Wiki

Wtt 2018

Op 1 januari 2019 trad de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 (Wtt 2018) in werking. Samen met het bijbehorende Besluit toezicht trustkantoren 2018 en de bijbehorende Regeling toezicht trustkantoren 2018. Deze wetswijziging is een herziening van de originele Wtt 2004.

De herziene wet beoogt de integriteit van het financiële stelsel verder te bevorderen door middel van de regulering van de trustsector, met name door bij te dragen aan het tegengaan van witwassen van gelden. Zo zijn de normen waaraan trustkantoren moeten voldoen aangescherpt en zijn de instrumenten die DNB kan inzetten voor handhaving en toezicht uitgebreid. De herziening is gebaseerd op zowel de ervaringen uit de toezichtspraktijk, de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de vereisten vanuit de Vierde Anti-witwasrichtlijn.

Wat houdt de Wtt 2018 in?

Trustkantoren staan in Nederland onder streng toezicht van DNB. Om hun activiteiten te mogen uitvoeren moeten trustkantoren aan verschillende vereisten voldoen. De Wtt 2018 betekent een aanscherping van de eisen omtrent bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren. Op grond van de Vierde Anti-witwasrichtlijn worden de bevoegdheden van toezichthouder DNB uitgebreid. Ook worden onder de Wtt 2018 de beleidsbepalers van trustkantoren getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid en stelt de wet strengere eisen aan het cliëntenonderzoek en de compliance functie. Tot slot is de definitie van trustdiensten na de wetswijziging ruimer geworden, wat betekent dat meer instellingen onder de Wtt 2018 vallen.

Wat is de reikwijdte van de Wtt 2018?

De Wtt 2018 is van toepassing op trustkantoren. Dit zijn kortgezegd alle rechtspersonen die bedrijfsmatig trustdiensten verlenen. Onder de Wtt 2018 definitie van trustdiensten vallen de volgende diensten:

  1. Het zijn van bestuurder/vennoot van een rechtspersoon/vennootschap;
  2. Het ter beschikking stellen van het adres of het postadres aan een doelvennootschap en het verlenen van ‘bijkomende werkzaamheden’, zoals het voeren van administratie of het verzorgen van belastingaangiften (domicilie plus);
  3. Het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen;
  4. Het optreden als trustee;
  5. Het aanbieden van een doorstroomvennootschap.

 

Trustdienst (a) is hiermee verruimd, door de toevoeging van het in opdracht algemene bestuurshandelingen kunnen verrichten voor een rechtspersoon of vennootschap door iemand van buiten de groep. Daarnaast is ten aanzien van dienst (b) een opknipverbod van toepassing. Wanneer geen bijkomende werkzaamheden worden verricht of de bijkomende werkzaamheden slechts bestaan uit ‘receptiewerkzaamheden’ kwalificeert deze dienst als ‘domicilie sec’. Dit laatste is geen trustdienst, maar leidt wel tot (CDD)-verplichtingen voor trustkantoren onder de Wwft.

Lees meer over de Wwft

Belangrijkste verplichtingen onder de Wtt 2018

Compliance functie

Een trustkantoor dient te beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliance functie. De uitoefening hiervan is gericht op het controleren van de naleving door het trustkantoor van wettelijke voorschriften enerzijds en interne regels van het trustkantoor anderzijds.  Op grond van artikel 16 lid 2 Wtt 2018 is het verboden om de compliance functie van trustkantoren uit te besteden in een poging deze te verbeteren. De auditfunctie mag nog wel extern worden ingevuld.

 

Jaarlijkse rapportageverplichting

De Wtt 2018 stelt een trustkantoor verplicht om DNB eens per jaar uit eigen initiatief een rapportage te sturen over de bedrijfsvoering. De toezichthouder kan daarnaast het trustkantoor naar eigen wens verzoeken om vaker rapportages aan te leveren.

 

Verplichte rechtsvorm

Onder de Wtt 2018 zijn trustkantoren verplicht om een rechtspersoonlijkheid te hebben en de rechtsvorm van een NV, BV of een Europese naamloze vennootschap aan te nemen. Dit betekent dat in Nederland natuurlijke personen, stichtingen of verenigingen niet in aanmerking komen voor een vergunning om trustdiensten te mogen verlenen of uitvoeren.

Voor buitenlandse vergunninghouders die in Nederland actief zijn, grensoverschrijdend of via een bijkantoor, geldt ook het vereiste van rechtspersoonlijkheid naar het recht van de staat van zetel.

 

Twee dagelijkse beleidsbepalers

In het verlengde van de verplichte rechtsvorm, stelt de Wtt 2018 ook dat een trustkantoor geleid wordt door tenminste twee natuurlijke personen, die beiden hun werkzaamheden vanuit Nederland dienen uit te voeren. Gedachte achter deze eis is het borgen van de continuïteit en kwaliteit van de uitoefening van het bedrijf van trustkantoor en de trustdienstverlening. Beleidsbepalers worden door DNB tijdens een aanvangstoetsing getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

 

Eisen cliëntenonderzoek

Een trustkantoor is verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren voorafgaand aan – maar ook gedurende – de dienstverlening aan een cliënt. Het doel van dit cliëntenonderzoek is om te achterhalen of de dienstverlening van het trustkantoor niet wordt misbruikt voor maatschappelijk onbetamelijke activiteiten zoals witwassen, terrorismefinanciering of agressieve belastingplanning.

Nieuw in de Wtt 2018 ten opzichte van de oude Wtt is dat de voorschriften voor cliëntenonderzoek nu zijn uitgeschreven per trustdienst. Dit verplicht een trustkantoor aanvullende maatregelen te treffen voor de dienstverlening aan structuren met inherent hoge integriteitrisico’s

Daarnaast ziet het onderzoek niet langer sec op de cliënt zelf, maar dient het trustkantoor nu ook onderzoek te doen naar alle aanhangende partijen (bv. doelvennootschap en UBO). Hierbij moeten de verschillende vereiste taken binnen het cliëntenonderzoek (denk aan: identificatie en verificatie van cliënt en UBO, vaststellen herkomst van vermogen) op een dusdanige manier worden uitgevoerd, dat over het resultaat redelijkerwijs geen twijfel over de juistheid of volledigheid meer mag bestaan. De nieuwe zogeheten ‘resultaatverplichting’.

Meer weten?

In 2023 wijzigt de Wtt 2018 n.a.v. de ‘Wet om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitsrisico’s te verbieden’. Het palet van toegestane trustdiensten wordt kleiner, met nieuwe verbodsbepalingen. In dit artikel vertellen we u meer over de nieuwe verbodsbepalingen in de Wtt 2018.

Wilt u meer weten over de naleving van de Wtt 2018? Onze specialisten denken graag mee over de wijze waarop uw organisatie voldoet aan de eisen van de Wtt 2018. Lees meer over onze dienstverlening aan de trustsector, of neem contact met ons op.

Contact