Charco & Dique

Werkzaamheden

Fondsbeheerder zijn verplicht te beschikken over een compliance officer. Deze compliance officer heeft onder meer als taak de naleving van wet- en regelgeving te controleren en medewerkers en directie van de beheerder te adviseren over het naleven van wettelijke verplichtingen. Kleinere fondsbeheerders hebben echter vaak onvoldoende schaalgrootte om de compliance functie intern in te vullen. Veel fondsbeheerders kiezen er daarom voor deze functie uit te besteden aan Charco & Dique.

Het team van Charco & Dique dat optreedt als extern compliance officer heeft veel ervaring met het vervullen van deze rol. Daarbij is binnen dit team veel kennis aanwezig over de belangrijkste compliance risico’s bij fondsbeheerders, aandachtspunten vanuit toezichthouders en aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving.

Vanuit Charco & Dique vervult één persoon bij u de rol als compliance officer, maar is er altijd een tweede persoon beschikbaar als achtervang. Op basis van de inrichting van de onderneming en de aard van de beheerde beleggingsinstellingen wordt samen met de directie van de fondsbeheerder een compliance monitoringsprogramma opgesteld. Dit programma wordt gedurende het jaar uitgevoerd waarbij de frequentie van de monitoringactiviteiten mede afhankelijk is van de mogelijke compliance risico’s.

Naast het uitvoeren van het monitoringprogramma geven wij  de directie van de fondsbeheerder gevraagd en ongevraagd compliance advies.

Periodiek rapporteren wij schriftelijk over de uitkomsten van de uitgevoerde monitoringswerkzaamheden en andere voor de fondsbeheerder relevante aandachtspunten. Ook buiten de reguliere afspraken zijn wij uiteraard benaderbaar voor vragen of opspelende issues.

Eindresultaat

  • Een adequate invulling van de wettelijk verplichte compliance functie.
  • Zekerheid dat alle relevante wet- en regelgeving in beeld is en maatregelen zijn geïmplementeerd om hieraan te voldoen.
  • Tijdig inzicht in aankomende wijzigingen in wet- en regelgeving en prioriteiten van toezichthouders.
  • Een trusted advisor met wie ook nagedacht kan worden over de wenselijkheid en impact van strategische wijzigingen.