Nieuws

Toezichtthema's 2019 DNB

Op 29 november jongstleden heeft DNB haar toezicht thema’s voor 2019 gepubliceerd. Instellingen hebben daarmee een beeld van de onderwerpen waar DNB zich het komende jaar op zal richten, naast haar reguliere toezicht. Zo zullen klimaat-gerichte risico’s meer meegenomen worden in het toezicht kader, en heeft georganiseerde criminaliteit onverminderd aandacht. Tegelijkertijd kijkt DNB in het licht van toegenomen regeldruk naar manieren om de efficiency van toezicht te verbeteren.

DNB Toezicht Vooruitblik 2019 is gebaseerd op de belangrijkste risico’s, uitdagingen en trends in de financiële sector, en in het kader van ophanden zijnde wet- en regelgeving zoals PSD2, IORP II en Watt. DNB verwacht van financiële instellingen dat zij hun risico’s goed in beeld hebben en maatregelen treffen om deze risico’s binnen aanvaardbare grenzen te houden. Bij Charco en Dique volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend. Wij zijn in staat om deze te koppelen aan ondernemingsdoelstellingen en -activiteiten. Zo kunnen wij u ondersteunen in effectief en proactief risicomanagement.

Technologische vernieuwing

DNB zal zich in 2019 blijvend bezig houden bij vragen over toezicht en bijbehorende regelgeving rond innovatieve financiële producten en diensten. Dit onder meer via het DNB- AFM InnovationHub en Maatwerk voor Innovatie. De verdere ontwikkeling van crypto-toepassingen zal worden gevolgd, ten behoeve van een navenant en passend regelgevend kader.

Toekomstgerichtheid en duurzaamheid

DNB kondigt aan in 2019 onderzoek te doen naar verandervermogen bij een risico-gebaseerde selectie van kleine banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het verandervermogen ten aanzien van bijvoorbeeld technologische innovatie en het kunnen oplossen van hardnekkige problemen.

Klimaatgerelateerde risico’s kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de sector. Daarom ziet DNB deze in het kader van haar toezichtrol op meerdere gebieden terugkomen. Zo zal DNB de beheersing van klimaatrisico’s verankeren in de beoordelingskaders voor het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Daarnaast zal DNB aandacht besteden aan de inwerkingtreding van de eis aan kantoorpanden om vanaf 2023 te voldoen aan minimaal energielabel C, en de mogelijke gevolgen voor kantoorgebruik en aan kantoren gerelateerde beleggingen en leningen. DNB hecht belang aan de mate waarin instellingen dit risico in beeld hebben.

Ook bij het realiseren van duurzame groei wordt een actieve rol van de financiële sector verwacht. Zowel in het beheersen van klimaatgerichte risico’s, als ook het financieren van groene investeringen.

Financieel-economische criminaliteit

Het beeld is dat financiële instellingen nog onvoldoende adequate invulling aan hun poortwachtersfunctie geven. DNB kondigt aan hier streng op toe te zien. Het aanspreken op de verantwoordelijkheid van bestuurders valt hier ook onder. Naast instelling specifiek onderzoek en als nodig de inzet van handhavingsinstrumenten, zal ook themagericht onderzoek plaatsvinden.

DNB zal de samenwerking binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC), met onder andere het OM, de AFM, Belastingdienst en FIOD, benutten om tijdig risicosignalen uit te wisselen en samen te werken op het gebied van handhaving. Ook zal de ontwikkeling van nieuwe preventiemethoden verder vorm krijgen.

Sectorspecifiek

Toezicht Vooruitblik 2019 gaat ook in op de plannen en onderzoeken per deelsector. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen, betaal- en elektronisch- geldinstellingen en trustkantoren hebben daarmee zicht op de specifiek op hun van toepassing zijnde en aanvullende onderwerpen.

DNB heeft aangekondigd nog dit jaar op haar website een digitale agenda van toezichtactiviteiten te plaatsen.

Ook AFM publiceert jaarlijks een agenda met toezichtactiviteiten. De Agenda voor 2019 is nog niet bekendgemaakt.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving,
maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan.
Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.