Nieuws

DNB: Naleving Sanctiewet/Wwft door bijkantoren verzekeraars onvoldoende.

Financiële ondernemingen, dus ook bijkantoren van buitenlandse verzekeraars die in Nederland actief zijn, dienen op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (SW) periodiek te controleren of zij cliënten hebben die zijn opgenomen op sanctielijsten. Indien een onderneming vaststelt dat dit het geval is dan dient dit bij de toezichthouder gemeld te worden en moeten tegoeden worden bevroren.

 

Uit recent onderzoek van DNB blijkt dat ongeveer 40% van de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars, die met een Europees paspoort actief zijn op de Nederlandse markt, niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Sanctiewet. Met betrekking tot de naleving van de Wwft heeft DNB geen generieke tekortkomingen geconstateerd.

Belangrijkste uitkomsten

  • Onvoldoende screening: De meerderheid van de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars screent haar relaties onvoldoende, en/of slechts eenmalig, terwijl screening op sanctielijsten niet een éénmalige activiteit is. Periodieke screening en screening bij uitbetaling van gelden is vereist;
  • Centrale rol hoofdkantoor: Het hoofdkantoor is veelal aanspreekpunt voor de naleving van de Sanctiewet, en speelt een centrale rol in het opstellen van beleid omtrent de naleving van sanctieregelgeving. Ook worden de auditcontroles en de sanctiescreening in de regel uitgevoerd door het hoofdkantoor. De bemensing van het bijkantoor lijkt vaak te beperkt om zelfstandig invulling te kunnen geven aan de naleving van sanctieregelgeving;
  • Onvoldoende verbetering naleving Sanctiewet: Onvoldoende aandacht voor de naleving van de Sanctiewet bij de bijkantoren van buitenlandse verzekeraars, in tegenstelling tot de in Nederland vergunning houdende verzekeraars die de laatste jaren een verbetering laten zien op dit vlak.

De resultaten van het onderzoek worden met alle onderzochte bijkantoren gedeeld. DNB neemt toezichtmaatregelen bij de bijkantoren die de Sanctiewet overtreden.

Belangrijke onderdelen van het control framework om te voldoen aan de Sanctiewet

  • Inzicht in van toepassing zijnde bepalingen en screeningslijsten uit de SW op de producten en diensten aan klanten;
  • Up-to date zijn van de screeningslijsten in de systemen;
  • Uitvoering van periodieke controle op freezelist en sanctielijst in systemen, inclusief allert- en hit handling en validatie inkomende en uitgaande geldstromen;
  • Actueel beleid en procedures voor periodieke screening van de relaties op Sanctielijsten, op hoofdkantoor niveau en doorvertaling naar het bijkantoor en bij de uitbetaling van gelden;
  • Kennis en ervaring Sanctiewetgeving bij eerste-, tweede en derdelijn, zowel op hoofdkantoor niveau als binnen het bijkantoor;
  • Aanwezigheid en uitvoering van een SW-monitoringplan.

Hoe kunnen wij u helpen

Charco & Dique kan u behulpzaam zijn bij het maken van een impact analyse van de onder Sanctiewet/Wwft gestelde eisen. Wij kunnen directie en medewerkers van bijkantoren helpen bij de vertaling van de lokale verantwoordelijkheden in Nederland en de uitvoering van de naleving van de sanctieregelgeving van het hoofdkantoor.

 

Daarnaast kunnen wij deze bijkantoren ook begeleiden bij het opzetten en op juiste manier implementeren van de regels in Nederland. Zo kunnen we voor u nagaan of u uw relaties correct in beeld heeft, inclusief structuur, Ultimate Beneficial Owner (UBO’s), bestuurders en tussenpersonen.

 

Mocht u meer willen weten over dit onderwerp of ondersteuning nodig hebben, dan kan Charco & Dique u daarbij van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charco & Dique op telefoonnummer 020-4165403, of e-mailadres info@charcoendique.nl.

 

Tenslotte bieden wij via de door ons ontwikkelde on-line tool Ruler inzicht en overzicht in alle wet- en regelgeving waarmee verzekeraars te maken hebben.