Nieuws
PRIIPS

PRIIP en het essentiële informatie document

De PRIIP Verordening ziet op alle soorten financiële producten met een beleggingscomponent die aan niet-professionele beleggers worden aangeboden, ongeacht hun vorm of opbouw. Voorbeelden hiervan zijn structured products, deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen, beleggingsverzekeringen en gestructureerde deposito’s.

Kern van de Verordening is dat ontwikkelaars van PRIIPs een essentiële-informatiedocument moeten opstellen voor de PRIIPs die zij ontwikkelen. Maar aan welke eisen moet dit document voldoen?

Essentiële-informatiedocument (EID)

Kern van de Verordening is dat ontwikkelaars van PRIIPs, zoals verzekeraars, banken en beleggingsondernemingen, een essentiële-informatiedocument moeten opstellen voor de PRIIPs die zij ontwikkelen. Dit essentiële-informatiedocument moet worden opgesteld voordat het product voor het eerst aan beleggers of consumenten wordt aangeboden en moet gedurende de looptijd van het product actueel worden gehouden. De ontwikkelaar is daarom verplicht het document periodiek te evalueren en waar nodig aan te passen. Het document moet verstrekt worden door de onderneming die het product adviseert of distribueert. Dit kan dus een andere financiële onderneming zijn dan de ontwikkelaar van het product.

Het essentiële-informatiedocument is een op zichzelf staand document dat duidelijk dient te verschillen van marketingmaterialen en ook niet naar marketingmaterialen mag verwijzen. Wel mag, indien relevant, verwezen worden naar het prospectus van het product. Het essentiële-informatiedocument moet actief aan beleggers of consumenten worden verstrekt en moet tevens op de website van de ontwikkelaar van het product zijn opgenomen.

Eisen die worden gesteld aan het EID

Het essentiële-informatiedocument mag maximaal drie pagina’s lang zijn en moet volgens een voorgeschreven indeling worden opgesteld. Expliciet dient de opgenomen informatie:

  • op zodanige wijze te worden gepresenteerd en vormgegeven dat het gemakkelijk leesbaar is, met gebruik van tekens van leesbare grootte;
  • toegespitst te zijn op de essentiële informatie die retail beleggers nodig hebben;
  • op duidelijke wijze verwoord en geschreven te zijn in een taal en een stijl die de boodschap op zodanige wijze overbrengt dat deze makkelijk kan worden begrepen.

 

De PRIIP Verordening schrijft expliciet voor welke soorten informatie in het essentiële-informatiedocument moet worden opgenomen en welke kopjes er hiervoor gebruikt moeten worden. Dit betreft informatie over onder meer:

  • de aard en de voornaamste kenmerken van het product;
  • een korte beschrijving van het risico- en rendementsprofiel;
  • een korte beschrijving van de vraag of het verlies wordt gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers;
  • de directe en indirecte kosten die aan het product zijn verbonden, gepresenteerd door middel van samenvattende indicatoren van deze kosten;
  • een beschrijving in hoeverre het product na aankoop kan worden verkocht of kan worden beëindigd;
  • op welke wijze een klacht kan worden ingediend;
  • een korte aanduiding van bijkomende informatiedocumenten die aan de retailbelegger moeten worden geleverd in de pre- en/of postcontractuele fase, met uitzondering van marketingmateriaal.

 

Zoals ook geldt voor andere vormen van informatieverstrekking aan niet-professionele beleggers en consumenten moet de informatie in het essentiële-informatiedocument voor het brede publiek begrijpelijk zijn en moet de inhoud accuraat, eerlijk, duidelijk en niet-misleidend zijn.

Het essentiële-informatiedocument lijkt qua doel en qua strekking sterk op de ‘essentiële beleggersinformatie’ (EBI) zoals door beheerders van beleggingsinstellingen, waaronder icbe’s, aan potentiële deelnemers moet worden verstrekt. Dit wordt door de Europese wetgever ook erkend. Met name omdat de EBI nog maar relatief kort bestaat, wil de Europese wetgever deze op korte termijn nog niet vervangen door het essentiële-informatiedocument. Fondsbeheerders die EBI-plichtig zijn, mogen de EBI nog zeker vijf jaar gebruiken, waarna zal worden beoordeeld of de EBI vervangen zal worden door het essentiële-informatiedocument.

Meer weten?

Charco & Dique kan u ondersteunen bij het verbeteren van het productontwikkelingsproces of essentiële informatiedocument. Ook kunnen wij u inzicht en overzicht geven in bestaande en aankomende wet- en regelgeving. Neemt u hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact