Charco & Dique

AFM vergunning

Voor het verlenen van financiële diensten in Nederland geldt op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) in de meeste gevallen een vergunningplicht. Een vergunning kan worden aangevraagd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB). Om een vergunning te kunnen krijgen, moet een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo worden bestuurders en commissarissen getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Ook moet de bedrijfsvoering voldoen aan een groot aantal wettelijke eisen. Vergunningen die door de AFM of DNB zijn verleend, worden opgenomen in vergunningenregisters.

Onderwerpen

Voor welke diensten geldt een vergunningplicht?

Ondernemingen die financiële diensten of producten aanbieden, zoals vermogensbeheerders, crowdfunding, fondsbeheerders, banken, pensioenfondsen en verzekeraars hebben een vergunning nodig van DNB of de AFM om activiteiten te mogen verrichten in Nederland. Er zijn verschillende vergunningen en registers per soort activiteit.

Wie verleent de vergunning?

Een vergunning moet worden aangevraagd bij de AFM of DNB. De AFM is belast met het toezicht op het gedrag van financiële ondernemingen en verleent vergunningen aan bijvoorbeeld beleggingsondernemingen, crowdfunding, fondsbeheerders en financiële dienstverleners. DNB houdt prudentieel toezicht en verleent vergunningen aan onder meer betaalinstellingen en verzekeraars. Veel financiële ondernemingen staan zowel onder toezicht van de AFM als van DNB. Bij de toetsing van bestuurders en commissarissen werken de AFM en DNB dan ook samen.

Wat kost een vergunning?

De kosten van een vergunning zijn onderverdeeld in eenmalige kosten en doorlopende toezichtkosten. De eenmalige kosten bestaan bijvoorbeeld uit kosten voor de behandeling van de aanvraag en voor het uitvoeren van toetsingen, zoals de betrouwbaarheidstoetsing en de geschiktheidstoetsing. Omdat de vergunningverlenende instantie vanaf de aanvraag werkzaamheden verricht, zijn er aan een vergunningaanvraag altijd kosten verbonden, ook als een aanvraag wordt ingetrokken of afgewezen. Daarnaast zijn partijen die over een vergunning beschikken jaarlijks kosten verschuldigd voor het toezicht van de AFM en DNB.

Hoe verloopt een vergunningaanvraag?

Een vergunning kan worden aangevraagd bij het Digitaal Loket van de AFM of het Digitaal Loket Toezicht van DNB. Het aanvraagformulier en de benodigde documenten kunnen online worden ingediend. Tijdens de vergunningaanvraag worden verschillende stappen doorlopen. Sommige stappen neemt de aanvrager zelf, andere stappen voert de AFM of DNB uit. Zo controleert de vergunningverlenende instantie of de aanvraag compleet is, worden beleidsbepalers getoetst en kan een aanvrager worden uitgenodigd voor een gesprek. Voor de meeste vergunningen geldt een wettelijke beslistermijn van dertien weken. Het besluit is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als een vergunning wordt verleend, wordt deze opgenomen in het openbare vergunningenregister van de AFM of DNB.

Hoe wordt een vergunningaanvraag beoordeeld?

Om in aanmerking te komen voor een vergunning, moet een onderneming aan een groot aantal eisen voldoen. Deze eisen staan grotendeels in de Wet financieel toezicht (Wft). Zo wordt alleen een vergunning verstrekt als een onderneming voldoet aan de voorwaarden voor goed bestuur en financieel gezond (solvabel) is. De precieze voorwaarden verschillen per doelgroep. Er wordt onder meer gekeken naar de inrichting van de bedrijfsvoering, het eigen vermogen en de geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers. Aanvragen die compleet zijn en kwalitatief goed in elkaar zitten, hebben de meeste kans van slagen.

Wilt u een vergunning aanvragen?

Lees ons blog met praktische tips voor het aanvragen van een vergunning.

Of download ons stappenplan met de dertien belangrijkste stappen voor een soepele vergunningaanvraag, inclusief tips en valkuilen.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Contact