Nieuws

De totstandkoming van financiële wetgeving in Europa in vijf stappen

5 min leestijd

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Als financiële instelling moet u ze bijhouden om er tijdig aan te kunnen voldoen. Maar hoe komt nieuwe wetgeving op Europees niveau eigenlijk tot stand? Welke stappen worden doorlopen in de grofweg drie jaar waarin een Europese wet gemiddeld wordt ontwikkeld?

In dit artikel lopen wij het Europees wetgevingsproces van financiële regelgeving op hoofdlijnen met u door. Dit wetgevingsproces wordt ook wel de ‘Lamfalussy-procedure’ genoemd en bestaat uit vier ‘levels’.

Financiële wetgeving: het voortraject

De belangen van Europese wetgeving zijn groot. Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor de burgers, bedrijven of organisaties die ermee te maken krijgen. Via lobbytrajecten proberen belangenvertegenwoordigers de besluitvorming op Europees niveau dan ook te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door rapporten op te stellen waarin zij bepaalde problemen of actualiteiten onder de aandacht brengen.

Daarnaast vraagt de Europese Commissie ook uit eigen beweging naar de mening van belanghebbenden via openbare raadplegingen of consultatierondes. Vaak is dit op basis van een vragenlijst. De inbreng neemt de Europese Commissie mee in haar visievorming.

Wetsvoorstel van de Europese Commissie (level 1)

Als de Europese Commissie een visie heeft gevormd, komt zij met een wetgevingsvoorstel. Het wetsvoorstel, dat politieke basiskeuzen bevat, is level 1 van het wetgevingsproces.

Het voorstel wordt neergelegd bij het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Deze kunnen wijzigingen voorstellen. De wijzigingsteksten die hiertoe worden opgesteld heten amendementen.

Vervolgens kan er een tweede en eventueel derde lezing plaatsvinden waarin het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie opnieuw wordt gevraagd om een standpunt in te nemen. Als het (gewijzigde) voorstel uiteindelijk wordt goedgekeurd door het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie, geldt dit voorstel als besluit.

Technische standaarden financiële toezichthouders (level 2)

Om de uitvoering van de goedgekeurde wetgeving mogelijk te maken, worden op level 2 van het wetgevingsproces de politieke basisprincipes uit het wetsvoorstel nader uitgewerkt in zogenaamde technische standaarden. Deze standaarden bestaan uit normen die ervoor moeten zorgen dat partijen op wie de wetgeving betrekking heeft in alle lidstaten op dezelfde wijze uitvoering geven aan de regelgeving.

De technische standaarden worden ontworpen door een van de drie Europese financiële toezichthouders: EBA, ESMA of EIOPA. Deze worden ter consultatie aan de markt voorgelegd. Op basis van de ontvangen feedback worden de standaarden eventueel aangepast en aan de Europese Commissie ter goedkeuring voorgelegd. Pas als de Europese Commissie deze standaarden heeft bevestigd, zijn ze wettelijk bindend.

Uitwerking wetsvoorstel in guidelines en aanbevelingen (level 3)

Ten slotte kan de Europese financiële toezichthouder regelgeving die niet nader is uitgewerkt in technische standaarden, vertalen naar zogenaamde guidelines (richtsnoeren) en aanbevelingen. Deze richtlijnen helpen organisaties in de praktijk invulling te geven aan de nieuwe regels. Dit is level 3 van het wetgevingsproces.

Controle financiële wetgeving (level 4)

Nadat een Europese wet in werking is getreden, moet er natuurlijk gecontroleerd worden of de verschillende lidstaten deze ook daadwerkelijk implementeren. De Europese Commissie gaat na hoe elke lidstaat de regelgeving heeft ingevoerd (level 4). Als blijkt dat een lidstaat de regelgeving niet of onvoldoende heeft geïmplementeerd, dan heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om een zaak voor te brengen bij het Hof van Justitie.

Wegwijs in regelgeving

De financiële wereld staat bol van de wet- en regelgeving. Niet iedereen is echter juridisch geschoold. Hoe vindt u uw weg in de wirwar aan regels? Waar komt regelgeving vandaan en welke status hebben bijvoorbeeld een leidraad en een verordening? In onze training ‘Wegwijs in regelgeving’ geven we u inzicht in de toezichtwetgeving voor de financiële dienstverlening: verordeningen, richtlijnen en andere rechtshandelingen zoals leidraden. Klik op de button hieronder voor meer informatie.

Meer over 'Wegwijs in regelgeving'

Regulatory Update

Financiële wet- en regelgeving verandert voortdurend en in een hoog tempo. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Met onze Regulatory Updates houden we u op de hoogte van relevante ontwikkelingen. U ontvangt hierbij elk kwartaal een uitgebreide rapportage, die volledig is toegespitst op uw organisatie. Onze specialisten bespreken samen met u de mogelijke impact voor uw organisatie en denken mee over eventuele vervolgstappen en de praktische invulling hiervan. U vraagt de Regulatory Update hieronder aan.

Regulatory Update aanvragen