Diensten

Prudentiële regelgeving

Stel ons een vraag

De Nederlandsche Bank (DNB) is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht in Nederland. Dat houdt in: het waarborgen van de financiële stabiliteit van de financiële sector. Voor de verschillende sub-sectoren (banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen) zijn eisen ten aanzien van de hoogte en berekening van de solvabiliteit en liquiditeit en een beheerste en integere bedrijfsvoering van toepassing.

Hoewel deze prudentiële regelgeving voor de verschillende sub-sectoren in opbouw en op hoofdlijnen veel overeenkomsten kent, verschillende de specifieke vereisten. Deze verschillen hangen samen met de achtergrond en context waarin de specifieke sub-sector opereert. Deze opleiding helpt de verschillende prudentiële toetsingskaders te begrijpen en de impact daarvan te doorgronden.

De impact van prudentiële regelgeving op de financiële sector begrijpen

Tijdens deze opleiding leer je:

  • Welke prudentiële regelgeving van toepassing is in de financiële sector;
  • Deze regelgeving te duiden op basis van de context in termen van de functies van de verschillende sectoren;
  • Hoe deze regelgeving zich vertaalt naar kapitaal- en liquiditeitseisen voor verschillende productgroepen, en hoe en waarom dit kan verschillende voor de verschillende ondernemingen binnen de financiële sector.

Voor wie?

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen vallen allemaal onder prudentieel toezicht. Deze opleiding is daarom ontwikkeld voor iedereen uit de eerste, tweede of derde lijn die te maken heeft met de impact van prudentiële regelgeving en de context hiervan wil doorgronden en wil leren hoe deze doorwerkt op de balans en resultatenrekening, mede in relatie tot andere sub-sectoren in de financiële sector.

Lees meer over de opleiding