Diensten

Uitvoeren van feitenonderzoek

Stel ons een vraag

Als financiële onderneming met een vergunning krijgt u regelmatig te maken met de nationale toezichthouders de AFM en/of DNB. Op het gebied van privacywetgeving kunt u te maken krijgen met de AP. Deze toezichthouders zien toe op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving door uw onderneming. Om uw goede reputatie te behouden, is het van belang om uw relatie met deze toezichthouders goed te onderhouden.

Zorgvuldige voorbereiding

Het begrip ‘toezicht op de naleving’ is in de wet niet gedefinieerd. Wel schrijft de wet voor dat bestuursorganen, zoals de AFM, DNB en AP, bij de voorbereiding van hun (handhavings)besluiten de nodige kennis moeten vergaren over de relevante feiten en de af te wegen belangen. Dat wordt het zorgvuldigheidsbeginsel genoemd. U heeft er uiteraard alle belang bij dat zo’n handhavingsbesluit zorgvuldig wordt voorbereid. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Onze werkwijze

Charco & Dique is gespecialiseerd in behoud en herstel van het vertrouwen van de toezichthouder. Veel van onze consultants hebben ruime ervaring als toezichthouder. Hierdoor weten wij als geen ander hoe de toezichthouders opereren en onderhouden wij goede contacten met zowel AFM als DNB.

Wij helpen u graag met naar voren brengen van uw (bij voorkeur schriftelijke) zienswijze naar aanleiding van een voorgenomen handhavingsbesluit van AFM, DNB of AP. Door hier aandacht aan te besteden verzekert u zo goed mogelijk dat de toezichthouder uitgaat van de juiste feiten en ook een juist gewicht toekent aan de belangen die voor u van betekenis zijn. Zodoende wordt invulling gegeven aan het beginsel dat de toezichthouder een handhavingsbesluit zorgvuldig dient voor te bereiden en te nemen.