Wiki

Politically exposed person (PEP)

Op grond van de Wwft dienen financiële instellingen te beschikken over een risk-based procedure om te kijken of een cliënt een ‘Politically Exposed Person’ (PEP) is. Een PEP is een politiek prominent persoon, die extra vatbaar kan zijn voor corruptie. Dit betekent dat u moet onderzoeken of de klant mogelijk een PEP is. Als er inderdaad sprake is van een PEP, zal u een verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en de klant doorlopend verscherpt moeten controleren.

PEP-lijst

De belastingdienst en de Ministeries van Financiën en Justitie publiceren een lijst van politiek prominente functies en houden deze bij. Personen die als Politically Exposed Person kunnen worden aangemerkt zijn in ieder geval:

  • staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers of staatsecretarissen;
  • leden van het bestuur van een politieke partij;
  • parlementsleden of leden van een soortgelijk wetgevend orgaan;
  • leden van hoge rechtelijke instanties die arresten wijzen waartegen geen hoger beroep openstaat;
  • leden van rekenkamers of leden van de directie van Centrale Banken;
  • ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren; en
  • bestuurders, plaatsvervangende bestuurders, leden van de Raad van Bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie binnen een internationale organisatie (bijvoorbeeld: VN, instellingen van de EU, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie).

Familieleden en naast geassocieerden

Ook directe familieleden van een Politically Exposed Person moeten worden geïdentificeerd. Hierbij kan worden gedacht aan de echtnoot, ouder of kind van een PEP. Hetzelfde geldt voor naast geassocieerden van een PEP. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn met wie de PEP een nauwe zakelijke relatie heeft gehad. Is de PEP een rechtspersoon, dan gelden de regels ook voor de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van de PEP.

Aangaan zakelijke relatie met een PEP

Als een cliënt kan worden aangemerkt als een Politically Exposed Person, betekent dat niet dat u deze dient te weigeren. Het aangaan van een zakelijke relatie is toegestaan, mits uw organisatie voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • De beslissing tot aangaan van de relatie wordt genomen door een persoon binnen uw organisatie die daartoe specifiek is gemachtigd.
  • Er zijn maatregelen getroffen om de bron van het vermogen van de PEP vast te stellen.
  • Er wordt doorlopend controle uitgeoefend op de klant.

PEP-onderzoek

Er zijn verschillende manieren waarop u kun achterhalen of een cliënt een Politically Exposed Person is. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de diensten van commerciële bedrijven die tegen betaling PEP-lijsten beschikbaar stellen (PEP-screening). Ook kunt u dit doen door het uit vragen bij de klant, dat kan door een verklaring/formulier waarin de klant aangeeft dat hij/zij wel of geen PEP is, dit zult u wel actueel moeten houden door die vraag met een regelmatige frequentie te doen. Verder kunt u hiervoor zelf ook openbare bronnen raadplegen (door bijvoorbeeld een google-check, met de naam van de persoon in combinatie met zoektermen).

Toezichthouders verwachten dat bedrijven meer en uitgebreidere procedures en maatregelen instellen naarmate zij veel of juist weinig PEPs in hun klantenbestand hebben.

Let op: Een geautomatiseerde check tegen een PEP lijst is niet altijd waterdicht, bij twijfel zult u altijd verder moeten onderzoeken. Afhankelijk van de grootte van uw instelling, kan het bij de klant uitvragen en een google check soms net zo effectief of soms wel effectiever zijn.

Lees meer over het klantacceptatieproces

Meer weten?

Kunt u hulp gebruiken bij de screening van klanten, of heeft u vragen over de naleving van de Wwft? Onze specialisten beschikken over gedetailleerde kennis van financiële wet- en regelgeving en hebben de ervaring om te ondersteunen bij de toepassing ervan. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Lees dan meer over onze dienstverlening of neem contact met ons op.

Contact