Nieuws
ESG

ESG en maatschappelijke betamelijkheid: het belang voor uw onderneming

ESG staat voor Environmental, Social, Governance. ESG krijgt een steeds belangrijkere rol in de financiële sector. Dit uit zich in nieuwe wetgeving en verwachtingen van zowel maatschappij als van toezichthouders. Onlangs heeft de DNB veel aandacht besteed aan maatschappelijke betamelijkheid in haar jaarlijkse integriteitsvragenlijst voor banken, waaronder ook ESG (b)lijkt te vallen. Het ligt voor de hand dat ook bij andere financiële instellingen maatschappelijke betamelijkheid en/of ESG een prominentere plek binnen het toezicht krijgt.

Maatschappelijke betamelijkheid

In april heeft DNB haar jaarlijkse integriteitsvragenlijst voor banken gepubliceerd. Het onderwerp maatschappelijke betamelijkheid heeft hierin ten opzichte van de vragenlijst van vorig jaar een prominente plek gekregen.
In 2018 werd gevraagd of het integriteitsrisico “maatschappelijk onbetamelijk gedrag” in de Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA) was meegenomen. In de vragenlijst van 2019 wordt deze vraag herhaald. Bovendien zijn er dit jaar 18 vragen over maatschappelijke betamelijkheid toegevoegd.

Ook is het begrip maatschappelijke betamelijkheid opgenomen in de begrippenlijst:

“Maatschappelijk betamelijk handelen gaat over die handelingen van instellingen of haar medewerkers (doen of nalaten) die niet specifiek in relevante wet-en regelgeving als ge- of verbod zijn opgenomen, maar waarvan redelijkerwijs wel verwacht kan worden dat deze in het maatschappelijk verkeer tot ophef (kunnen) leiden. Voorbeelden hiervan zijn (medewerking aan) belastingontwijkende constructies, dienstverlening aan (sterk) milieuvervuilende industrieën maar ook het relevante beloningsbeleid”

Relatie met ESG

Uit de genoemde voorbeelden blijkt impliciet dat DNB – onder de noemer van maatschappelijke betamelijkheid – verwacht dat banken ESG in hun bedrijfsvoering integreren. Ieder voorbeeld valt immers onder één van de drie ESG-categorieën. Zo worden belastingontwijkende constructies en beloningsbeleid veelal geschaard onder de G van Governance. Met het voorbeeld van dienstverlening aan milieuvervuilende industrieën komt ook de E van Environmental aan bod. Voor de S van Social wordt geen expliciet voorbeeld genoemd. Een passend voorbeeld hiervoor is hoe een onderneming omgaat met diversiteit.

Verwachtingen voor de sector

DNB lijkt via de vragenlijst inzicht te willen verkrijgen in hoeverre maatschappelijke betamelijkheid – waaronder dus ook ESG-factoren- daadwerkelijk is geborgd in de onderneming. U kunt hierbij denken aan:

  • Is er beleid rondom maatschappelijke betamelijkheid?
  • In hoeverre het onderwerp meegenomen in de risk appetite en de SIRA?
  • Is het onderwerp van gesprek binnen en met de RvB/RvC? Zonder dat hier een incident aan vooraf is gegaan?

DNB heeft een vergelijkbare vragenlijst gestuurd aan trustkantoren. Het ligt voor de hand dat het thema ook bij andere instellingen een steeds vastere plek binnen het toezicht krijgt.

Meer weten?

Lees meer over maatschappelijke betamelijkheid binnen het toezicht, of lees onze andere ESG-gerelateerde artikelen:

Wilt u meer weten over ESG-regelgeving en de risico’s en kansen die ESG biedt voor uw onderneming? Volg dan onze ESG Awareness e-learning, of neem contact met ons op.

Contact