Nieuws

Nieuwe vloedgolf voor financiële markten!

Actualiteiten financiële markten

Recentelijk zijn ontwikkelingen aanwezig geweest en publicaties verschenen, waar wij u graag van op de hoogte brengen. Zo zal het u niet ontgaan zijn dat er een regeerakkoord tot stand is gekomen. Maar wat heeft dat regeerakkoord nu voor implicaties voor de financiële sector? Daarnaast hebben zowel ESMA als de AFM hun plannen voor 2013 bekend gemaakt. Hiermee geven zij aan wat de speerpunten van hun werkzaamheden en het toezicht voor het komende jaar zullen zijn.

Hieronder hebben wij de hoofdlijnen van de verschillende genoemde publicaties voor u op een rijtje gezet.

Het Kabinet Rutte – Samson en het regeerakkoord

Op 29 oktober jl. is bekend geworden dat het Kabinet Rutte – Samson op hoofdlijnen tot een regeerakkoord is gekomen. In dit akkoord zijn ook een aantal zaken opgenomen die relevant zijn voor de financiële markten. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten:

  • De bankierseed wordt verplicht met strenge sancties bij overtreding.
  • Ook bankmedewerkers verantwoordelijk voor transacties met hoge risico’s worden door de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank gescreend,
  • Producten die niet in het belang zijn van de klant mogen niet worden verkocht. De zorgplicht van banken wordt wettelijk verankerd.
  • Op basis van het advies van de onlangs ingestelde commissie structuur Nederlandse banken komen er voorstellen om spaartegoeden van burgers beter te beschermen tegen risicovol bankieren.
  • Tussen 2013 en 2018 worden de kapitaaleisen voor banken (Basel III) geleidelijk verhoogd om de kans op financiële crises fors te verkleinen. Het groeipad voor de additionele buffers voor systeemrelevante banken (SIFI) wordt naar voren gehaald om risico’s verder in te perken. Dat gebeurt op een verantwoorde wijze op basis van een risicoinschatting en een internationale vergelijking, mede met het oog op de concurrentiepositie.
  • ABN AMRO kan pas terug naar de markt als de financiële sector stabiel is. Er moet voldoende interesse zijn in de markt, de onderneming moet er klaar voor zijn en zoveel mogelijk van de totale investering van de Staat moet terugverdiend kunnen worden. Tegen deze achtergrond worden ook andere opties onderzocht dan een volledige beursgang.
  • De hoogte van de maximale variabele beloning binnen de financiële sector wordt wettelijk vastgelegd op 20 procent van de vaste beloning.
  • Om misbruik, fraude, constructies en witwassen effectiever aan te kunnen pakken, krijgen belastingdienst en de FIOD/ECD meer capaciteit.
  • Het College Bescherming Persoonsgegevens, krijgt meer bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen. Bij de bouw van systemen en het aanleggen van databestanden is bescherming van persoonsgegevens uitgangspunt. Daar hoort een zogenaamd privacy impact assessment (PIA) standaard bij.

ESMA publiceert het werkprogramma voor het jaar 2013

Begin oktober 2012 heeft ESMA haar werkprogramma voor het komende jaar gepubliceerd. De prioriteiten zien met name op nieuwe regelgeving, zoals het ‘single rulebook’, MiFID en MAD, Europese regelgeving voor beleggingsinstellingen, credit rating agencies en EMIR. Maar ook de bescherming van de financiële consument en financiële innovatie komt aan de orde, evenals als de wijze waarop ESMA zal bijdragen aan financiële stabiliteit, overtreding van Europees rechtelijke regels en Mediation. Tot slot wordt een paragraaf gewijd aan de ESMA-organisatie.
 

Ten aanzien van MiFID ligt de nadruk op het ontwikkelen van nieuwe regels ten aanzien van ‘high frequency trading’, verbeterde regels voor de handel in commodity derivaten, verbeterde beleggersbescherming en het verbeteren van de kwaliteit van de trading data.
 

