0:00
Artikel
ESG SFDR

SFDR templates: van mock-up naar mess up?

9 min leestijd

Op 23 april 2020 hebben de Europese toezichthoudende autoriteiten (ESA’s) de concept Regulatory Technical Standard (RTS) voor de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) gepubliceerd. Met deze publicatie werd de markt flink opgeschrikt. De ESA’s bleken een hoge mate van detail in de ESG-informatievoorziening van financiële marktdeelnemers te verwachten.

Opvallend genoeg was de concept RTS niet compleet. Zo ontbraken vier van de vijf bijlagen; de templates voor de precontractuele informatie voor zogenaamde ‘artikel 8 en artikel 9 producten’, en de templates voor de periodieke informatievoorziening over deze producten. Belangrijke informatie ter voorbereiding op de implementatie van de SFDR. In de concept RTS is weliswaar te lezen dat er voor deze ontbrekende templates een apart proces gevolgd zou worden door de ESA’s, maar hoe lang dit zou gaan duren, werd niet nader toegelicht.

Op 21 september 2020 was er dan toch bericht van de ESA’s. Drie voorlopige, illustratieve “mock-ups” (de templates) voor precontractuele en periodieke rapportage zijn ter consultatie aan de markt voorgelegd. In dit artikel lichten we enkele aspecten van deze mock-ups toe.

Onderscheid artikel 8 en artikel 9

Allereerst valt op dat de mock-ups alleen zijn gepubliceerd voor zogeheten artikel 8-producten (producten die duurzaamheidskenmerken promoten), en niet voor atikel 9-producten (producten die duurzame beleggingen tot doel hebben). Volgens de ESA’s lijken de templates voor producten met een duurzame beleggingsdoelstelling (artikel 9 SFDR) (zo) sterk op de templates voor de producten die ESG kenmerken promoten (artikel 8 SFDR), dat het niet nodig was om aparte templates voor artikel 9-producten op te nemen in de consultatie. Dit is opvallend aangezien het ambitieniveau van een artikel 8-product (het promoten van ESG) lager ligt dan dat van een artikel 9-product. Waar de grens precies ligt, is niet helemaal duidelijk, en het was de hoop dat de templates hier meer licht op zouden werpen. Door uitsluitend mock-ups voor artikel 8- producten te publiceren, en aan te geven dat de templates sterk op elkaar lijken, neemt de verwarring over het onderscheid tussen artikel 8 en 9 producten verder toe is onze inschatting.

Overigens is het goed om te weten dat een ‘financieel product’ in de zin van de SFDR niet helemaal hetzelfde is als een ‘financieel product’ de zin van de Wft. Het begrip in de SFDR omvat bijvoorbeeld ook een individuele vermogensbeheerportefeuille, terwijl dit onder de Wft geen financieel product is.

Samenstelling financieel product

In de templates is een cirkeldiagram opgenomen, dat aangeeft uit welk type beleggingen een artikel 8-product zou kunnen bestaan. Het template geeft daarmee inzicht in de mogelijke samenstelling van een artikel 8-product. Het template laat zien dat een artikel 8-product mede kan bestaan uit duurzame beleggingen (zoals omschreven in art. 2 SFDR). Ook mag een gedeelte van het product bestaan uit een ‘restcategorie’, bestaande uit bijvoorbeeld investeringen waarvan niet is vast te stellen of aan ESG-criteria is voldaan.

Wat de verhoudingen tussen die percentages minimaal of maximaal mogen zijn, wordt niet aangegeven. Er is dus ook geen grens waarboven het percentage aan ‘duurzame beleggingen’ in een artikel 8-product zo hoog is, dat we moeten spreken van een artikel 9-product. Evenmin is er een maximum gesteld aan het percentage ‘restbeleggingen’ dat in een artikel 8-product mag zitten.

Overigens stelt het template dat – wanneer investeringen in het produceren van kernenergie, het bezit van fossiele brandstof reserves, tabak producerende-, wapen- en gok industrie niet worden uitgesloten – er in geen geval sprake kan zijn van een artikel 8-product SFDR. Logischerwijs kan er dan evenmin sprake zijn van een artikel 9-product (deze producten zouden immers hogere duurzaamheidsambities hebben). Deze duidelijkheid helpt financiële marktdeelnemers bij het toetsen van hun fonds of portefeuille en is dan ook positief te noemen.

Terminologie

Een laatste factor van verwarring is het gebruik van de terminologie in de templates. Zo wordt in de zijlijn van de mock-ups een definitie gegeven van het begrip “duurzame belegging”. Helaas luidt die definitie anders dan de definitie in de SFDR zelf (zoals omschreven in artikel 2 van SFSR).

Ook de uitleg in de templates over het Do No Significant Harm-principe laat aan duidelijkheid te wensen over. In de markt bestond al verwarring over dit principe. Zowel de SFDR als de Taxonomieverordening maken gebruikt van het DNSH-principe. Alleen: de Taxonomieverordening lijkt een andere invulling aan het begrip te geven dan in de SFDR.

De markt is in afwachting van verduidelijking, die hopelijk nog gegeven gaat worden in een nog te verschijnen RTS hierover. Het is dan ook jammer dat het template meegaat in de huidige onduidelijkheid, door in de zijlijn te verwijzen naar het DNSH-principe zoals omschreven in de SFDR, maar bij de invulling van het template te verwijzen naar de lat van de Taxonomieverordening.

Tot slot

Voorop staat dat het harmoniseren van de beleggingen op het gebied van ESG geen gemakkelijke taak is. Het is dan ook begrijpelijk dat de templates niet alle gehoopte duidelijkheid hebben kunnen verschaffen. Maar de huidige mock-ups laten twee belangrijke kwesties, namelijk de grens tussen een artikel 8-en artikel 9-product en een verheldering van het DNSH-principe, onbeantwoord. Hierdoor vrezen wij dat de verwarring rondom de implementatie van de SFDR alleen maar groter wordt; leiden de mock-ups niet eerder tot een mess up?

Invullen template precontractuele productinformatie Level 2 SFDR

Bekijk ook onze uitlegvideo, waarin we aan de slag gaan met het vullen van het template voor precontractuele productinformatie van level II SFDR.

 

Meer weten?

Nu de eerste regels uit de SFDR al over enkele maanden van toepassing worden, is het hoog tijd om over te gaan tot actie. Maar waar moet u beginnen? In ons e-paper ‘De implementatie van de SFDR‘ hebben we de belangrijkste stappen voor u op een rij gezet. Zo weet u welke acties prioriteit hebben, en waar nu nog even mee kunt wachten.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Kunt u ondersteuning gebruiken bij het in kaart brengen implementeren van (aankomende) ESG-regelgeving, zoals de SFDR? Of bij het kwalificeren van de financiële producten die u aanbiedt? Wij vertellen u graag meer over de ESG-regelgeving voor de financiële sector, en de impact hiervan op uw onderneming. Neemt u gerust contact met ons op.

Contact