Wiki

Wwft melding

Financiële ondernemingen die onder de reikwijdte van de Wwft vallen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Om ondernemingen te helpen bepalen of er sprake is van een ongebruikelijke transactie, zijn meldingsindicatoren ontwikkeld. Deze zijn te vinden in bijlage 1 bij artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve indicatoren. Objectieve indicatoren moeten altijd worden gemeld bij FIU-Nederland.

Wwft melding maken bij FIU-Nederland

Volgens artikel 20a Wwft moeten financiële ondernemingen over procedures beschikken die werknemers in staat stellen overtredingen van de Wwft onafhankelijk en anoniem te melden. Voordat een onderneming een Wwft melding kan maken, moet zij zich eerst registreren bij de FIU-Nederland. Of uw onderneming meldplichtig is, kunt u lezen op de website van FIU-Nederland.

Objectieve indicator Wwft

Als een transactie voldoet aan een objectieve indicator is het verplicht een Wwft melding te maken bij FIU-Nederland. Een voorbeeld van een objectieve indicator is een contante wisseltransactie met een waarde van meer dan €10.000. Een onderneming hoeft bij een subjectieve indicator alleen tot melding over te gaan als er aanleiding is om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. De onderneming moet op grond van haar eigen afweging vaststellen of dit het geval is.

Er bestaat geen vaste lijst met subjectieve indicatoren, omdat dit verschilt per instelling. Wel kunt u de Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet van de AFM raadplegen, waarin voorbeelden staan ter illustratie.

Objectieve indicator hoogrisicolanden vervallen

In oktober 2019 is het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 gepubliceerd. Een van de wijzigingen is dat indicator ‘Objectief02’, de zogenoemde objectieve indicator hoogrisicolanden, is komen te vervallen. Dat betekent dat transacties van of voor een (rechts)persoon in een hoogrisicoland niet meer gemeld hoeven te worden als ongebruikelijke transactie.

Het vervallen van deze objectieve indicator betekent overigens niet dat de lijst met hoog-risicolanden niet meer van belang is. Op basis van een subjectieve indicator geldt nog steeds dat ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld.

Onverwijld melden

Transacties die voldoen aan een objectieve indicator moeten onverwijld gemeld worden, in ieder geval binnen veertien dagen na vaststelling. In artikel 16 lid 2 Wwft is terug te vinden wat er precies in de melding moet staan:

  • de identiteit van de cliënt en, waar mogelijk, de identiteit van degene ten behoeve van wie de transactie wordt uitgevoerd;
  • de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt;
  • de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;
  • de omvang en de bestemming en herkomst van de gelden, effecten, edele metalen of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn;
  • de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt; • een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde bij een transactie boven de € 15 000;
  • aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.

De overwegingen om een transactie te melden moeten voldoende inzichtelijk worden gemaakt en duidelijk worden vastgelegd. Indien twijfel bestaat of een transactie ongebruikelijk is, kan deze beter wél gemeld worden aan FIU-Nederland. Indien een instelling niet of niet tijdig voldoet aan de meldplicht, begaat de instelling namelijk een economisch delict.

In artikel 19 en 20 Wwft staat expliciet dat meldingen aan FIU-Nederland en de daarbij verstrekte gegevens niet gebruikt mogen worden om de financiële instelling te vervolgen vanwege betrokkenheid bij witwassen of het financieren van terrorisme. Ook kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan derden als gevolg van de verrichte Wwft melding.

Meer weten?

Lees meer over klantacceptatie, de Wwft, CDD of de Sanctiewet 1977.

Wilt u advies over het effectiever monitoren van transacties of kunt u hulp gebruiken bij de identificatie en verificatie van cliënten? Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de Wwft, maar hebben we ook als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Van het opstellen van een systematische integriteitsrisicoanalyse tot het bepalen van beleid, onze adviezen zijn altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Neem gerust contact met ons op.

Contact