Algemene Voorwaarden

1           Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening uitgevoerd door Charco & Dique B.V.

 

2           Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1        De Overeenkomst bestaat uit deze Algemene Voorwaarden in combinatie met de Opdrachtbevestiging. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 • de door u en ons ondertekende Opdrachtbevestiging door ons retour is ontvangen; of
 • wanneer wij, met uw uitdrukkelijke toestemming, zijn gestart met de uitvoering van de werkzaamheden die in de Overeenkomst zijn omschreven.

 

3           Uw verplichtingen

3.1        U dient alle gegevens en documenten die wij nodig hebben voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht tijdig aan ons te verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door u verstrekte gegevens en documenten.

 

4           Uitvoering van de Opdracht

4.1        Wij voeren alle werkzaamheden uit naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de (beoogde) werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbevestiging.

4.2        Wij behouden het recht om de medewerkers die op de Opdracht worden ingezet te vervangen. Dit doen we in overleg met u.

 

5           Gebruik van internet

5.1        Beide partijen erkennen dat aan het communiceren via internet risico’s kleven en dat geen van de partijen zeggenschap heeft over de werking, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of veiligheid van e-mail via internet. Geen van de partijen is aansprakelijk voor schade, kosten, benadeling of ongerief als gevolg van verlies, vertraging, onderschepping, corrumpering of aanpassing van e-mail via internet door oorzaken die buiten de redelijke invloed van de desbetreffende partij vallen.

 

6           Intellectueel eigendom

6.1        Wij houden alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot geestesproducten (modellen, technieken, instrumenten) die wij hebben gebruikt/ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

6.2        U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.

 

7           Geheimhouding

7.1        Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-) regel ons daartoe verplicht, zijn wij verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie . Wij zullen de vertrouwelijke informatie die u aan ons verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze werd verkregen, tenzij u ons hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

 

8           Honorarium

8.1        Het overeengekomen honorarium (tarieven) wordt vermeld in de Opdrachtbevestiging. Kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals reis- en verblijfkosten, worden in de Opdrachtbevestiging vermeld. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

8.2        In het geval van opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, kunnen wij de tarieven tussentijds aanpassen. Wij zullen u hiervan uiterlijk één maand van tevoren op de hoogte stellen.

 

9           Betaling

9.1        Onze facturen dienen binnen 21 dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2        Bij niet betaling van onze facturen zijn wij  gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan.

 

10         Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1.       Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt doordat u of een derde aan ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

10.2        Wij zijn aansprakelijkheid als de fout bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden. In dit geval zijn wij aansprakelijk voor eventuele (aantoonbare) schade tot maximaal het 50% van het honorarium dat u over  de laatste zes maanden heeft betaald en/of nog verschuldigd bent voor de onder de opdracht verrichte werkzaamheden.

10.3        Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winsten, verbeurde boetes, verlies van goodwill of gemiste zakelijke kansen).

10.4        U vrijwaart ons voor van alle aanspraken van elke andere partij dan u die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid.

 

11         Klachten

11.1     Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden gemaakt.

 

12         Strijdige clausules

12.1     In geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

 

13         Aanvullende voorwaarden met betrekking tot opleidingen van The Ministry of Compliance

The Ministry of Compliance is een handelsnaam van Charco & Dique.

Annulering opleiding

13.1        Annulering van een klassikale opleiding van The Ministry of Compliance is alleen mogelijk voordat de opleiding is gestart. Bij annulering tot uiterlijk 31 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de klassikale opleiding zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd met een maximum van 25% van de opleidingsprijs. Tussen 30 en 14 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de opleiding is 50% van de opleidingsprijs verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen is de gehele opleidingsprijs verschuldigd.

13.2        Annulering van een opleiding in de vorm van een e-learning is alleen mogelijk tot en met 14 dagen na aanschaf van de opleiding onder de voorwaarde dat de cursist nog niet op de opleiding heeft ingelogd. Voor het moment van inloggen is de registratie hiervan in de elektronische leeromgeving bepalend.

13.3        Annulering dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden. Als datum van ontvangst geldt datum poststempel of datum van ontvangst van de e-mail.

Wijziging datum

13.4        Mocht een klassikale opleiding op de aangegeven datum volgeboekt zijn danwel onvoldoende deelnemers hebben, dan heeft The Ministry of Compliance het recht om de datum van deze opleiding te wijzigen. The Ministry of Compliance zal in dat geval een nieuwe datum inplannen.

13.5        The Ministry of Compliance heeft het recht een klassikale opleiding te wijzigen bij overmacht. Wanneer de datum van de opleiding verandert, zal The Ministry of Compliance een nieuwe datum inplannen. Als de cursist om welke reden dan ook verhinderd is op deze nieuwe datum, vindt naar rato restitutie van de opleidingsprijs van de training plaats.

Klachten

13.6        The Ministry of Compliance heeft een separate klachtenprocedure waar klachten aangaande de opleidingen kenbaar gemaakt kunnen worden. Klachten worden conform deze klachtenprocedure behandeld.

BTW-vrijstelling

13.7        The Ministry of Compliance is een CRKBO-geregistreerde instelling. Opleidingen van The Ministry zijn op grond daarvan vrijgesteld van BTW.

 

14         Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1        Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Charco & Dique is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

15         Overig

15.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Charco & Dique B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34377693.

 

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle dienstverlening verricht door Charco & Dique B.V., waarbij persoonsgegevens worden verwerkt uit hoofde van de opdracht van opdrachtgever. In deze Verwerkersovereenkomst worden specifieke afspraken vastgelegd met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens.

 

Artikel 1.         Definities

In deze Verwerkersovereenkomst betekent:

 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;
 • Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die verwerkt wordt door de Verwerker in het kader van deze Verwerkersovereenkomst;
 • Verwerkingsverantwoordelijke: opdrachtgever aan wie Charco & Dique diensten verleent waarbij persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt. In dit geval Charco & Dique;
 • Subverwerker: een verwerker, zoals gedefinieerd in de AVG, die in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke;
 • Verwerking/verwerken: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
 • Verwerkersovereenkomst: de onderhavige Verwerkersovereenkomst, inclusief bijlagen;
 • Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben;
 • Datalek: iedere inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens;
 • Overeenkomst: de Overeenkomst bestaat uit de Opdrachtbevestiging, met de Algemene Voorwaarden van Charco & Dique en de Verwerkersovereenkomst.
 • Toepasselijke wetgeving: de AVG en alle aanverwante wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is op de Verwerking van Persoonsgegevens.

 

Artikel 2.         Verwerking Persoonsgegevens

2.1        Deze Verwerkingsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker in het kader van de uitvoering van de Opdrachtbevestiging en voor de doeleinden zoals vastgelegd in Bijlage 1. De Verwerker zal de Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden Verwerken.

2.2        De Verwerker zal de Persoonsgegevens als bedoeld in Bijlage 1 uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke verwerken (o.a. voor wat betreft doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties) onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 3.         Verplichtingen Verwerker

3.1        De Verwerker draagt er zorg voor dat bij de Verwerking van Persoonsgegevens alle op de Verwerker Toepasselijke Wetgeving wordt nageleefd.

3.2        De Verwerker is verplicht te allen tijde medewerking te verlenen aan een onderzoek door de Verwerkingsverantwoordelijke naar de naleving van de Verwerkingsovereenkomst in het algemeen en de getroffen maatregelen ter beveiliging van de Persoonsgegevens in het bijzonder.
3.3        De Verwerker is verplicht te allen tijde medewerking te verlenen aan een verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van diens taken.

 

Artikel 4.         Subverwerkers

4.         De Verwerker neemt geen Subverwerker in dienst voor de Verwerking van de Persoonsgegevens zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkersverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke kan voorwaarden verbinden aan de inschakeling van Subverwerkers.

 

Artikel 5.         Verdeling van verantwoordelijkheid

5.1        De Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de beginselen van Toepasselijke Wetgeving en moet kunnen aantonen dat de Verwerking van Persoonsgegevens aan deze beginselen voldoet. De Verwerker zal, op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke, alle informatie ter beschikking stellen waarover hij beschikt die hiervoor nodig is.

5.2        De Verwerker is uitsluitend verantwoordelijk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de schriftelijke instructies en de (eind-) verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 6.         Beveiliging

6.1.        De Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen conform artikel 32 AVG nemen, in stand houden en zo nodig aanpassen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde kennisname, aantasting, of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. De genomen maatregelen zijn vastgelegd in bijlage III.

6.2.        De Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om de Verwerker te instrueren om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen. De Verwerker zal deze aanvullende beveiligingsmaatregelen implementeren binnen een in onderling overleg vast te stellen redelijke termijn.

 

Artikel 7.         Meldplicht Datalekken

7.1        De Verwerker zal procedures invoeren die er op gericht zijn om Datalekken te signaleren en daarop actie te ondernemen.

7.2        Om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot het melden van Datalekken te voldoen, stelt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld nadat een Datalek bij hem bekend is geworden, op de hoogte van het Datalek. Hierbij worden in ieder geval de gegevens gemeld die zijn opgesomd in Bijlage II.

