Wiki

PRIIPs

De Packaged Retail and Insurance Based Investment Products Regulation (PRIIPs) is sinds 1 januari 2018 van kracht. De Verordening (1286/2014/EU) is bedoeld om de transparantie van beleggingsproducten te vergroten, zodat de retail belegger beschikt over alle essentiële informatie om op een geïnformeerde manier te kunnen beleggen.

Reikwijdte PRIIPs Verordening

De PRIIP Verordening ziet op alle soorten financiële producten met een beleggingscomponent die aan niet-professionele beleggers worden aangeboden, ongeacht de vorm of opbouw. Voorbeelden hiervan zijn structured products, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, beleggingsverzekeringen en gestructureerde deposito’s. Gewone’ aandelen, obligaties en deposito’s, en bepaalde pensioenproducten zijn van PRIIPs uitgezonderd.

Essentiële-informatiedocument (EID)

Kern van de PRIIPs Verordening is dat ontwikkelaars van financiële producten met een beleggingscomponent (zoals verzekeraars, banken en beleggingsondernemingen) een essentiële-informatiedocument moeten opstellen voor de PRIIPs producten die zij aanbieden. Dit essentiële-informatiedocument biedt retail beleggers meer inzicht in de kenmerken, risico’s en kosten van een beleggingsproduct, zodat hij producten beter met elkaar kan vergelijken.

 

Het EID moet worden opgesteld voordat het product voor het eerst aan een consument of belegger wordt aangeboden. De ontwikkelaar van het product is verder verplicht het document actueel te houden, periodiek te evalueren en waar nodig aan te passen.

 

Het informatiedocument mag, indien relevant, verwijzen naar het prospectus van het product. Het document dient echter duidelijk te verschillen van marketingmaterialen en in het document mag ook niet verwezen worden naar marketingmaterialen.

Verstrekken van het EID

Het EID moet actief aan beleggers of consumenten worden verstrekt en moet ook op de website van de ontwikkelaar van het product te vinden zijn. Het verstrekken van het EID aan de niet-professionele belegger of consument is een verplichting die is neergelegd bij de onderneming die het product adviseert of distribueert. Dit kan dus een andere financiële onderneming zijn dan de productontwikkelaar.

 

De verplichting een EID op te stellen en te distribueren ziet vooralsnog niet op beleggingsinstellingen. Beheerders van beleggingsinstellingen die aan niet-professionele beleggers producten aanbieden, zijn sinds een aantal jaar verplicht een soortgelijk document als het essentiële-informatiedocument aan beleggers te verstrekken, te weten het ‘essentiële beleggersinformatie’ (EBI). Per 31 december 2022 vervalt de EBI verplichting. Dan moeten alle beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die deelnemingsrechten aanbieden aan niet-professionele beleggers over een EID beschikken.

Lees ook: 'Aangepaste eisen aan EID voor fondsbeheerders'

Bevoegdheid om bepaalde PRIIPs te verbieden

Specifiek voor PRIIPs die een verzekeringscomponent hebben, is in de PRIIP Verordening bepaald dat de Europese toezichthouder of de nationale toezichthouder specifieke PRIIPs mag verbieden.

Het opleggen van een verbod om bepaalde PRIIPs te distribueren mag alleen opgelegd worden wanneer de toezichthouder significante reden tot bezorgdheid heeft over de bescherming van consumenten of een bedreiging ziet voor het ordelijk functioneren en de integriteit van financiële markten of de stabiliteit van het financiële stelsel in de Europese Unie.

In principe moet een dergelijk distributieverbod worden opgelegd door de nationale toezichthouder van de onderneming die de betreffende PRIIP heeft ontwikkeld. In het geval deze toezichthouder niet optreedt, heeft EIOPA de bevoegdheid om het betreffende verbod op te leggen.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij de implementatie van bestaande of toekomstige wet- en regelgeving? Onze consultants helpen u graag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact