Wiki

Financiële toezichthouders

De kwestie witwassen en terrorismefinancieringen staat hoog op de maatschappelijke kalender en bij de toezichthouders (DNB en AFM). Diverse mediapublicaties over de facilitering van witwassen door banken laten het effect zien op de positie van bestuurders, de (aandeelhouders)waarde en op de reputatie van betrokken instellingen.

Toezichthouders financiële markten

In april 2019 nam minister Hoekstra nog deel aan de vergadering van de FATF, waar onder andere gesproken werd over dit onderwerp. Volgens Hoekstra zouden banken meer moeten doen om hun functie als poortwachter te vervullen. Hij geeft ook aan dat sprake is van een breder probleem: het witwasrisico moet ook door andere financiële dienstverleners dan alleen banken worden aangepakt.

Om dit risico adequaat te kunnen beheersen is het van belang zicht te hebben op de verwachtingen van de toezichthouder, en de specifieke aandachtspunten voor uw type instelling.

Op 25 juli 2018 is de vierde anti-witwasrichtlijn Wwft in werking getreden. Deze beoogt de voorkoming en bestrijding van witwassen en het financieren van terrorisme te versterken. In Nederland zijn de AFM en DNB verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen die uit de Wwft en de Sanctiewet voortkomen.

Per instelling, vallend onder de reikwijdte van de Wwft, ziet de verdeling er als volgt uit:

Op de kwestie financieel economische criminaliteit – waaronder witwassen valt- vindt samenwerking plaats binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC), met het OM, de Belastingdienst, de FIU, FIOD en de politie. Recent hebben de toezichthouders gezamenlijk gepleit voor een separaat vergunningenstelstel voor crypto-omwisselplatformen en aanbieders van crypotbewaarportefeuilles.

Kern toezicht

Zowel de AFM als DNB hebben in 2018 verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de mate waarin instellingen aanpassingen hebben gedaan om te kunnen voldoen aan de vereisten die voortkomen uit de wijzigingen in de Wwft. Hieruit blijkt dat een groot aantal instellingen nog onvoldoende heeft gedaan om te kunnen voldoen. Zo schiet bijvoorbeeld de kennis van relevante wet- en regelgeving nog tekort. Wwft blijft bij de toezichthouders hoog op de agenda staan, zowel nationaal als internationaal.

Een instelling die niet of in onvoldoende mate voldoet, krijgt mogelijk te maken met toezichtsmaatregelen (bijvoorbeeld een aanwijzing of mogelijk zelfs een boete).

De financiële toezichthouders zullen onder andere kijken in hoeverre u uw beleid en procedures op orde heeft. Om te voorkomen dat u te maken krijgt met toezichtsmaatregelen, is het van belang dat u dit orde heeft en hier in de praktijk naar handelt. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat u zorgt voor een goede uitvoering van het clientonderzoek CDD en in staat bent om de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) en de Politically Exposed Persons (PEP’s) te identificeren. U zorgt dat uw instelling over een goed transactiemonitoringsproces beschikt.

Ook is het belangrijk dat u zorgt dat u de integriteitsrisico’s voor uw onderneming in kaart brengt en de juiste beheersmaatregelen hiervoor treft. U maakt hiervoor gebruik van de SIRA (systematische integriteits-risico analyse). DNB heeft hier handvatten voor gepubliceerd.

Op de hoogte blijven van de financiële wet-en regelgeving

Het is van belang dat u voldoet aan de gestelde normen van de AFM en DNB. Het monitoren van uw compliance is daarom een belangrijke taak. Met Ruler zorgt u ervoor dat u altijd op de hoogte bent van de huidige én toekomstige financiële normen. De software stuurt u alerts bij belangrijke ontwikkelingen die voor u relevant zijn.

 

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Adviesgesprek aanvragen