Wiki

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is de beoogde opvolger van de Europese Non-Financial Reporting Directive (NFRD) uit 2014. Zoals de naam al doet vermoeden, stelt de CSRD eisen aan duurzaamheidsrapportage. Dat is de rapportage over duurzaamheidsaspecten die alle grote ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) moeten verzorgen zodra de CSRD van kracht wordt.

NFRD wordt CSRD

In 2020 concludeerde de Europese Commissie (EC) dat de NFRD, in combinatie met de twee EC-richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage, niet het gewenste effect had. De EC heeft zich ertoe verbonden een herziening van de NFRD voor te stellen in het kader van de Europese Green Deal en haar werkprogramma voor 2020. Dit voorstel, de CSRD, is op 21 april 2021 gepubliceerd, als onderdeel van het Sustainable finance package van de EC.

NFRD versus CSRD: wat zijn de verschillen?

In haar publicatie van 21 april 2021 is ook een ‘Q&A’ opgenomen. Daarin beantwoordt de EC tien vragen over de CSRD. Samengevat komen de antwoorden neer op het volgende:

  1. De informatie die bedrijven nu rapporteren is vaak onvoldoende voor de gebruikers ervan. Kwalitatief hoogstaande en betrouwbare openbare rapportage over duurzaamheidsaspecten zal ertoe leiden dat:
    1. meer geld richting duurzame activiteiten gaat; en
    2. een cultuur van grotere publieke verantwoording hierover wordt gecreëerd.
  2. De CSRD gaat uit van duurzaamheidsrapportage op basis van bindende rapportagestandaarden. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is verantwoordelijk voor het opstellen van die standaarden. Deze zullen voortbouwen op en bijdragen aan soortgelijke initiatieven op mondiaal niveau.
  3. De (terminologie van de) CSRD moet consistent zijn met het bestaande wettelijk kader inzake duurzaamheid, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordening.
  4. De CSDR introduceert een auditvereiste voor gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. De EC stelt voor daarbij te starten met het geven van ‘beperkte zekerheid’ (limited assurance).
  5. Duurzaamheidsinformatie moet digitaal, in XHTML format, worden gerapporteerd zodat deze kan worden ontsloten via het European Single Access Point (ESAP), een centraal EU-toegangspunt voor bedrijfsinformatie.

 

Een andere belangrijk verschil tussen de NFRD en de CSRD is de scope. De reikwijdte van de CSRD is een stuk breder dan die van de NFRD.

Meer over de NFRD

Welke ondernemingen vallen onder de reikwijdte van de CSRD?

Zodra de CSRD van kracht wordt, zullen veel meer ondernemingen over duurzaamheid moeten gaan rapporteren. Nu zijn dit alleen nog de grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. Straks worden dat alle grote ondernemingen, beursgenoteerd én niet beursgenoteerd. Binnen Europa gaan we van ongeveer 11.600 naar 49.000 ondernemingen, binnen Nederland van circa 115 naar 500. ‘In scope’ zijn dan ondernemingen met gemiddeld meer dan 250 werknemers, een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen en een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen, waarbij aan minstens twee van de drie criteria moet zijn voldaan.

Ook kleinere beursgenoteerde ondernemingen (de categorie ‘Small and Medium-Sized Enterprises’, SMEs) vallen onder de CSRD, met uitzondering van de allerkleinste, de zogenaamde ‘micro-enterprises’. SMEs mogen op basis van eenvoudiger standaarden rapporteren, drie jaar nadat de grote ondernemingen daartoe verplicht worden.

CSRD: van voorstel naar implementatie

Met het CSRD-voorstel van de EC is een ambitieus plan neergelegd. Dat geldt ook voor het tijdpad en de vervolgstappen die in dat kader moeten worden gezet. Zoals ook in bovengenoemde Q&A wordt vermeld, is de belangrijke volgende stap het onderhandelen over dit voorstel met het Europees Parlement (EP) en de EU-lidstaten binnen de Europese Raad (ER). Tegelijkertijd werkt EFRAG aan (concept) rapportagestandaarden, die uiteindelijk ook de goedkeuring moeten krijgen van de EC, het EP en de ER.

Verder is de CSRD een Europese richtlijn die, na haar inwerkingtreding, eerst op lidstaatniveau moet worden geïmplementeerd om van toepassing te worden. Bij de NFRD heeft die implementatie ook even geduurd. Onduidelijk is waarom niet is gekozen voor een Europese verordening. Deze is gericht  tot eenieder binnen de EU en rechtstreeks van toepasssing op iedere situatie of op iedere (rechts)persoon die aan de daarin gestelde criteria voldoet. Dan zou implementatie op lidstaatniveau niet nodig zijn waardoor een eenduidige toepassing binnen de EU wordt bevorderd.

In de Q&A wordt de verwachting uitgesproken dat ondernemingen in 2024 voor het eerst, over het rapportagejaar 2023, duurzaamheidsrapportages zullen uitbrengen op basis van de CSRD. Gelet op de ‘hobbels’ die daarbij nog genomen moeten worden lijkt dat een (te) rooskleurige inschatting.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De CSRD is nu nog ‘slechts’ een voorstel. Dat betekent uiteraard niet dat u zich niet zou hoeven voorbereiden op de inwerkingtreding daarvan. Ook hier is een goed en tijdig begin het halve werk!

Onze consultants kunnen u helpen bij die voorbereiding. Bijvoorbeeld door inzicht te verschaffen in de manier waarop uw onderneming omgaat met duurzaamheidsaspecten, wat de impact van uw bedrijfsactiviteiten is op die aspecten en hoe die aspecten uw bedrijfsvoering (kunnen) raken. Uiteraard zullen wij u daarbij informeren over relevante ontwikkelingen in het complexe traject van voorstel naar implementatie. Zodat u zo goed mogelijk voorbereid bent op wat komen gaat en aan de steeds belangrijker wordende maatschappelijke verwachtingen op dit punt kunt voldoen. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw specifieke adviesbehoefte te bespreken.

Adviesgesprek aanvragen