Wiki

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de beoogde opvolger van de Europese Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2014. Zoals de naam al doet vermoeden, stelt de CSRD eisen aan duurzaamheidsrapportage. Dat is de rapportage over duurzaamheidsaspecten die alle grote ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) moeten verzorgen zodra de CSRD van kracht wordt.

NFRD wordt CSRD

In 2020 concludeerde de Europese Commissie (EC) dat de NFRD, in combinatie met de twee EC-richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage, niet het gewenste effect had. Om die reden (en in het kader van de Europese Green Deal) heeft de EC een nieuwe versie van de NFRD voorgesteld. Dit voorstel, de CSRD, is op 5 januari 2023 inwerking getreden, als onderdeel van het Sustainable finance package van de EC.

Omdat deze richtsnoeren niet-bindend zijn voor ondernemingen, biedt de gerapporteerde informatie onvoldoende inzicht voor stakeholders om een goed beeld te krijgen van hoe de onderneming met duurzaamheidsaspecten omgaat. De EC hoopt dat kwalitatief hoogstaande en betrouwbare openbare rapportage over duurzaamheidsaspecten zal leiden tot meer geld richting duurzame activiteiten.De technische invulling van de CSRD geschiedt door een gedelegeerde handeling uit te vaardigen die direct van toepassing is: de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Meer over de ESRS

NFRD versus CSRD: wat zijn de verschillen?

Op grond van de NFRD moeten ondernemingen die onder het toepassingsbereik vallen niet-financiële informatie openbaar maken. Deze term is eigenlijk onjuist, omdat het impliceert dat deze informatie vanuit financieel oogpunt niet relevant is. Informatie over duurzaamheid wordt echter steeds relevanter voor een goede beoordeling van de prestaties van de onderneming, daarom introduceert de CSRD de term “duurzaamheidsinformatie”.

Het bestuursverslag wordt aanzienlijk uitgebreid met een ‘duurzaamheidsverslag’, waarin veel gedetailleerde informatie moet worden verstrekt over de impact van de ondernemingsactiviteiten op het milieu, de maatschappij en goed bestuur. In dat verband wordt vaak de afkorting ‘ESG’ gebruikt, die staat voor Environmental, Social en Governance.

Naast het duurzaamheidsverslag moet de onderneming ook informatie verstrekken over het gevoerde diversiteitsbeleid met betrekking tot de raad van bestuur en indien van toepassing, de raad van commissarissen.

Ten opzichte van de NFRD zal de CSRD onder meer leiden tot de volgende inhoudelijke wijzigingen:

 • Verrichten van een materialiteitsbeoordeling om de materiële onderwerpen te identificeren waarover gerapporteerd moet worden. Dit heeft enerzijds betrekking op de impact van de onderneming op de samenleving en milieu, en anderzijds de impact van de samenleving en milieu op de onderneming zelf.
 • Formuleren van milieu- sociale en bestuurlijke doelstellingen en beleid voor de lange termijn (in lijn met het Parijs Klimaatakkoord).
 • Uitvoeren van een doorlopend due diligence-proces op de eigen onderneming en de waardeketen, om tijdig duurzaamheidsrisico’s en negatieve effecten op mens en klimaat te identificeren.
 • Meer gedetailleerde rapportagevereisten en verplichte gebruikmaking van Europese duurzaamheidsrapportagestandaarden.
 • Rapporteren in lijn met de SFDR en de Taxonomy Regulation.
 • Verplichte auditing van onder de CSRD gepubliceerde informatie.
 • De informatie moet ‘machine readable’ zijn en kunnen worden opgenomen in het European Single Access Point.

Een ander belangrijk verschil tussen de NFRD en de CSRD is de scope. De reikwijdte van de CSRD is een stuk groter dan die van de NFRD. Verwacht wordt dat de CSRD van toepassing zal zijn op ongeveer 50.000 ondernemingen die actief zijn in de EU, terwijl de NFRD op minder dan 12.000 ondernemingen van toepassing was.

Meer over de NFRD

Welke ondernemingen vallen onder de reikwijdte van de CSRD?

