Wiki

CDD beleid

Instellingen dienen hun cliënten te kennen én geen relaties aan te knopen met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden. Customer Due Diligence (CDD) is een hulpmiddel om dit te bewerkstelligen. In dit artikel wordt het onderwerp CDD beleid verder toegelicht.

Beleid inzake CDD

De wetgever en de toezichthouders verwachten van instellingen dat zij CDD beleid, procedures en maatregelen hebben die gebaseerd zijn op een risicoanalyse en duidelijk maken hoe een instelling voorkomt dat zij (o.a. via klanten, third parties etc) betrokken raakt bij witwassen en het financieren van terrorisme.

Naast het voorkomen van risico’s moet een instelling ook in het beleid bepalen wat te doen indien sprake is van cliënten die een onacceptabel risico vormen. Cliënten met onacceptabele risico’s kunnen niet geaccepteerd worden. Bestaande relaties met een onacceptabel risico moeten beëindigd worden.

Uit onderzoeken van toezichthouders blijkt dat opstellen van een risicoanalyse een verplichting is waar ondernemingen mee worstelen. In de praktijk ondernemingen moeite met het maken van de vertaalslag van risico’s naar beheersmaatregelen en van beheersmaatregelen naar beleid en procedures.

Risico-analyse

Instellingen zijn verplicht om een beoordeling van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. Bij een dergelijke risicobeoordeling analyseert de instelling de inherente witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die zich kunnen voordoen ten aanzien van risicofactoren die verband houden met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden.

Vervolgens beoordeelt de instelling de effectiviteit van de beheersmaatregelen die tegenover deze inherente risico’s staan, waarna de hiaten in de bestaande beheersmaatregelen kunnen worden bepaald. Aan de hand hiervan moet worden bekeken welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Deze risicobeoordeling is weer de grondslag voor beleid en procedures.

Actueel houden van CDD beleid

Het beleid dat u vaststelt, wordt afgestemd op de omvang en aard van uw onderneming. Met Ruler heeft u in één oogopslag overzichtelijk aan welke huidige (en toekomstige) normen u moet voldoen, zodat uw beleid daarop afgestemd kan worden. Daarnaast bent u verplicht deze met regelmaat te toetsen en waar nodig te actualiseren, mede op basis van de actualisering van de risicobeoordeling van uw onderneming.

Heeft u een onafhankelijke compliance officer? Het ligt dan voor de hand dat deze toetsing door uw compliance officer wordt uitgevoerd. De personen die het dagelijks beleid van uw onderneming bepalen dienen aan het beleid hun goedkeuring te verlenen. Charco & Dique kan u ook ondersteunen als uw externe compliance officer.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Contact