Wiki

CDD beleid

Instellingen dienen hun cliënten te kennen én geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden. Customer Due Diligence (CDD) is een hulpmiddel om dit te bewerkstelligen. Op deze Wiki pagina wordt het CDD beleid verder toegelicht.

Beleid inzake CDD

De wetgever en de toezichthouders verwachten van instellingen dat zij een CDD beleid, procedures en maatregelen hebben die gebaseerd zijn op een risicoanalyse. Ook moeten zij duidelijk maken hoe ze voorkomen dat zij, bijvoorbeeld via third parties (leveranciers, uitbestedingspartners etc), betrokken raken bij witwassen en het financieren van terrorisme.

Naast het voorkomen van risico’s moet een instelling ook in het beleid bepalen wat te doen indien sprake is van cliënten die een onacceptabel risico vormen. Cliënten met onacceptabele risico’s kunnen niet geaccepteerd worden. Bestaande relaties met een onacceptabel risico moeten beëindigd worden. Als er sprake is van een onacceptabel risico is dat omdat er aanwijzingen zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering moet er een melding worden gemaakt bij FIU Nederland.

Uit onderzoeken van de financiële toezichthouders blijkt dat het opstellen van een risicoanalyse een verplichting is waar ondernemingen mee worstelen. In de praktijk hebben ondernemingen moeite met het maken van de vertaalslag van risico’s naar beheersmaatregelen, en van beheersmaatregelen naar beleid en procedures.  Vervolgens is het voor veel instellingen ook moeilijk om aantoonbaar te maken dat CDD-risico’s voldoende worden beheerst.

Risico-analyse

Instellingen zijn verplicht om een beoordeling van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. Bij een dergelijke risicobeoordeling analyseert de instelling de inherente witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die zich kunnen voordoen ten aanzien van risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden.

Vervolgens beoordeelt de instelling de effectiviteit van de beheersmaatregelen die tegenover deze inherente risico’s staan, waarna de hiaten in de bestaande beheersmaatregelen kunnen worden bepaald. Aan de hand hiervan moet worden bekeken welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Deze risicobeoordeling is de grondslag voor beleidsprocedures.

Een risico analyse is dus altijd maatwerk, afhankelijk van de specifieke context van een instelling.

Meer over de risicoanalyse

Actueel houden van CDD beleid

Het beleid dat u vaststelt, wordt afgestemd op de omvang en aard van uw onderneming. Met Ruler heeft u in één oogopslag overzichtelijk aan welke huidige (en toekomstige) normen u moet voldoen, zodat uw beleid daarop afgestemd kan worden. Daarnaast bent u verplicht deze met regelmaat te toetsen en waar nodig te actualiseren, mede op basis van de actualisering van de risicobeoordeling van uw onderneming.

Heeft u een onafhankelijke compliance officer? Het ligt dan voor de hand dat deze toetsing door uw compliance officer wordt uitgevoerd. De personen die het dagelijks beleid van uw onderneming bepalen dienen aan het beleid hun goedkeuring te verlenen. Charco & Dique kan u ook ondersteunen als uw externe compliance officer.

Vastleggen CDD beleid

Instellingen moeten het CDD beleid zo vastleggen dat toezichthouders het achteraf kunnen toetsen. De leidraad van DNB zegt daarover:

‘Van belang is dat de instelling haar afwegingen op systematische en consequente wijze maakt en vastlegt, zodanig dat deze voor een toezichthouder of andere derde te volgen en te beoordelen zijn. Dit geldt zowel voor het formuleren van beleid als voor het besluiten tot het maken van uitzonderingen op dat beleid. In de uitvoering van haar toezichthoudende taak toetst DNB de risicogebaseerde aanpak van instellingen.’ – Leidraad Wwft en SW DNB

Meer weten?

Lees meer over Customer Due Diligence en CDD-onderzoeken op uw eigen medewerkers.

Wilt u advies over de naleving van CDD normen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact