Nieuws
Beleggingsinstellingen Beleggingsondernemingen Legal

Opheldering over het begrip (pre-)marketing en de AIFMD

5 min leestijd

Het begrip marketing (in het Nederlands: verhandeling) speelt een cruciale rol binnen de AIFMD. Zodra er sprake is van marketing, heeft de beheerder van een beleggingsinstelling namelijk een vergunning, Europees paspoort, of registratie nodig. Het is echter niet altijd duidelijk wanneer sprake is van marketing in de zin van de AIFMD. Europese lidstaten interpreteren het begrip namelijk op uiteenlopende wijzen. Sommige landen kwalificeren activiteiten al in een vroeg stadium als marketing; Andere staten spreken op dat moment nog slechts van pre-marketing. Met als gevolg dat grensoverschrijdende marketing in Europa voor marktpartijen bijzonder lastig is.

Aan die onduidelijkheid komt nu een eind. De recent gepubliceerde Richtlijn 2019/1160 geeft opheldering over het bestaan, de reikwijdte en de interpretatie van het pre-marketing begrip. Wij leggen het u uit.

De begrippen ‘marketing’ en ‘pre-marketing’ binnen Europa

Om te weten of een partij vergunning- of registratieplichtig is, moet die partij weten of haar activiteiten onder het marketing-begrip vallen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. De ene lidstaat spreekt al van marketing bij het eerste polsen van potentiële klanten, en de andere lidstaat pas in een later stadium, wanneer er een definitieve mogelijkheid tot inschrijving aan beleggers wordt geboden. In het laatstgenoemde geval wordt een voorafgaande peiling bij potentiële klanten vaak de ‘pre-marketing’ fase genoemd.

Het pre-marketing begrip is niet op Europees niveau gedefinieerd of uitgewerkt. Daardoor is de betekenis van de term niet in iedere lidstaat hetzelfde. Sommige lidstaten kennen het begrip überhaupt niet, en lidstaten die het begrip wel kennen hanteren verschillende definities. Daar komt bij dat de lidstaten die het begrip gebruiken, weer uiteenlopende voorwaarden hanteren waaronder pre-marketing is toegestaan.

Richtlijn EU 2019/1160

Richtlijn EU 2019/1160 tracht de onduidelijkheid over pre-marketing te verhelpen. De richtlijn geeft daartoe de volgende definitie van dit begrip:

“directe of indirecte verstrekking van informatie of van een mededeling over beleggingsstrategieën of beleggingsideeën door een EU-abi-beheerder, of in zijn naam,  aan potentiële professionele beleggers die hun woonplaats of statutaire zetel in de Unie hebben, met de bedoeling na te gaan of deze beleggers belangstelling hebben voor een abi die, of compartiment dat, nog niet is opgericht, of een abi die, of compartiment dat, wel is opgericht, maar waardoor kennisgeving van verhandeling overeenkomst art. 31/32 nog niet is ingediend, in de lidstaat waar de potentiële beleggers hun woonplaats of statutaire zetel hebben, en die in geen geval neerkomt op een aanbod of plaatsing bij potentiële beleggers om te beleggen in de rechten van deelneming of aandelen in die abi of dat compartiment.”

Pre-marketing moet dus gericht zijn tot potentiële professionele beleggers en betrekking hebben op een beleggingsidee of -strategie. Daarnaast moet de bedoeling van de beheerder zijn: nagaan of beleggers belangstelling hebben voor een abi die (of compartiment dat) nog niet is opgericht of een abi die (of compartiment dat) wel is opgericht maar waarvoor nog geen kennisgeving voor verhandeling overeenkomstig de AIFMD is gedaan.

Volgens de richtlijn moeten lidstaten pre-marketing door een vergunninghoudende EU-abi-beheerder toestaan, tenzij de beheerder informatie verstrekt die beleggers al in staat stelt deelnemingsrechten of aandelen in de abi te verwerven. Pre-marketing is evenmin toegestaan indien de beheerder informatie verstrekt die neerkomt op inschrijvingsformulieren, oprichtingsdocumenten, een prospectus, aanbiedingsdocumenten of vergelijkbare stukken.

Kortom: zodra de beheerder verwerving van (of inschrijving op) rechten van deelneming of aandelen in een abi mogelijk maakt, noemen we dit marketing en kunnen we niet meer spreken van pre-marketing.

Aanvullende eisen

Een beheerder die aan pre-marketing doet, krijgt met een aantal aanvullende eisen te maken. Zo moet elke inschrijving die professionele beleggers, binnen 18 maanden na de pre-marketing, op rechten van deelneming of aandelen in de betreffende abi doen worden beschouwd als het gevolg van marketing. Daardoor zijn deze inschrijvingen onderworpen aan de in de AIFMD beschreven kennisgevingsprocedures.

Bovendien moet een EU-abi-beheerder, binnen twee weken na het begin van de pre-marketing, de bevoegde autoriteiten van zijn lidstaat van herkomst in kennis stellen van de pre-marketing activiteiten. Tot slot moeten EU-abi-beheerders ervoor zorgen dat hun pre-marketing toereikend is gedocumenteerd.

Meer weten?

De Nederlandse wetgever moet de bepalingen van de richtlijn voor 2 augustus 2021 hebben omgezet in nationale wetgeving. Zodra de richtlijn geïmplementeerd is, worden de nieuwe regels op u van toepassing.

Wilt u weten of uw activiteiten kwalificeren als marketing of pre-marketing? Of bent u benieuwd of u gebruik kunt maken van de nieuwe pre-marketing fase? Neemt u dan gerust contact op.

Voor wie meer wil leren over de AIFMD hebben wij onze AIFMD Awareness e-learning ontwikkeld. Tijdens de training leert u aan de hand van praktijksituaties de hoofdregels uit de AIFMD toe te passen. Na deelname weet u aan welke vereisten u moet voldoen om een AIFMD-vergunning te verkrijgen én te behouden.

Contact