7.3        De Verwerker zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de nadelige gevolgen van het Datalek ongedaan te maken danwel te beperken en de Verwerkingsverantwoordelijke hierover informeren.

7.4        De Verwerker zal in geen geval zelf de Autoriteit Persoonsgegevens, de Betrokkene(n)  of enige andere derde informeren over een Datalek.

 

Artikel 8.        Afhandeling verzoeken van Betrokkenen

8.1        De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke alle mogelijke ondersteuning bieden bij de afhandeling van verzoeken van Betrokkenen om gebruik te maken van hun rechten uit hoofde van de AVG. Aan een verzoek wordt uitsluitend gevolg gegeven conform schriftelijke instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer een dergelijk verzoek rechtstreeks  aan de Verwerker is gericht, zal de Verwerker het verzoek onverwijld doorsturen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Artikel 9.         Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1        De Verwerker houdt de aan hem verstrekte Persoonsgegevens geheim, tenzij:

 • De Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;
 • Het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst; of
 • Er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

9.2        De Verwerker waarborgt dat de toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot gemachtigde personen en slechts indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de verplichtingen van de Verwerker onder de Overeenkomst. Deze personen moeten gebonden zijn vertrouwelijkheid in acht te nemen op grond van een overeenkomst of een wettelijke verplichting.

 

Artikel 10.         Duur en beëindiging van de Verwerkersovereenkomst

10.       Deze Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan als integraal onderdeel van de Opdrachtbevestiging, heeft dezelfde looptijd en kan alleen tegelijk met de Opdrachtbevestiging worden opgezegd of beëindigd.

 

Artikel 11.         Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1        De Verwerker is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met een tekortkoming in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de Verwerkersovereenkomst.

11.2        De Verwerker vrijwaart de Verwerkingsverantwoordelijke ter zake van alle aanspraken, boetes of maatregelen van derden, die worden ingesteld of opgelegd in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de Verwerker uit hoofde van de Verwerkersovereenkomst of de Toepasselijk Wetgeving.

 

Artikel 12.         Slotbepalingen

12.1        Op deze Verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bijlage I

BESCHRIJVING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Charco & Dique verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening. Dan gaat het bijvoorbeeld om de invulling van de Externe Compliance Officer rol, ondersteuning bij een vergunningaanvraag of vanwege een adviesrol op compliance gebied.

Overzicht Betrokkenen en Verwerkte persoonsgegevens 

 • Gegevens van medewerkers van een onderneming waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW gegevens, BSN, paspoortnummer, CV, diploma’s, nummer beleggingsrekening etc.
 • Gegevens van voorgenomen nieuwe bestuurders van een onderneming waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW-gegevens, BSN, kopie ID, CV, diploma’s, strafrechtelijke gegevens.
 • Gegevens van voorgenomen nieuwe aandeelhouders van een onderneming waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW-gegevens, BSN, kopie ID, CV, diploma’s, strafrechtelijke gegevens, fiscale gegevens, financiële gegevens.
 • Gegevens van klanten van een onderneming waarvoor Charco & Dique werkzaam is: waaronder NAW gegevens, BSN, kopie ID, nummer beleggingsrekening, gegevens over financiële positie, beleggingsdoelstellingen, risicobereidheid, leencapaciteit, klachten, kennis en ervaring, etc., Zoals bijvoorbeeld opgenomen in een cliëntendossier.

 

 Doeleinde(n) van de Verwerking

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren.

 

The Ministry of Compliance verwerkt persoonsgegevens van cursisten en eventueel hun leidinggevenden om toegang te geven tot onze opleidingen, een diploma of certificaat te kunnen afgeven, inzicht te geven in de voortgang en om eventuele vragen en of klachten te beantwoorden.

Overzicht Betrokkenen en Verwerkte persoonsgegevens 

 • Gegevens van cursisten: waaronder naam, email adres, telefoonnummer, studieresultaten en geboortedatum (bij opleidingen die met een diploma worden afgerond).
 • Gegevens van leidinggevenden van cursisten: waaronder naam, emailadres en telefoonnummer.

 

Doeleinde(n) van de Verwerking

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren.

Bijlage II

Te verstrekken gegevens in geval van een Datalek:

 • De datum en het tijdstip waarop het Datalek heeft plaatsgevonden;
 • Een beschrijving van het Datalek;
 • De (vermoedelijke) oorzaak van het Datalek;
 • Het aantal Betrokkenen of een schatting daarvan;
 • De mogelijke gevolgen van het Datalek;
 • Een voorstel om eventuele schade of andere nadelige gevolgen te voorkomen of te beperken;
 • De maatregelen die zijn danwel worden genomen om het Datalek te beëindigen.