Nieuws

UCITS-IV in werking, inzicht in veranderingen!

Het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene Europese richtlijn beleggingsinstellingen (UCITS-IV) treedt vandaag (22 juli 2011) in werking. De richtlijn heeft tot doel de interne markt voor instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) efficiënter te maken. Dit betekent meer transparantie voor beleggers en nieuwe kansen voor de sector.

Het wetsvoorstel regelt een Europees paspoort voor beheerders dat het beheer van een icbe in een andere lidstaat mogelijk maakt zonder aparte vergunning. Ook wordt het mogelijk voor icbe’s om in een andere icbe te beleggen (master-feeder structuren). De bescherming van beleggers wordt verbeterd doordat de beleggersinformatie door de richtlijn verder is geharmoniseerd. Hierdoor wordt het voor potentiële beleggers mogelijk icbe’s met zetel in verschillende lidstaten met elkaar te vergelijken.

Icbe’s zijn Europees gereguleerde (retail) beleggingsinstellingen die aan bepaalde risico-spreidingseisen moeten voldoen. Aan een icbe worden in het kader van de vergunningverlening en het lopend toezicht verdergaande eisen gesteld dan aan andere beleggingsinstellingen. De status ervan wordt dan ook als een belangrijk keurmerk gezien.

 

De belangrijkste wijzigingen

Maar wat betekent UCITS-IV en de implementatie in de Wft precies voor de bestaande ICBE’s, de beheerder en de bewaarder? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet met een korte toelichting.

 • Deskundigheid -betrouwbaarheid
 • Integere bedrijfsuitoefening
 • Inrichting Bedrijfsvoering
 • Tweehoofdige leiding – zetel hoofdkantoor
 • Doorzichtige zeggenschap structuur
 • Financiële waarborgen
 • Registratiedocument
 • Vergunning
 • Informatieverstrekking (Website/prospectus)
 • Melding AFM / DNB
 • Specifieke vereisten structuur (beheer en bewaring)
 • Risicospreiding van beleggingen
 • Open-end
 • In Nederland of lidstaat

 

 • Vereenvoudigde notificatie
 • Europees paspoort beheerder
 • Fusies
 • Master-feederconstructies
 • Key Investor Information uitbreiding
 • Bedrijfsvoering
 • Conduct of business rules
 • Risk management
 • Belangenverstrengeling
 • Overeenkomsten beheerder en bewaarder
Bestaande wetgeving UCITS-IV

 

Vereenvoudigde notificatie: De notificatie voor het aanbieden van de ICBE in een andere lidstaat wordt vereenvoudigd; de ICBE kan volstaan met de notificatie aan de toezichthouder van de lidstaat waar de beheerder zijn zetel heeft.
Europees paspoort: UCITS-IV introduceert een “paspoort” voor de beheerder van ICBE. Hierdoor is niet langer een beheerder per lidstaat nodig, de beheerder kan na notificatie aan de toezichthouder UCITS in andere lidstaten beheren.

Fusie: UCITS-IV bevat nadere regels voor de (cross border) fusie van ICBE.

Master-Feeder constructies: Master-Feeder constructies voor ICBE’s worden toegestaan voor een groter deel dan de huidige 20% van het belegd vermogen van de Feeder, bovendien worden er regels gesteld voor de uitvoering van Master-Feeder constructies

Key Investor Information: Harmonisatie en uitbreiding van de Essentiële beleggersinformatie (ook wel aangeduid als KII).

Bedrijfsvoering: De bedrijfsvoering van de ICBE moet aan nadere organisatorische eisen voldoen. Deze eisen hebben veel raakvlakken met MiFID.

Conduct of business: Onder UCITS-IV wordt het handelen in het belang van de belegger en de bescherming van de belegger nader ingevuld. Dit vindt zijn uitwerking in eisen die worden gesteld aan het handelen van de beheerder.

Risk Management: De Risk Managementfunctie en het risicobeheerbeleid worden nader ingevuld.

Belangenverstrengeling: De beheerder moet beschikken over maatregelen ter voorkoming van belangenverstrengeling. Activiteiten die kunnen leiden tot schadelijke belangenconflicten moeten worden beheerst. Indien beheersing niet heeft volstaan moet dit aan de beleggers worden gemeld.

Overeenkomsten: Tussen de beheerder en de bewaarder moet een overeenkomst worden opgesteld die moet voldoen aan verschillende eisen.