Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Charco & Dique aan Opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van de algemene voorwaarden in de Opdrachtbevestiging wordt afgeweken.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door Charco & Dique en Opdrachtgever ondertekende Opdrachtbevestiging door Charco & Dique retour is ontvangen of wanneer Charco & Dique met uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, aanvangt met de uitvoering van de werkzaamheden die in de Overeenkomst zijn weergegeven.

3. Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden die Charco & Dique overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor correcte en tijdige uitvoering van de opdracht, tijdig aan Charco & Dique ter beschikking worden gesteld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Charco & Dique ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

4. Uitvoering van de Opdracht

Werkzaamheden die door Charco & Dique worden verricht worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting van Charco & Dique tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbevestiging.

Charco & Dique behoudt zicht het recht voor om op de Opdracht ingezette medewerkers in overleg met Opdrachtgever te vervangen.

5. Gebruik van e-mail via internet

Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat de correspondentie of overdracht van documentatie tussen hem, Charco & Dique en andere bij deze opdracht betrokken partijen per e-mail via internet kan geschieden en dat geen van de partijen zeggenschap heeft over de werking, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of veiligheid van e-mail via internet.

Dientengevolge is geen van de partijen aansprakelijk voor schade, kosten, benadeling of ongerief als gevolg van verlies, vertraging, onderschepping, corrumpering of aanpassing van e-mail via internet door oorzaken die buiten de redelijke invloed van de desbetreffende partij vallen.

6. Intellectueel eigendom

Charco & Dique behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot geestesproducten (modellen, technieken, instrumenten) welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

7. Geheimhouding

Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-) regel haar daartoe verplicht, is Charco & Dique verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Charco & Dique niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

8. Honorarium

Het honorarium (tarieven) wordt geacht te zijn overeengekomen in de Opdrachtbevestiging. Kosten welke apart in rekening worden gebracht worden in de Opdrachtbevestiging aangeduid waaronder reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

9. Betaling

Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Charco & Dique ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever.

10. Ministry of Compliance – betalings- en leveringsvoorwaarden opleidingen 

The Ministry of Compliance is een handelsnaam van Charco & Dique. Annulering van een klassikale opleiding van The Ministry of Compliance is alleen mogelijk indien de opleiding nog niet is gestart. Bij annulering tot uiterlijk 31 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de klassikale opleiding zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd met een maximum van 25% van de opleidingsprijs. Tussen 30 en 14 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de opleiding is 50% van de opleidingsprijs verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen is de gehele opleidingsprijs verschuldigd.

Annulering van een opleiding in e-learning is alleen mogelijk tot en met 14 dagen na aanschaf van de opleiding onder de voorwaarde dat de cursist nog niet op de opleiding heeft ingelogd. Voor het moment van inloggen is de registratie hiervan in de elektronische leeromgeving bepalend.

Annulering dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden. Als datum van ontvangst geldt datum poststempel of datum van ontvangst van de e-mail.

The Ministry of Compliance heeft het recht een klassikale opleiding te wijzigen bij overmacht. Wanneer de datum van de opleiding verandert, zal The Ministry of Compliance een nieuwe datum inplannen. Indien de cursist om welke reden dan ook verhinderd is op deze nieuwe datum, vindt naar rato restitutie van de opleidingsprijs van de training plaats.

The Ministry of Compliance heeft een separate klachtenprocedure waar klachten aangaande de opleidingen kenbaar gemaakt kunnen worden. Klachten worden conform deze klachtenprocedure behandeld.

The Ministry of Compliance is een CRKBO-geregistreerde instelling. Opleidingen van The Ministry zijn op grond daarvan vrijgesteld van BTW.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a) Vrijwaring jegens Charco & Dique

Charco & Dique zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Charco & Dique kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Charco & Dique onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie heeft verstrekt, is Charco & Dique voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

b) Aansprakelijkheidsbeperking

Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Charco & Dique die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Charco & Dique voor die schade aansprakelijk tot maximaal één van de bedragen zoals onderstaand is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van Charco & Dique sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

b.1)          In het geval van een adviesopdracht is Charco & Dique aansprakelijk tot maximaal het 50% van het honorarium dat Charco & Dique in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal 50% van het honorarium dat Charco & Dique in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 6 maanden heeft ontvangen.

b.2)         Gevolgschade

Charco & Dique is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winsten, verbeurde boetes, verlies van goodwill of gemiste zakelijke kansen).

12. Conversie en strijdige clausules

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

13. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Charco & Dique is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Charco & Dique, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Amsterdam.

14. Overig

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Charco & Dique B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34377693.