Diensten

Inrichten risicocultuur en risico governance

Stel ons een vraag

Een goede risico governance, ingericht volgens de principes van het ‘3 lines model’, is de basis voor goed functionerend risicomanagement. Het is van belang dat de governance aansluit bij de bestaande organisatiestructuur en het risico-eigenaarschap optimaal ondersteunt. De risicocultuur is wellicht een minder tastbaar aspect, maar draagt wel in belangrijke mate bij aan de effectiviteit van het risicomanagement. Een goede afstemming met het performance management is hierbij essentieel.

Risico governance

Bij de inrichting van uw risico governance houden wij de volgende werkwijze aan:

  1. We starten met een inventarisatie van de relevante wettelijke eisen ten aanzien van de risico governance voor uw instelling. Deze eisen gelden als randvoorwaarden voor de verdere inrichting.
  2. Vervolgens wordt de bestaande (risico)governance, inclusief mogelijke knelpunten, geïnventariseerd door middel van desk research en interviews.
  3. Op basis van deze inventarisatie en de randvoorwaarden bespreken wij met u de mogelijke alternatieven om de governance effectiever in te richten en bestaande knelpunten op te lossen.
  4. Als sluitstuk ondersteunen wij u bij het documenteren van de gekozen inrichting.

Risicocultuur

Bij het bepalen en bereiken van de gewenste risicocultuur hanteren wij de volgende werkwijze:

  1. We starten met het bepalen van de wenselijk geachte risicocultuur en het bijbehorende gedrag. Dit doen we in dialoog met de directie of het bestuur.
  2. Vervolgens werken we de wenselijke cultuur en het gedrag zo concreet mogelijk uit in voorbeelden, die dienen als handvatten voor de praktijk. We bespreken deze uitwerkingen met u, en schatten samen in hoe ver de organisatie afstaat van de gewenste situatie. Deze inschatting kan hierna worden getoetst.
  3. Hierna wordt op basis van een inventarisatie van bestaande sturingsmiddelen (kernwaarden, performance management etc.) beoordeeld of deze middelen bijdragen aan het bereiken van de gewenste situatie.
  4. De gewenste situatie, inventarisatie van bestaande middelen en beleving van de organisatie worden geconfronteerd, en de verschillen in kaart gebracht (gap analyse).
  5. De gap analyse leidt tot een verbeterplan, waarin verschillende instrumenten zijn opgenomen om de gewenste situatie te bereiken. Dit plan bespreken wij met u en finaliseren wij op basis van de gemaakte keuzes. Uiteraard kunnen wij ondersteuning bieden bij de implementatie van het plan.