0:00
Artikel
AML EBA Wwft & Sanctiewetgeving

EBA lanceert ‘EuReCA’ – een centrale Europese AML/CTF database

5 min leestijd

Op 31 januari 2022 lanceerde de Europese Bankautoriteit (EBA) haar centrale databank voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT). De bedoeling is dat EuReCA een centrale rol gaat spelen in de coördinatie van de inspanningen van de bevoegde autoriteiten om risico’s op het gebied van AML/CTF in de Europese Unie te voorkomen en tegen te gaan.

 

Welke informatie wordt opgenomen in EuReCA?

De Europese database zal informatie bevatten over de zwakke punten die nationale toezichthouders hebben vastgesteld bij financiële instellingen. Ook de maatregelen die toezichthouders hebben genomen om deze zwakke punten te adresseren worden erin opgenomen.

Voorbeelden van deze zwakheden zijn het ontbreken van een adequaat AML/CFT-beleid en bijbehorende procedures. Denk hierbij aan het ontbreken van transactiemonitoring op groepsniveau of het ontbreken van beleid en procedures voor klanten met een hoog risico, waardoor de integriteitsrisico’s van de financiële instelling toenemen

Daarnaast bevat EuReCA ook interne controlebevindingen, vastgesteld door een prudentiële autoriteit (zoals DNB) tijdens een inspectie ter plaatse. Deze worden echter pas opgenomen in de database als het leidinggevend orgaan van de organisatie is ingelicht en de situatie vervolgens niet verholpen is.

Wat zijn 'zwakke punten'?

De definitie van een zwakheid is gebaseerd op artikel 9a van de EBA Regulation en bevat 3 verschillende begrippen, te weten: een ‘inbreuk’, een ‘potentiële inbreuk’ en ‘ondoeltreffende of ongeschikte toepassing’. Deze drie begrippen worden nader gespecificeerd in artikel 3 van de draft Regulatory Technical Standards(RTS).

Zwakke punten zijn niet alleen (potentiële) inbreuken maar, gelet op de wens om vroegtijdig te kunnen ingrijpen voordat risico’s werkelijkheid worden, valt hier ook ‘ondoeltreffende of ongeschikte toepassing’ onder. Dit houdt in dat er ook sprake van een zwak punt is wanneer er niet voldaan wordt aan de standaarden van de toezichthouder aangaande vereisten en beleidslijnen die zien op AML/CFT. De situaties waar zwakheden kunnen voorkomen staan vermeld in artikel 4 van de draft RTS, dat weer verwijst naar bijlage 1.

Materialiteit van zwakke punten

In de draft RTS is opgenomen dat er sprake moet zijn van materialiteit van de zwakke punten voordat er een melding wordt gedaan bij de EBA. De bankautoriteit erkent dat de materialiteit af zal hangen van de omstandigheden van het geval. Daarom heeft zij een definitie geformuleerd met daarbij een niet limitatieve lijst die extra duiding kan geven aan de definitie. De omgeschreven definitie staat in artikel 5 draft RTS, en omhelst het volgende: ‘’Een zwak punt wordt als materieel beschouwd wanneer het aanzienlijke tekortkomingen in de naleving van de voorschriften door de financiële sector aan het licht brengt of zou kunnen brengen.’’

Welke informatie moet gedeeld worden?

Wanneer er sprake is van een zwak punt en ook vaststaat dat er materialiteit in het spel is, is het belangrijk om te weten welke informatie er dan gedeeld moet worden met de EBA. Er worden drie verschillende typen informatie gehanteerd: algemene informatie, de aard van de materiële zwakte en de informatie betreffende eventuele maatregelen die de bevoegde autoriteiten naar aanleiding van een materiële zwakte hebben genomen.

1. Algemene informatie

De algemene informatie dient ter identificatie van de bevoegde autoriteit, die de informatie meldt, en van de organisatie waar de melding over gaat. Er wordt informatie gegeven over de structuur van de desbetreffende organisatie, de omvang en het risicoprofiel.

2. De aard van de materiële zwakte

De informatie die hier wordt verstrekt moet de uitgebreide beoordeling van het zwakke punt en de (potentiële) impact daarvan vergemakkelijken. Om de EBA in staat te stellen de informatie in de databank ook te gebruiken voor het advies over het ML/TF-risico, wordt ook alle contextuele of achtergrondinformatie met betrekking tot het zwakke punt gevraagd. Bijvoorbeeld of het zwakke punt wijst op een opkomend risico of verband houdt met een specifiek gebied dat relevant is voor AML/CFT en dat reeds door de EBA is geïdentificeerd.

3. De informatie betreffende eventuele maatregelen die de bevoegde autoriteiten naar aanleiding van een materiële zwakte hebben genomen

Deze informatie moet de EBA in staat stellen volledig te begrijpen hoe de bevoegde autoriteit heeft gereageerd op een door haar vastgesteld materiaal zwak punt. De bevoegde autoriteit geeft hier een overzicht van de opgelegde herstelmaatregelen, met inbegrip van de geplande acties. Dit staat in lijn met al bestaande verplichtingen zoals het informeren over (administratieve) sancties en maatregelen die worden genomen.

Wat doet de EBA met deze informatie?

EuReCA is bedoeld als instrument voor vroegtijdige waarschuwingen. De informatie uit de databank wordt gedeeld met de bevoegde autoriteiten in de lidstaten. Het doel is dat deze de autoriteiten misstanden hierdoor eerder zullen herkennen, en meteen maatregelen bij de hand hebben om ze tegen te gaan.

Dit betekent dat financiële instellingen alert moeten zijn op eventuele zwakke punten in hun organisatie, en wanneer zij dit moeten delen met de bevoegde autoriteiten. Toch zal de komst van EuReCA geen grote impact hebben op hun dagelijkse bedrijfsvoering.

De vraag is echter wel wat deze database met overtredingen nou echt zegt over (nieuwe) ML/TF risico’s en mogelijke beheersmaatregelen, en hoe de database gaat bijdragen aan de algehele bescherming en integriteit van de financiële markten. Individuele financiële instellingen zouden meer geholpen zijn met  ondersteuning bij het opzetten en actueel houden van AML/CTF programma’s,  dan met de dreiging om opgenomen te worden in een EU-database met overtreders. De reflex om te de-risken zal er wellicht niet minder om worden.

Meer weten?

Charco & Dique ondersteunt financiële instellingen bij het bestrijden van financieel-economische criminaliteit.Wij helpen u de Wwft na te leven, bijvoorbeeld door het opzetten van een effectief klantacceptatie- of transactiemonitoringsproces, of door het uitvoeren van een integriteitsrisicoanalyse. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Contact