Nieuws

AFM of DNB vergunning aanvragen? 3 tips!

Wie in Nederland financiële diensten of producten wil aanbieden, heeft hiervoor in veel gevallen een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB). Maar het aanvragen van een vergunning is complex en vereist minimaal een goede voorbereiding. In dit artikel delen wij drie tips voor een soepele vergunningsaanvraag.

1. Zorg voor een correcte vergunningsaanvraag

Het toezicht op financiële instellingen is in Nederland geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wordt uitgevoerd door de AFM en DNB. DNB is belast met het prudentieel toezicht en controleert vooral de solvabiliteit en de liquiditeit van ondernemingen. Dat is de financiële stabiliteit van de onderneming. De AFM houdt toezicht op het gedrag van ondernemingen en de manier waarop zij hun cliënten bedienen. Er zijn verschillende vergunningen per doelgroep, bijvoorbeeld voor kredietinstellingen, financiële dienstverleners, fondsenmanagers en beleggingsondernemingen. Hoewel de AFM en DNB nauw samenwerken, is de bevoegdheid om een bepaalde vergunning te verlenen steeds exclusief toebedeeld aan één van beide toezichthouders. Het lijkt een open deur, maar zorg ervoor dat u zich wendt tot het juiste loket. Op de websites van zowel de AFM als DNB is veel informatie te vinden over de verschillende vergunningcategorieën. Bestudeer de informatie en zorg ervoor dat u een aanvraag start voor de juiste vergunning bij het juiste loket. Een onvolledige of onjuiste aanvraag kan leiden tot vertraging of afwijzing van de aanvraag. Mogelijk krijgt u met beide toezichthouders te maken. Zo dient een vergunning voor een beleggingsonderneming te worden aangevraagd bij de AFM, maar moeten aandeelhouders met een belang van 10% of meer een verklaring van geen bezwaar (vvgb) aanvragen bij DNB.

2. Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de bedrijfsvoering

Bij het aanvragen van een AFM vergunning dient een beschrijving van de bedrijfsvoering te worden bijgevoegd. Hiermee toont u aan dat u de voor u toepasselijke wettelijke bepalingen invult op het gebied van administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) en verplichte rapportages aan de toezichthouder. In de praktijk blijkt deze beschrijving in veel gevallen onvolledig, bijvoorbeeld doordat niet alle werkzaamheden en processen van een onderneming zijn beschreven. Ook worden vaak standaardbeschrijvingen gebruikt die niet zijn toegespitst op de specifieke activiteiten van een onderneming. De toezichthouder ziet graag dat de aanvrager van een vergunning de beschrijving van de bedrijfsvoering serieus neemt en niet beschouwt als invuloefening of compliancedocument, enkel om een vergunning te kunnen verkrijgen. Geef de toezichthouder het vertrouwen dat u goed heeft nagedacht over uw plannen en dat u uw taken en verantwoordelijkheden op de financiële markten serieus neemt door voldoende aandacht te besteden aan de beschrijving van de bedrijfsvoering.

3. Lever een sterke bewijsvoering

Een AFM of DNB vergunning kan online worden aangevraagd bij het AFM Portaal of het Digitaal Loket Toezicht van DNB. Zorg ervoor dat alle vragen van het aanvraagformulier zo volledig mogelijk beantwoord zijn en controleer of alle benodigde bijlagen zijn bijgevoegd. Lever kwalitatieve informatie aan die de toezichthouder een goed beeld geeft van de beoogde activiteiten en processen van de onderneming. Toon aan dat u op de hoogte bent van de wettelijke eisen en laat zien hoe geborgd wordt dat aan de regelgeving wordt voldaan. Zorg voor een goede onderbouwing van ieder onderdeel en geef een beknopte toelichting op de aanvraag in een begeleidende brief. Aanvragen die compleet zijn en goed zijn onderbouwd, kunnen sneller en beter worden beoordeeld.

Vergunning aanvragen?

Wilt u een DNB of AFM vergunning aanvragen? Download ons stappenplan met de dertien belangrijkste stappen voor een soepele vergunningaanvraag, inclusief handige tips en valkuilen.

Download het stappenplan