Wiki

Environmental, Social and Governance (ESG)

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het belang van duurzaamheid. Duurzaamheid is een breed begrip, waaronder niet alleen het klimaat of het gebruik van grondstoffen valt, maar ook bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en diversiteit binnen een organisatie. De verschillende aspecten van duurzaamheid worden gezamenlijk vaak aangeduid met de term ‘ESG-factoren’. 

Wat betekent ESG?

ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Environmental omvat bijvoorbeeld klimaatverandering, het gebruik van fossiele brandstoffen, luchtvervuiling en ontbossing. Bij Social kunt u denken aan kinderarbeid, humanitaire crises en moderne slavernij. Governance omvat onder meer diversiteit binnen het bestuur, corruptie, en een verantwoord beloningsbeleid.

Waarom is ESG relevant voor de financiële sector?

Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste wordt van de financiële sector verwacht dat zij haar steentje bijdraagt aan de verduurzaming van onze samenleving. De druk vanuit de politiek, investeerders en de maatschappij is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit heeft zich bovendien vertaald in de ontwikkeling van een hoop nieuwe (concept) ESG wet- en regelgeving. 

Ten tweede kunnen ESG-factoren significante risico’s teweeg brengen voor financiële instellingen en hun cliënten. Zo zou klimaatverandering op termijn een bedreiging kunnen vormen voor de waarde van beleggingen in CO2-intensieve sectoren. Kortom: de vraag is niet zozeer óf een financiële instelling rekening moet houden met mens en maatschappij, maar eerder hoe zij hier vorm aan kan en gaat geven. 

Het ‘rekening houden met ESG-factoren’ kan verschillende aspecten van uw bedrijfsvoering raken. Denk bijvoorbeeld aan het beleggingsbeleid, de acceptatie van (potentiële) cliënten, het risicomanagement of de informatieverstrekking aan klanten.

Wat staat er in het EU Actieplan voor de Financiering van Duurzame Groei?

Naar aanleiding van een rapport van de Deskundigengroep voor Duurzame Financiering heeft de Europese Commissie een EU Actieplan voor de financiering van duurzame groei opgesteld. Met de maatregelen in het plan beoogt de Commissie bij te dragen aan de verduurzaming van het financiële stelsel.

De Commissie stelt in haar plan verschillende maatregelen voor:

  1. Een EU-verordening voor een classificatiesysteem/taxonomie voor duurzame investeringen;
  2. Een EU-verordening voor informatieverstrekking door financiële ondernemingen op het gebied van duurzaamheid;
  3. Wijzigingen in de gedelegeerde verordeningen bij de IDD, MiFID II, de AIFMD en de UCITS-richtlijn, zodat ESG-factoren worden geïntegreerd in deze regelgeving;
  4. De introductie van low-carbon benchmarks en positive carbon impact benchmarks.

Deze maatregelen zijn relevant voor vrijwel iedere financiële onderneming, of u nu een adviseur, beleggingsonderneming, beheerder van een beleggingsinstelling, pensioenfonds of verzekeraar bent. Het maakt daarbij niet uit of u zich op dit moment wel of niet bezig houdt met duurzaamheid: de regels gelden voor iedereen, ongeacht uw eigen opvatting (of die van uw klanten) over duurzaamheid.

De impact van de maatregelen op ondernemingen is bovendien groot. Om te voldoen aan de nieuwe regels, moeten ondernemingen waarschijnlijk aanpassingen doorvoeren in bijvoorbeeld beleidsstukken, processen en informatiedocumenten. Zo kunnen de nieuwe normen betekenen dat er wijzigingen nodig zijn in het beleggingsbeleid, het beloningsbeleid, due diligence procedures, de website van ondernemingen, enzovoorts.

De precieze inhoud en de implicaties van het plan worden uitgebreid toegelicht in onze compliance applicatie Ruler. Met Ruler heeft u inzicht én overzicht in de huidige (en toekomstige) wijzigingen rondom ESG. Daarnaast hebben we verschillende nieuwsitems gepubliceerd over de inhoud van deze maatregelen.

Welke wetten en regels zijn er over ESG voor financiële instellingen?

Het landschap aan regelgeving is helaas allesbehalve overzichtelijk. Regels worden ontworpen op zowel supra-nationaal, Europees als nationaal niveau. Daarnaast bestaan wettelijke regels, de visie van toezichthouders en zelfregulering vaak naast elkaar. Ook kunnen de regels per sector verschillen. 

Desalniettemin kunnen we op dit moment stellen dat de belangrijkste wettelijke regels de volgende zijn:

Zoals bij de vorige vraag reeds aangegeven, zijn deze regels relevant voor allerlei typen financiële ondernemingen. De regels zijn dus niet sector-specifiek. Daarnaast gelden de regels ook indien u zich op dit moment in het geheel niet bezig houdt met duurzaamheid.

Uiteraard helpt Charco & Dique u graag bij het verkrijgen van inzicht in de normen die specifiek voor uw organisatie gelden.

Moet ik rekening houden met ESG bij het bepalen van de geschiktheid van een product voor een cliënt?

Is uw onderneming een beleggingsonderneming of een distributeur van verzekeringen, dan is het antwoord hierop binnenkort “ ja”. De EU heeft namelijk voorgesteld om de gedelegeerde handelingen bij MiFID II en de IDD zo aan te passen, dat naar de ESG-wensen van klanten moet worden gevraagd/geïnformeerd en dat met deze wensen rekening moet worden gehouden in de dienstverlening. Voor meer specifieke informatie hierover kunt u contact met ons opnemen, of kijken in de Radar van Ruler.

ESG en het Klimaatakkoord van Parijs

Het Klimaatakkoord van Parijs is op 22 april 2016 door 174 landen – waaronder Nederland – ondertekend. Het Akkoord trad vervolgens op 4 november 2016 in werking.

In het akkoord hebben de landen zich gecommitteerd aan het doel om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1,5 (streven) of 2 (maximum) graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Om dit te bewerkstelligen zal de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderd moeten worden. Ook zal op korte termijn een eind moeten komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Dit gaat niet vanzelf. Daarom eist het verdrag van betrokken landen dat zij nationale klimaatplannen (nationaal vastgestelde bijdragen; National Determined Contributions) opstellen. In Nederland wordt hieraan gewerkt in de vorm van het Nederlandse nationale Klimaatakkoord.

Wat zijn de United Nations Sustainable Development Goals?

De Verenigde Naties heeft in augustus 2015 de Sustainable Development Goals (SDG’s, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) opgesteld. Het gaat om zeventien doelen (en 169 subdoelen), die onder meer betrekking hebben op onder meer armoede, gezondheid, onderwijs, duurzame energie en klimaatverandering. Beoogd wordt al deze doelen in 2030 behaald te hebben. Het is aan de lidstaten van de VN om te bepalen hoe zij hier invulling aangeven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ESG en de risico’s en kansen die ESG biedt voor financiële instellingen? Volg dan de ESG Awareness e-learning via ons opleidingsinstituut The Ministry of Compliance.

Meer lezen? Via onderstaande button gaat u naar onze overzichtspagina met artikelen, downloads en dienstverlening op het gebied van ESG.

Meer lezen over ESG