Voor de beleggingsinstellingen zal de focus van ESMA liggen op de afronding van de belangrijkste onderdelen van de AIFM-richtlijn, tot aan de transponeringsdatum van juli 2013, en werk op het terrein van UCITS, en regelgeving voor Venture Capital. Ook zal ESMA verder werken aan de Prospectusrichtlijn, de Transparantierichtlijn en Corporate Governance.
 

Op het gebied van EMIR zal ESMA zich gaan uitspreken over de vraag welke OTC derivaten onderworpen gaan worden aan de clearing-verplichting. Daarnaast zal ESMA onder meer een register gaan aanleggen en onderhouden voor  de clearing verplichting en bepalen welke landen als derde land voor CCP worden aangemerkt.
 

ESMA zal ook onderzoek gaan doen naar de implementatie van Europese regelgeving door de lid-staten (peer-reviews), in het bijzonder de gedragsregels onder MiFID en de regels van ESMA op het gebied van high frequency trading en best execution.
 

Door de toename van het aantal taken en bevoegdheden van ESMA groeit de organisatie qua personeel en budget. Het blijft een uitdaging om ook in het jaar 2013 de administratieve en technologische ondersteuning te bieden om er voor te zorgen dat ESMA haar doelstellingen blijft verwezenlijken.

De complete tekst van het ESMA werkprogramma kunt u nalezen op website van ESMA.

AFM publiceert voorlopige jaarplannen 2013

Sinds enige jaren publiceert de AFM een jaaragenda, waarin zij haar speerpunten voor het toezicht voor dat jaar bekend maakt en toelicht. Voor het jaar 2013 is eind september een voorlopige agenda verschenen. De reactietermijn om op deze voorlopige agenda te reageren sloot op 21 oktober jl.
 

Qua onderwerpen vertoont de agenda voor 2013 een grote overlap met de onderwerpen die in 2012 verhoogde aandacht van de AFM hadden. Ook nu staat de klant weer centraal en zal de kwaliteit van de dienstverlening, en met name ook de passendheid van dat advies, door de AFM als speerpunt benoemd worden in haar toezicht.

Een nieuw thema op de agenda is het onderzoek naar advisering van complexe producten aan professionele beleggers, waar inmiddels al een onderzoek naar is ingesteld. De eerste analyse geeft de AFM aanleiding nader onderzoek te verrichten. Ook wordt onderzoek gedaan naar het functioneren van de interprofessionele markt voor derivaten en ‘ structured products’.

 

Verder worden – in het kader van een goede werking van de kapitaalmarkten – onder de noemer ‘kwaliteit governance, verslaggeving en accountancy’ vraagstukken rond accountancy, ondernemingsbesturen en jaarverslaggeving opgepakt.
 

De AFM zal de voorlopige agenda op korte termijn bespreken met het Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties. Zodra de agenda voor 2013 definitief is vastgesteld door de AFM, zullen wij u uiteraard uitgebreid(er) informeren.

Tenslotte

Hoewel een aantal zaken uit bijvoorbeeld het regeerakkoord nog nader zullen worden uitgewerkt, is er zeker een aantal aandachtspunten waar u wellicht al aandacht voor zou kunnen hebben binnen uw onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wettelijke verankering van de maximale variabele bonus, en de PIA assessment voor de privacy impact. Dit zijn zaken die immers de nodige interne afstemming en voorbereiding vragen.

Ook de aandachtspunten die ESMA in haar werkprogramma heeft opgenomen, zullen gaan leiden tot implementatie van nieuwe of aanvullende verplichtingen voor de verschillende spelers op de financiele markten. Welke van deze verplichtingen voor uw onderneming van belang zijn, hangt uiteraard af van het soort financiële instelling en het soort diensten dat uw instelling aanbiedt.

Het is wel duidelijk dat in 2013 weer het nodige aan nieuwe regelgeving en verplichtingen op u af zal komen. Uiteraard zullen wij u hiervan op de hoogte houden. Indien gewenst kunnen wij de implicaties van nieuwe wet- en regelgeving voor uw onderneming inventariseren en u adviseren hoe een en ander te implementeren.