Wiki

Wwft

De ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) moet voorkomen dat mensen en bedrijven zwart geld witwassen of geld besteden aan terroristische activiteiten. In dit artikel lichten we toe wat de Wwft inhoudt en hoe u de wet toepast binnen uw organisatie en Wwft risicobeoordeling.

Waarom een Wwft governance?

De vierde anti-witwasrichtlijn is 25 juli 2018 geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en in de onderliggende regelgeving. Het gevolg van de implementatie is dat, naast de gewijzigde definities van een PEP en UBO, er een wijziging nodig is in de governance van uw instelling.

Belangrijke elementen voor een passend interne controle framework

Er zijn drie elementen relevant om adequaat in te richten. Het gaat hierbij om de compliance functie, de auditfunctie  en het bestuur van de organisatie. De Wwft stelt specifieke eisen aan deze functies.

We lichten deze elementen verder voor u toe.

Compliance functie en Wwft

De Wwft verplicht uw instelling om een onafhankelijke compliancefunctie in te richten, voor zover dit passend is bij de aard en omvang van uw instelling. Als het voor uw instelling onredelijk is om een onafhankelijke compliancefunctie in te richten, kunt u er ook voor kiezen om de compliancefunctie uit te besteden. Dit kunt u in zijn geheel of gedeeltelijk doen door een externe compliance officer van Charco & Dique.

Taken compliance officer vanuit de Wwft:

  1. Controleren naleving Wwft verplichtingen en de door uw instelling zelf ingestelde regels
  2. Melden van en effectief adresseren van tekortkomingen in procedures
  3. Melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU, inclusief het verstrekken van de nodige informatie

Auditfunctie en Wwft

De Wwft verplicht dat uw instelling een onafhankelijke auditfunctie inricht. Deze verplichting geldt alleen als uw onderneming een rechtspersoon of vennootschap is die als instelling kwalificeert. Voor de invulling die wordt gegeven aan de mate van onafhankelijkheid van deze geldt, dat dit afhankelijk is van de aard en de omvang van uw instelling.

Taken Audit vanuit de Wwft:

  1. Controleren naleving Wwft
  2. Controleren werking van de gedragslijnen, procedures en maatregelen

De intensiteit van de invulling van de auditfunctie binnen uw instelling hangt af van uw risicoprofiel.

Bestuur en Wwft

Binnen het bestuur moet u uit hoofde van de Wwft een bestuurslid aanwijzen die verantwoordelijk is voor de naleving van de eisen uit de voortvloeien uit de Wwft. Het desbetreffende bestuurslid moet wel over de kennis en ervaring beschikken om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en daarnaast dient uw instelling aan te tonen hoe de verantwoordelijke bestuurder zijn of haar rol gaat vervullen.

Wwft risicobeoordeling

De Wwft verplicht uw instelling om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme, die zijn verbonden aan de aard en omvang van uw instelling en uw dienstverlening, vast te stellen, te analyseren en te beoordelen.

Bij het vaststellen en beoordelen van de risico’s houdt u in ieder geval rekening met de risicofactoren die verband houden met:

  1. Het type cliënt
  2. Product
  3. Dienst
  4. Transactie en leveringskanaal
  5. Landen en geografische gebieden

Sommige instellingen zijn verplicht om een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uit te voeren. Dit is een andere risicobeoordeling dan degene die verplicht wordt gesteld in de Wwft. De risicobeoordeling in de Wwft beperkt zich tot de blootstelling van uw instelling aan het risico op witwassen en financieren van terrorisme, terwijl de SIRA een breder bereik heeft.

Wanneer u de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme gaat analyseren, heeft u de eerste stap gezet in de ontwikkeling van beleid, procedures en beheersmaatregelen. Dit is overigens geen eenmalige exercitie maar er wordt van uw instelling verwacht dat u op continue basis uw instelling doorlicht. Alleen op deze wijze kunt u beoordelen in welke gevallen en binnen welke bedrijfsonderdelen er risico’s op witwassen en financieren van terrorisme bestaan.

Remediation

De Wwft biedt ruimte en vrijheid aan uw instelling om naar eigen inzicht beheersmaatregelen te treffen. Hierbij is het belangrijk dat uw instelling alles goed vastlegt en documenteert zodat u zich kunt verantwoorden ten opzichte van de toezichthouder over de gevolgde procedures, gemaakte afwegingen of over de genomen beslissingen. Wij zien dat instellingen nog onzeker zijn of zij in een dialoog met de toezichthouder (veelal DNB en AFM) kunnen aantonen dat ze voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft.

Compliance software Ruler

Met Ruler kunt u ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijzigingen in Wwft, of andere relevante wet- en regelgeving, al vanaf het moment dat het is aangekondigd. Zo bent u altijd vroegtijdig voorbereid op wat er gaat veranderen.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen