Wiki

Sanctiewet

De Sanctiewet stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. In dit artikel duiken we verder in wat de sanctiewet is, voor wie dit van toepassing is en hoe u de sanctiewet kunt naleven.

Wat houdt de Sanctiewet 1977 in?

De Sanctiewet 1977 wordt veelal in één adem genoemd met de Wwft. Dit komt omdat de Sanctiewet vereisten stelt die verband houden met CDD en integriteit. De kern van de Sanctiewet 1977 is dat sanctiemaatregelen die nationaal en internationaal worden afgekondigd van toepassing zijn om na te leven. Sanctiemaatregelen worden ingezet als reactie op schendingen van het internationale recht of van mensenrechten door regimes die rechtstatelijke en democratische beginselen niet eerbiedigen.

Sanctiemaatregelen kunnen van toepassing zijn tegen landen, personen en/of organisaties. De maatregelen strekken van een gebod tot het bevriezen van tegoeden, het beschikking stellen van middelen tot het verlenen van financiële diensten. Er zijn meerdere sanctielijsten waaronder die van de US, EU en NL.

Op wie is de Sanctiewet van toepassing?

De Sanctiewet 1977 moet banken en andere financiële ondernemingen worden nageleefd. Maar ook natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten kunnen in aanraking komen met de Wwft (zie ook artikel 1a Wwft)

De Wwft beperkt zich dus niet alleen tot onder toezicht staande (financiële) instellingen.

Inrichting naleving Sanctiewet

Van uw instelling wordt verwacht te voorkomen dat u zaken doet met partijen die op de zogenaamde sanctielijsten staan. Dit kunnen zowel landen, personen als organisaties zijn.

Om de sanctieregelgeving na te leven, moet u daarom een administratieve organisatie hebben ingericht en interne controlemaatregelen hebben ingesteld. De Sanctiewet en het interne sanctiebeleid moeten worden vertaald naar passende procedures en maatregelen. Zo heeft u bijvoorbeeld duidelijk beleid omtrent alle gesanctioneerde landen waarmee rekening wordt gehouden in het screeningproces van potentiële klanten.

Wilt controleren of u voldoet aan de gestelde normen vanuit de sanctieregelgeving? Met Ruler heeft u uw compliance status gemakkelijk in één overzicht.

Screening sanctielijsten

Bij het screenen tegen de sanctielijsten worden alle namen en andere relevante gegevens van natuurlijke personen en rechtspersonen die in de klantendossiers staan (inclusief UBO, gemachtigde, begunstigde, etc) gecontroleerd tegen de EU en Nederlandse sanctielijsten. In de praktijk zien we dat deze lijsten vaak worden aangevuld met de Amerikaanse sanctielijsten (OFAC) en/of andere relevante buitenlandse lijsten. Het screenen van relaties gebeurt bij klantacceptatieperiodieke review, Event Driven Review, en/of bij tussentijdse wijziging in het klantenbestand en van de sanctielijsten.

Wat te doen bij een hit op de sanctielijst?

De Sanctiewet 1977 verplicht u om melding te doen bij de toezichthouder als een klant op de sanctielijsten voorkomt, en eventuele tegoeden te bevriezen.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen