Algemene Voorwaarden

1           Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening uitgevoerd door Charco & Dique B.V.

 

2           Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1        De Overeenkomst bestaat uit deze Algemene Voorwaarden in combinatie met de Opdrachtbevestiging. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

  • de door u en ons ondertekende Opdrachtbevestiging door ons retour is ontvangen; of
  • wanneer wij, met uw uitdrukkelijke toestemming, zijn gestart met de uitvoering van de werkzaamheden die in de Overeenkomst zijn omschreven.

 

3           Uw verplichtingen

3.1        U dient alle gegevens en documenten die wij nodig hebben voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht tijdig aan ons te verstrekken. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door u verstrekte gegevens en documenten.

 

4           Uitvoering van de Opdracht

4.1        Wij voeren alle werkzaamheden uit naar ons beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de (beoogde) werkzaamheden is sprake van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdrachtbevestiging.

4.2        Wij behouden het recht om de medewerkers die op de Opdracht worden ingezet te vervangen. Dit doen we in overleg met u.

 

5           Gebruik van internet

5.1        Beide partijen erkennen dat aan het communiceren via internet risico’s kleven en dat geen van de partijen zeggenschap heeft over de werking, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of veiligheid van e-mail via internet. Geen van de partijen is aansprakelijk voor schade, kosten, benadeling of ongerief als gevolg van verlies, vertraging, onderschepping, corrumpering of aanpassing van e-mail via internet door oorzaken die buiten de redelijke invloed van de desbetreffende partij vallen.

 

6           Intellectueel eigendom

6.1        Wij houden alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot geestesproducten (modellen, technieken, instrumenten) die wij hebben gebruikt/ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.

6.2        U heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor intern gebruik, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.

 

7           Geheimhouding

7.1        Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps-) regel ons daartoe verplicht, zijn wij verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie . Wij zullen de vertrouwelijke informatie die u aan ons verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze werd verkregen, tenzij u ons hiervoor schriftelijke toestemming verleent.

 

8           Honorarium

8.1        Het overeengekomen honorarium (tarieven) wordt vermeld in de Opdrachtbevestiging. Kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals reis- en verblijfkosten, worden in de Opdrachtbevestiging vermeld. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

8.2        In het geval van opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, kunnen wij de tarieven tussentijds aanpassen. Wij zullen u hiervan uiterlijk één maand van tevoren op de hoogte stellen.

 

9           Betaling

9.1        Onze facturen dienen binnen 21 dagen – zonder opschorting of verrekening – te zijn voldaan. Indien betaling na aanmaning uitblijft zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2        Bij niet betaling van onze facturen zijn wij  gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan.

 

10         Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1     Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt doordat u of een derde aan ons onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

10.2     Wij zijn aansprakelijkheid als de fout bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden. In dit geval zijn wij aansprakelijk voor eventuele (aantoonbare) schade tot maximaal het 50% van het honorarium dat u over  de laatste zes maanden heeft betaald en/of nog verschuldigd bent voor de onder de opdracht verrichte werkzaamheden.

10.3     Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winsten, verbeurde boetes, verlies van goodwill of gemiste zakelijke kansen).

10.4     U vrijwaart ons voor van alle aanspraken van elke andere partij dan u die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door u uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door onze opzet of bewuste roekeloosheid.

 

11         Klachten

11.1     Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover u klaagt, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming, indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ons kenbaar te worden gemaakt.

 

12         Strijdige clausules

12.1     In geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van Opdracht kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

 

13         Aanvullende voorwaarden met betrekking tot opleidingen van The Ministry of Compliance

The Ministry of Compliance is een handelsnaam van Charco & Dique.

Annulering opleiding

13.1     Annulering van een klassikale opleiding van The Ministry of Compliance is alleen mogelijk voordat de opleiding is gestart. Bij annulering tot uiterlijk 31 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de klassikale opleiding zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd met een maximum van 25% van de opleidingsprijs. Tussen 30 en 14 kalenderdagen voorafgaand aan de start van de opleiding is 50% van de opleidingsprijs verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen is de gehele opleidingsprijs verschuldigd.

13.2     Annulering van een opleiding in de vorm van een e-learning is alleen mogelijk tot en met 14 dagen na aanschaf van de opleiding onder de voorwaarde dat de cursist nog niet op de opleiding heeft ingelogd. Voor het moment van inloggen is de registratie hiervan in de elektronische leeromgeving bepalend.

13.3     Annulering dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden. Als datum van ontvangst geldt datum poststempel of datum van ontvangst van de e-mail.

Wijziging datum

13.4     Mocht een klassikale opleiding op de aangegeven datum volgeboekt zijn danwel onvoldoende deelnemers hebben, dan heeft The Ministry of Compliance het recht om de datum van deze opleiding te wijzigen. The Ministry of Compliance zal in dat geval een nieuwe datum inplannen.

13.5     The Ministry of Compliance heeft het recht een klassikale opleiding te wijzigen bij overmacht. Wanneer de datum van de opleiding verandert, zal The Ministry of Compliance een nieuwe datum inplannen. Als de cursist om welke reden dan ook verhinderd is op deze nieuwe datum, vindt naar rato restitutie van de opleidingsprijs van de training plaats.

Klachten

13.6     The Ministry of Compliance heeft een separate klachtenprocedure waar klachten aangaande de opleidingen kenbaar gemaakt kunnen worden. Klachten worden conform deze klachtenprocedure behandeld.

BTW-vrijstelling

13.7     The Ministry of Compliance is een CRKBO-geregistreerde instelling. Opleidingen van The Ministry zijn op grond daarvan vrijgesteld van BTW.

 

14         Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1     Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Charco & Dique is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

15         Overig

15.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Charco & Dique B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34377693.