Nieuws
Wft

Reclame-uitingen, waar moet u rekening mee houden?

Bedrijven maken op diverse manieren reclame voor hun financiële producten en diensten. Denkt u daarbij aan websites, brochures, google-ads, radio en televisie. Bij het maken van reclame voor uw product of dienst verstrekt u informatie aan uw (toekomstige) klant.

Voor dergelijke uitingen aan financiële producten gelden wettelijke vereisten. Reclame-uitingen worden gereguleerd door de Wet financieel toezicht (Wft), Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) en de Beleidsregel Informatieverstrekking 2018.

Charco & Dique Legal legt het voor u uit.

Wanneer is er sprake van een reclame-uitingen?

In de praktijk zal informatie die u aan klanten verstrekt al gauw kwalificeren als een reclame-uiting. Dit komt mede door de ruime definitie die de Wft hieraan geeft: volgens artikel 1:1 Wft is een reclame-uiting iedere vorm van informatieverstrekking die dient ter aanprijzing van of een wervend karakter kent ter zake van een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel product. Of er sprake is van een reclame-uiting hangt af van de informatie die u over het product heeft gegeven. Daarbij kan allereerst gekeken worden naar het doel waarvoor u de informatie heeft verstrekt. Er is dan sprake van een reclame-uiting indien de informatie gericht is op het werven van nieuwe klanten, het aanprijzen van een van uw producten of het overhalen van een klant om een van uw producten te kopen. Vervolgens kan er gekeken worden naar de inhoud van de informatie zelf. Zo is er bijvoorbeeld al snel sprake van een reclame-uiting indien de informatie ziet op het benadrukken van de positieve kanten van een product ten opzichte van de negatieve kanten. Ook informatie die gericht is op het benadrukken van de aantrekkelijkheid van de prijs van het product, of het vergelijken van het product met een ander product zal al snel worden aangemerkt als reclame-uiting.

Waaraan moet mijn reclame voldoen?

Op grond van artikel 4:19 lid 2 Wft moet een reclame-uiting correct, duidelijk en niet-misleidend zijn. De informatie die u over uw product of dienst geeft moet inhoudelijk juist zijn. Er mogen geen tegenstrijdigheden zitten in de informatie, waarbij het vooral van belang is dat de klant daadwerkelijk krijgt wat hem wordt verteld. Het is dus niet toegestaan om op uw website reclame te maken voor een product of dienst waarbij er informatie aan de klant wordt verstrekt die niet in overeenstemming is met de voorwaarden ervan. De AFM kijkt vervolgens of de door u verstrekte informatie eenvoudig inzicht geeft in de relevante kenmerken van het product en of de informatie de klant niet op het verkeerde been zet. Om een juist beeld te geven van een product of dienst dient u ook informatie te geven over de voorwaarden of risico’s die verband houden met de kenmerken die worden benoemd in de informatie. Hierbij is het ook van belang dat de klant de juiste informatie ook kan vinden en begrijpen.

Voor reclame-uitingen die betrekking hebben op complexe producten of kredieten worden er aanvullende eisen gesteld. Op grond van artikel 52 BGfo moet bij een reclame-uiting over een complex product informatie worden gegeven over de belangrijkste financiële risico’s door middel van een risico-indicator. Een risico-indicator weergeeft het risiconiveau van een complex product. Op grond van artikel 53 BGfo moeten reclame-uitingen betreffende krediet zijn voorzien van een waarschuwing gericht op de mogelijke gevolgen die aan het krediet verbonden zijn. Het doel van een dergelijke kredietwaarschuwing is het bewust zijn van de klant te verhogen over de mogelijk gevolgen van het aangaan van een kredietovereenkomst.

Waaraan moet een risico-indicator/kredietwaarschuwing voldoen?

Ook risico-indicatoren en kredietwaarschuwingen zijn wat betreft hun vormgeving en inhoud gebonden aan wettelijke vereisten. Zo moet een risico-indicator bij reclame-uitingen betreffende complexe producten voldoen aan de eisen van artikel 2:3 Nrgfo. De AFM geeft op haar website een goed en helder beeld van hoe een risico-indicator eruit moet zien. Een kredietwaarschuwing moet conform artikel 2:2 Nrgfo worden weergeven. Een goed voorbeeld hiervan is de bekende zin ‘geld lenen kost geld’ die men treft in dergelijke reclames op televisie en radio. Voorbeelden van kredietwaarschuwingen zijn ook op de website van de AFM te vinden

Meer weten?

C&D Legal biedt (extra) juridische ondersteuning aan financiële instellingen. U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over de toepassing of interpretatie van bepaalde financiële toezichtwetgeving, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, bij het opzetten van beleggingsinstellingen en ondernemingen, of bij incidenten.

 

Contact