Nieuws
Beleggingsinstellingen Wwft & Sanctiewetgeving

Nieuwe Wwft-verplichtingen beheerders vastgoedbeleggingsinstellingen

6 min leestijd

Op 21 mei is de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Wat niet elke beheerder van vastgoedbeleggingsinstellingen zich zal realiseren, is dat deze wetswijziging nieuwe verplichtingen met zich mee kan brengen ten aanzien van huurders van vastgoed in de beleggingsinstellingen die zij beheren.

Reikwijdte Wwft uitgebreid

De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn heeft onder andere de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) uitgebreid. De Wwft is vanaf 21 mei ook van toepassing op natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten tot huur als bedoeld in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de maandelijkse huurprijs een bedrag van € 10.000 of meer bedraagt. Vanaf dit bedrag gaan de verplichtingen van de Wwft gelden, zoals het doen van cliëntenonderzoek, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland.

Uit de wettekst en de Memorie van toelichting bij de Implementatiewet volgt dat de categorie bemiddelaars ruimer is dan alleen makelaars. Deze uitbreiding van de reikwijdte van de wet zal dus ook gevolgen kunnen hebben voor beheerders van vastgoedbeleggingsinstellingen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand brengen van huurovereenkomsten. Voor het bepalen of een activiteit beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend, is onder andere van belang dat de dienstverlening niet alleen incidenteel plaatsvindt en dat de aanbieder een beloning ontvangt of er inkomsten mee genereert. De activiteit dient dus stelselmatig of met enige regelmaat plaats te vinden. Niet van belang is of de activiteiten winstgevend zijn of dat het de hoofdactiviteit van de aanbieder betreft.

Cliëntenonderzoek en transactiemonitoring

Als een beheerder van vastgoedbeleggingsinstellingen bemiddelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten met een maandelijkse huur van € 10.000 of meer, zal hij dus de betrokken huurders én verhuurders moeten onderwerpen aan het gehele cliëntenonderzoek zoals bedoeld in de Wwft. Dit betekent dat de beheerder niet alleen de identiteit van zowel de huurder als de verhuurder moet vaststellen en verifiëren, maar ook dat hij evt. een UBO- en vertegenwoordiger-check moet uitvoeren. Ook moet hij verifiëren of de cliënt voor zichzelf optreedt of ten behoeve van een ander en vaststellen wat het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie is. Ten slotte moet hij een voortdurende controle uitvoeren op de zakelijke relatie met de huurder en verhuurder. Daarbij zullen transacties moeten worden gemonitord om vast te stellen of deze afwijken van het risicoprofiel van de huurder en de verhuurder en zullen afwijkende transactiepatronen en anderszins ongebruikelijke transacties moeten worden gedetecteerd en gemeld bij de FIU-Nederland.

Uit de Memorie van toelichting bij de Implementatiewet volgt dat de verplichtingen ten aanzien van huurders met een maandhuur van meer dan € 10.000 ook gelden voor bestaande huurders.

Maandhuur onder €10.000

De uitbreiding van de reikwijdte van de Wwft geldt niet ten aanzien van huurders voor wie wordt bemiddeld met een maandelijkse huur van minder dan € 10.000. Dit betekent echter niet dat een beheerder ten aanzien van die huurders geen onderzoek hoeft te verrichten. Op basis van de eisen rondom integere bedrijfsvoering en de verplichte beoordeling van de eigen risico’s op witwassen en financieren van terrorisme, kan een beheerder besluiten dat het nodig is om ook ten aanzien van huurders met een maandhuur onder € 10.000 een cliëntonderzoek uit te voeren.

Meer weten?

Heeft u vragen over de naleving van de Wwft en de voor uw organisatie geldende verplichtingen? Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de Wwft, maar hebben we ook als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Van de identificatie en verificatie van de identiteit van cliënten tot transactiemonitoring, wij adviseren u graag.

Ook bieden wij verschillende Wwft opleidingen aan, bijvoorbeeld op het gebied van klantonderzoek en transactiemonitoring.

Contact