Zodra de CSRD van kracht wordt, zullen veel meer ondernemingen over duurzaamheid moeten gaan rapporteren. Nu zijn dit alleen nog de grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. Straks worden dat alle grote ondernemingen, beursgenoteerd én niet beursgenoteerd, meer specifiek moeten de volgende ondernemingen rapporteren:

 • alle in de EU beursgenoteerde ondernemingen die aan minimaal twee van de volgende criteria voldoen:
  • balanstotaal van meer dan 350.000
  • meer dan 700.000 netto-omzet
  • meer dan 10 medewerkers
 • grote ondernemingen, die aan minimaal twee van de volgende drie criteria voldoen:
  • balanstotaal van meer dan 20 miljoen
  • meer dan 40 miljoen netto-omzet
  • meer dan 250 medewerkers
 • moederondernemingen van grote groepen, die op geconsolideerde basis minimaal aan twee van de volgende drie criteria voldoen:
  • balanstotaal van meer dan 20 miljoen
  • meer dan 40 miljoen netto-omzet
  • meer dan 250 medewerkers
 • In een derde land gevestigde moederonderneming van grote groepen en die in Europa beursgenoteerde dochters hebben

Two pager: Duurzaamheidsrapportage op grond van de CSRD en ESRS

Onder de CSRD zullen veel meer ondernemingen over duurzaamheid moeten gaan rapporteren.

CSRD: van voorstel naar implementatie

Met de inwerkingtreding van de CSRD is de EC aan een ambitieus plan begonnen om duurzaamheidsinformatie kwalitatief en kwantitatief beter te maken. Dat geldt ook voor het tijdpad en de vervolgstappen die in dat kader moeten worden gezet. Aangezien het hier om een richtlijn gaat, zal deze omgezet moeten worden in nationale wetgeving.

De omzetting van de CSRD in de Nederlandse wetgeving moet dus nog plaatsvinden. En de EC moet de definitieve versies van de ESRS uiterlijk eind juni 2023 nog omzetten in zogenaamde ‘gedelegeerde handelingen’. De daarin gepubliceerde ESRS hebben vervolgens directe werking in alle EU-lidstaten.

Door de toevoeging van het duurzaamheidsverslag zal het bestuursverslag aanzienlijk worden uitgebreid. Ondernemingen zullen strategisch gezien veel meer impact, risico’s en kansen moeten aanpakken dan ze nu doen. Ondernemingen die in scope zijn, zullen informatie uit de waardeketen moeten achterhalen met betrekking tot duurzaamheidskwesties. Ze hebben kennis nodig van de producten of diensten die ze inkopen, waar en hoe hun product of dienst tot stand komt en wat er gebeurt nadat zij het product of de dienst verkopen. Ook informatie van ondernemingen in de waardeketen waarmee niet direct handel wordt gedreven, dient achterhaald te worden door de rapportageplichtige onderneming.

Naarmate deze regelgeving gefaseerd van toepassing wordt op ondernemingen, en daarom steeds meer duurzaamheidsverklaringen worden gepubliceerd, zullen deze standaarden een groeiende rol blijven spelen bij het wereldwijd promoten van het publiceren van duurzaamheidsinformatie op een vergelijkbare manier. De dagen van het uitsluitend beoordelen van ondernemingen op grond van financiële prestaties zijn nu definitief verleden tijd.

De dagen van het uitsluitend beoordelen van ondernemingen op grond van financiële prestaties zijn nu definitief verleden tijd.

Inwerkingtreding CSRD

De inwerkingtreding van de CSRD zal in stappen gaan. Naar verwachting betreft dit de volgende stappen.

Tijdlijn CSRD

Lees ook: 'Opstellen eerste set ESRS onder de CSRD: een lastige klus geklaard'

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De omzetting van de CSRD in de Nederlandse wetgeving moet nog plaatsvinden. En de EC moet de definitieve versies van de ESRS uiterlijk eind juni 2023 nog omzetten in zogenaamde ‘gedelegeerde handelingen’. Toezichthouder AFM heeft op 30 maart 2023 een verkenning gepubliceerd naar de rapportage over het ESG-thema klimaat door 27 beursgenoteerde ondernemingen en de assuranceverklaring van hun accountant hierover. Uit het verschenen rapport blijkt dat de betreffende ondernemingen voor 2024 nog veel huiswerk te doen hebben om aan de CSRD en ESRS te voldoen. Dus wacht niet af met de implementatie van de CSRD binnen uw organisatie. Ook hier is een goed en tijdig begin het halve werk!

Onze consultants helpen u graag op weg naar een duurzaamheidsverslag dat voldoet aan alle eisen van de CSRD en ESRS. Lees meer over hoe wij u kunnen helpen voldoen aan de CSRD.

Adviesgesprek aanvragen