0:00
Artikel
Beleid ESMA Geschiktheidstoetsing

EBA en ESMA publiceren aangepaste richtsnoeren geschiktheid beleidsbepalers

4 min leestijd

Op 2 juli 2021 publiceerden de European Banking Authority (EBA) en de European Securities and Markets Authority (ESMA) een herziene versie van hun gezamenlijke richtsnoeren voor de beoordeling van de geschiktheid van leden van het bestuur van de onderneming en houders van sleutelfuncties. De definitieve richtsnoeren zijn vanaf 31 december 2021 van toepassing. Ze gelden voor alle banken en beleggingsondernemingen, ongeacht hun bestuursstructuur.

 

Van 31 juli tot 31 oktober 2020 hielden EBA en ESMA een consultatie voor de aanpassing van de door hen afgegeven richtsnoeren. De wijzigingen komen voort uit de inwerkingtreding van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) en de aangescherpte eisen vanuit de Investment Firm Directive (IFD) aan bestuurders van beleggingsondernemingen.

 

Waarom gezamenlijke richtsnoeren?

Het doel van deze gezamenlijke richtsnoeren, is om de beoordeling van de geschiktheid van bestuurders binnen de bank- en effectensector van de Europese Unie verder te harmoniseren. Daarom wordt aan de EBA een mandaat verleend om samen met de ESMA richtsnoeren inzake geschiktheid vast te stellen. In de richtsnoeren wordt gesproken van kredietinstellingen als het gaat om instellingen die alleen vallen onder Richtlijn 2013/36/EU en niet onder Richtlijn 2014/65/EU.

Meer diversiteit

De richtsnoeren benadrukken hoe belangrijk de diversiteit van bestuursorganen is. Want, zo stellen de toezichthouders: hoe meer diversiteit, hoe minder risico op groepsdenken. Om dit te bereiken zal een financiële instelling beleid op moeten stellen en implementeren dat rekening houdt met diversiteit op het gebied van achtergrond (opleiding en werkervaring), geslacht, leeftijd en geografische herkomst. Dit laatste is vooral van belang voor internationaal opererende instellingen.

Hierbij is met name het genderevenwicht van belang. Het diversiteitsbeleid moet een kwantitatieve doelstelling bevatten voor de vertegenwoordiging van het ondervertegenwoordigde geslacht. Ook moet worden vermeld op welke termijn en op welke manier dit doel behaald wordt.

Haalt de instelling de gestelde doelstellingen niet? Dan moet zij documenteren wat hier de reden van is, en welke maatregelen worden genomen in welk tijdsbestek, om ervoor te zorgen dat de streefdoelen toch worden gehaald.

Meer kennis over AML

Een ander belangrijk punt volgens EBA en ESMA, is dat het bestuur verantwoordelijkheid neemt voor de poortwachtersfunctie van de financiële instelling. Om deze functie te kunnen vervullen, moeten de leden van het bestuur steeds als betrouwbaar bekend staan. Ook moeten ze over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om de aan hen toebedeelde taken uit te voeren.

 

In lijn met AMLD5, die op 21 mei 2020 in werking trad, dienen beleidsbepalers van financiële instellingen aantoonbaar te beschikken over voldoende kennis op het gebied van anti-witwas risico’s, beleid, controlemaatregelen en procedures. Deze kennis moet actueel zijn. De wet- en regelgeving, markten en producten van de instelling veranderen immers continu. Instellingen dienen daarom voldoende middelen ter beschikking te stellen voor de vorming en permanente educatie van de bestuursleden.

Wwft programma voor bestuurders

Met de inwerkingtreding van de nieuwe richtsnoeren wordt het dus nog belangrijker om als beleidsbepaler te beschikken over aantoonbare kennis van de Wwft en Sanctiewet. Het ‘Wwft programma voor het topmanagement’ dat wij aanbieden via ons opleidingsinstituut, The Ministry of Compliance, kan u hierbij helpen. Het programma bestaat uit een theoriesessie, een online survey en een afsluitende (online) groepssessie. Na afronding van het programma beschikt u over belangrijke basiskennis van de regelgeving en bent u op de hoogte van relevante actuele ontwikkelingen. Wij passen de inhoud van het programma aan op uw specifieke situatie. Zo zorgen wij ervoor dat de opgedane kennis direct impact heeft op uw dagelijkse praktijk.

Lees meer over het Wwft programma

Meer weten?

Heeft u vragen over de naleving van de richtsnoeren? Onze consultants helpen u graag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.