Nieuws
Banken Wwft & Sanctiewetgeving

Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen en gevolgen voor uw CDD-beleid

Op dit moment ligt een geconsulteerd wetsvoorstel Plan van Aanpak bij de Tweede Kamer. Het plan bestaat uit maatregelen om de barrières voor witwassen te verhogen. Ook is het doel om de effectiviteit van de poortwachtersfunctie te verbeteren, het toezicht op de naleving daarvan te vergroten, en de opsporing en vervolging te versterken.

De consultatie loopt 14 januari 2020. De invoering zal leiden tot wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Wet op de Economische Delicten (WED). Het huidige wetsvoorstel heeft invloed op het verrichten van cliëntenonderzoek en transactiemonitoring door Wwft-instellingen. Zij zullen de nieuwe maatregelen en mogelijkheden moeten meenemen in hun CDD-beleid en -procedures. De normen van de AVG Privacywetgeving mogen daarbij niet worden vergeten. Charco & Dique licht toe.

Verbod op grote sommen contant geld

Het is de bedoeling dat er een verbod komt op contante betalingen van 3.000 euro (of meer) voor beroeps- of bedrijfsmatig handelen in goederen. Dit verbod heeft betrekking op professionele partijen die beroepsmatig met financiële stromen te maken hebben en geldt dus niet voor particulieren. Het verbod moet ertoe leiden dat het witwassen van grote sommen illegale middelen via contant geld moeilijker wordt.

Uitwisseling van informatie tussen Wwft-instellingen

Daarnaast doelt de wetgever op een sterkere samenwerking en betere informatie-uitwisseling tussen zogenaamde Wwft-instellingen. De definitie van Wwft-instellingen staat omschreven in artikel 1a van de Wwft, en omvat onder meer beleggingsondernemingen, betaaldienstverleners en beheerders van beleggingsinstellingen.

Naast de reeds bestaande verplichting om cliëntenonderzoek te doen, krijgen zij nu ook de verplichting om in het kader van verscherpt cliëntenonderzoek navraag (onderzoek) te doen bij de vorige dienstverleners van de cliënt.  Wwft-instellingen moeten geconstateerde integriteitsrisico’s bij cliënten dus met elkaar gaan delen.

De maatregel kan leiden tot een verlaging van de werklast bij de tweede dienstverlener. Immers, informatie die de eerste dienstverlener reeds heeft ingewonnen, kan rechtstreeks worden doorgegeven aan de opvolger. Ook kan de bundeling van kennis en capaciteiten het moeilijker maken voor malafide klanten om na een afwijzing door instelling A, bij instelling B aan te kloppen.

Uiteraard is er bij deze informatieuitwisseling sprake van verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat het van groot belang is dat de privacynormen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; in het bijzonder artikel 5) in acht worden genomen.

Ook is het de bedoeling dat de samenwerking tussen Wwft-instellingen op het gebied van transactiemonitoring wordt verbeterd. Op grond van de Wwft hebben Wwft-instellingen reeds de plicht om de transacties van cliënten te monitoren en ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. De wetgever creëert in dit voorstel een mogelijkheid tot uitbesteding van de transactiemonitoring aan een derde partij, én een mogelijkheid tot het delen van informatie omtrent (mogelijk) verdachte transacties met andere Wwft-instellingen. Dit moet leiden tot een effectievere transactiemonitoring.

Voor het delen van transacties gelden strikte voorwaarden. Ook bij het delen van transacties moet rekening worden gehouden met de eisen en waarborgen uit de AVG. Zo moet mogelijk een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) worden opgesteld, of – bij uitbesteding – een verwerkingsovereenkomst.

Daarnaast geldt het tipping-off verbod, dat inhoudt dat (informatie over) meldingen van ongebruikelijke transacties die zijn gedaan bij de FIU-Nederland niet zonder meer mag worden doorgegeven (bijvoorbeeld aan de klant die het onderwerp van de melding was).

Meer weten?

Heeft u vragen over wat deze maatregelen voor uw bedrijf kunnen betekenen? Of wilt u weten welke normen op uw onderneming van toepassing zijn? Bij Charco & Dique Legal beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van CDD en de in dat kader relevante wet- en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Neemt u gerust contact op