Nieuws
ESG Risk management

De invloed van duurzaamheid op risicomanagement in de financiële sector

Eerder dit jaar zette de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheid. Als gevolg hiervan is de uitvoering van maar liefst 18.000 projecten onzeker geworden. Dat kan grote gevolgen hebben voor partijen die in deze projecten hebben geïnvesteerd. Het risico waaraan de financierende partijen nu zijn blootgesteld is een voorbeeld van een duurzaamheidsrisico (ook wel ESG-risico), meer bepaald, een milieurisico.

Wat zijn milieurisico's?

Duurzaamheidsrisico’s of ESG-risico’s zijn alle risico’s die voortkomen uit milieu- sociale- of governance factoren. Bij milieurisico’s wordt daarbij in de regel onderscheid gemaakt tussen fysiek risico, transitierisico en reputatierisico.

Een goed voorbeeld van een fysiek risico is de opwarming van de aarde. Bij transitie risico’s gaat het om de financiële risico’s die een gevolg zijn van de overgang naar een koolstofarme, duurzame of ‘groene’ economie. Zoals het stikstofbesluit: doordat er maatregelen zijn genomen om de Natura 2000-gebieden beter te beschermen, lopen investeerders in PAS-projecten hierdoor een financieel risico.

De laatste vorm van milieurisico is reputatierisico. Als bijvoorbeeld, een instelling verklaart op geen enkele wijze te investeren in palmolie, maar blijkt dat dit wel het geval is, en daarmee gemaakte beloften niet nakomt, kan dit reputatieschade opleveren. Reputatierisico is het duurzaamheidsrisico dat doorgaans breder toepasbaar is en niet slechts milieu gerelateerd.

Waarom is inzicht in- en beheersing van deze risico’s voor u relevant?

De beheersing van duurzaamheidsrisico’s is natuurlijk belangrijk vanuit een ethisch normbesef; vanuit een good corporate governance. Daarnaast kan blootstelling aan deze risico’s schade opleveren. Denk aan onverwacht hoge uitkeringen voor een verzekeraar, beleggingen die hun waarde verliezen, of klanten die weglopen.

Tot slot, de wetgever en/of toezichthouder verlangt van u dat u inzicht hebt in de duurzaamheidsrisico’s die u loopt, de mate waarin u deze risico’s acceptabel vindt –risk appetite– en dat u ervoor zorgt dat u binnen uw risk appetite blijft. De wetgever en toezichthouder zien in dat de duurzaamheidsrisico’s van invloed kunnen zijn op de financiële stabiliteit van een individuele organisatie en het stelsel als geheel.

In IORP II en het Besluit financieel toetsingskader is al expliciet vastgelegd dat ESG-risico’s in het risicobeheersysteem van pensioenfondsen moeten worden betrokken. Voor onder meer beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en verzekeraars zullen op korte termijn vergelijkbare bepalingen in de wet worden opgenomen (namelijk in de gedelegeerde regelgeving bij MiFID II, de icbe-richtlijn, de AIFMD en Solvabiliteit II).

Welke ontwikkelingen zijn er verder op ESG-gebied?

Als ontwikkeling op het gebied van ESG noemen wij de initiatieven in het kader van het EU Actieplan voor de Financiering van Duurzame Groei:

  • Een Europese duurzaamheidstaxonomie
  • Nieuwe openbaarmakingsverplichtingen op het gebied van duurzaamheid
  • De introductie van low carbon en positive impact carbon benchmarks
  • Een consultatie over het tegengaan van kortetermijndenken.

Meer weten?

Lees ook onze andere ESG-gerelateerde artikelen:

Weet u welke duurzaamheidsrisico’s uw onderneming loopt? In welke mate wilt u deze risico’s lopen? En welke risico’s u liever vermijdt of beperkt? Charco & Dique kan u helpen bij het vaststellen van een ESG risk appetite, bij het identificeren van duurzaamheidsrisico’s, en bij het nemen van efficiënte control measures. Via het ESG-thema biedt Ruler daarnaast inzicht in alle regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Dit thema beschrijft de ESG-normen die al voor uw onderneming gelden, en houdt u op de hoogte van de vorderingen die op dit punten worden gemaakt. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

 

Contact