Diensten

Bestrijden van financieel-economische criminaliteit

Stel ons een vraag

De druk op financiële instellingen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering adequaat te beperken neemt toe. Niet alleen de samenleving, maar ook de toezichthouders leggen steeds meer nadruk op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

Voldoen aan de Wwft

Als financiële instelling vervult u een poortwachtersfunctie en dient u te voldoen aan de eisen vanuit de Wwft en Sanctiewet. Hiertoe moet u uw risico’s systematisch in kaart brengen en de juiste beheersmaatregelen treffen. Uit onderzoeken van de toezichthouders blijkt echter dat instellingen moeite hebben met het opstellen van risicoanalyses en het bepalen van de juiste beheersmaatregelen. Ook de vertaalslag hiervan naar de dagelijkse praktijk blijft een heikel punt. Charco & Dique kan u helpen een adequate invulling te geven aan de Wwft en Sanctiewet. Zodat u te allen tijde compliant bent en uw goede reputatie behouden blijft.