0:00
Artikel

De SPAC en de openbaarmaking van voorwetenschap: ‘be prepared!’

8 min leestijd

De laatste weken wordt er veel geschreven over een toenemend aantal beursgangen op de Amsterdamse beurs. Dit zijn dan veelal beursgangen ‘zonder bedrijf’. Dat klink vreemd: het is toch het bedrijf dat naar de beurs gaat? Het gaat hier dan om een zogeheten ‘Special Purpose Acquisition Company’ (SPAC). Dit is een vennootschap zonder feitelijke onderneming, ook wel ‘lege huls’ of ‘blanco cheque bedrijf’ genoemd. De SPAC gaat na de beursnotering (met het geld dat daarbij wordt opgehaald) op zoek naar een onderneming (‘target’) om over te nemen en zo waarde toe te voegen aan de SPAC. Die overname moet meestal binnen een periode van twee jaar worden gedaan.

 

Waar dit fenomeen in Londen en New York al vaker voorkomt, zien we nu ook in Amsterdam een trend opkomen. Zo gaf het hoofd noteringen van Euronext Amsterdam onlangs in Het Financiële Dagblad aan dat hij verwacht dat er dit jaar nog een goede hand vol’ SPACS naar het Damrak trekt en dat het niet ondenkbaar is dat het in de dubbele cijfers gaat lopen.

Het fenomeen SPAC, waarvoor binnen Europa en Nederland (nog) geen specifieke wet- en regelgeving bestaat, kan vanuit verschillende juridische invalshoeken worden bekeken. In dit artikel zoomen we in op de verplichtingen uit hoofde van de Europese Verordening Marktmisbruik (Market Abuse Regulation, afgekort tot ‘MAR’) en dan in het bijzonder de verplichting tot openbaarmaking van voorwetenschap. Deze is van toepassing vanaf het moment dat een SPAC de beursnotering aan Euronext Amsterdam heeft verkregen en op zoek gaat naar een geschikte overnamekandidaat.

Openbaarmaking van voorwetenschap in de MAR

De wettelijke definitie van voorwetenschap is als volgt. Het gaat om bekendheid met informatie die:

  • concreet is;
  • rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling waarop de financiële instrumenten betrekking hebben of over de handel in deze financiële instrumenten;
  • niet openbaar is gemaakt; en
  • waarvan de openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of op de koers van daarvan afgeleide financiële instrumenten (artikel 7 van de MAR).

 

Als beursgenoteerde onderneming met een notering aan een gereglementeerde markt, zoals Euronext Amsterdam, dient de SPAC zich te houden aan de regels over de openbaarmaking van voorwetenschap, zoals neergelegd in artikel 17 van de MAR.

Bij de SPAC zijn er twee momenten in het bijzonder van belang als het gaat over de mogelijke aanwezigheid van voorwetenschap: 1) het moment waarop de SPAC de gesprekken start met potentiële overnamekandidaten en 2) het moment waarop deze gesprekken in een zodanig stadium zijn gekomen dat de identiteit van de feitelijk overnamekandidaat bekend is.

Marktpeiling

Het eerste moment, het starten van de gesprekken, wordt ook wel aangeduid met de term ‘market sounding’ of ‘marktpeiling’. De partij die een bod wil gaan uitbrengen, gaat bij de aandeelhouders van de doelvennootschap informeren of zij bereid zijn hun aandelen te verkopen en, zo ja, tegen welke prijs. Het feit dat een beursgenoteerde onderneming gesprekken start om een partij over te nemen, kan kwalificeren als voorwetenschap op het moment dat dit voornemen bekend wordt bij derden (zonder openbaarmaking daarvan op de voorgeschreven wijze). Om echter te voorkomen dat er niet op voorhand inzicht kan worden verkregen in het slagen van een mogelijke overname is het onder strikte voorwaarden toegestaan een marktpeiling uit te voeren. De voorwaarden hiervoor staan vermeld in artikel 11 van de MAR en worden verder uitgewerkt in de Gedelegeerde Verordening 2016/960 en de Uitvoeringsverordening 2016/959.

Overnamekandidaat bekend

Het tweede moment, wanneer de gesprekken dusdanig ver zijn gevorderd dat het in de rede ligt dat er een akkoord tot stand komt, is ook een moment dat voor beleggers in de SPAC uitermate interessant is. Immers, de identiteit van de overnamekandidaat is informatie die een significante invloed kan hebben op de koers van de aandelen van de SPAC en kwalificeert daardoor, mits aan alle voorwaarden uit de definitie is voldaan, als voorwetenschap. Vanaf dat moment rust op de SPAC de verplichting tot onmiddellijke openbaarmaking van deze informatie.

Publicatie van koersgevoelige informatie uitstellen

Om het proces van de beoogde overname goed te kunnen voorbereiden en daarover vertrouwelijk gesprekken te kunnen blijven voeren totdat deze is beklonken, zal de SPAC gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid de publicatie van de koersgevoelige informatie uit te stellen (zie artikel 17 vierde lid MAR). De SPAC is zelfstandig verantwoordelijk voor dit uitstel en moet hierbij doorlopend voldoen aan de cumulatieve eisen die dit artikellid aan deze uitstelmogelijkheid verbindt:

  1. onmiddellijke openbaarmaking zou waarschijnlijk schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de uitgevende instelling; én
  2. het is niet waarschijnlijk dat het publiek door het uitstel van de openbaarmaking zou worden misleid; én
  3. de uitgevende instelling is in staat om de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie te garanderen.

 

De SPAC moet de informatie zo snel mogelijk openbaar maken (overeenkomstig artikel 17 van de MAR) indien:

  • niet langer aan één van deze voorwaarden wordt voldaan (bijvoorbeeld door toenemende geruchten in de markt over de overname die duiden op het niet langer kunnen waarborgen van de vertrouwelijkheid van de informatie); of
  • wanneer het proces in een dusdanige fase is dat uitstel niet langer een rechtmatig doel dient.

Verantwoording afleggen aan de AFM

Onmiddellijk na die openbaarmaking van uitgestelde voorwetenschap, moet de SPAC de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), informeren over het feit dat uitstel is genomen van de verplichting om voorwetenschap zo snel mogelijk openbaar te maken. Dit aan de hand van een schriftelijke vastlegging van de wijze waarop, gedurende dit uitstel, aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. In haar brochure ‘Openbaarmaking van voorwetenschap’ uit juni 2016 (update: juli 2017) gaat de AFM in hoofdstuk 3 nader in op deze uitstelmogelijkheid. Daarin adviseert de AFM marktpartijen op een aantal punten en benadrukt zij het belang van het hebben van een goede procedure:

“Het hebben van een goede procedure kan er voor zorgen dat de tijd tussen het eventuele lekken van de informatie en het openbaar maken van het persbericht zo kort mogelijk blijft. De mogelijke informatie ongelijkheid in de markt kan daardoor zo beperkt mogelijk blijven. De AFM adviseert in dit kader goede interne procedures op te stellen voor het omgaan met de verplichting tot het openbaar maken van voorwetenschap.”

Conclusie

Bij uitstel van het openbaar maken van voorwetenschap komt de SPAC op gevaarlijk terrein. Zoals de AFM ook duidelijk aangeeft: “Zij besluit hiertoe zelf en draagt daarmee zelfstandig de verantwoordelijkheid voor dit uitstel.” Het hebben én aantoonbaar volgen van een sluitende interne procedure is daarmee van het grootste belang.  De gevolgen van het niet correct toepassing geven aan die procedure kunnen verstrekkend zijn, in financieel (oplegging hoge bestuurlijke boete) en reputationeel (negatieve publiciteit) opzicht.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regels omtrent marktmisbruik? Onze Marktmisbruik Awareness e-learning leert u over de vele regels rondom marktmisbruik, zoals de Market Abuse Regulation, een insiderregeling en de DSI-gedragscode. Zo helpt de opleiding u voorkomen dat u zich onbewust schuldig maakt aan handel met voorwetenschap of marktmanipulatie.

Heeft u behoefte aan advies over dit onderwerp? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met onze specialisten.

Contact