Nieuws

IDD - bent u al klaar?

Sinds 1 oktober jl. is de richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD) van toepassing. Alle marktpartijen moeten hieraan voldoen. IDD beoogt een gelijk speelveld te creëren voor alle partijen die bij de verkoop van verzekeringen betrokken zijn. Verder moet de IDD helpen bij de verbetering van de bescherming van de consument, en moet het de interne markt voor financiële diensten bevorderen. Ten slotte beoogt de IDD de sancties op overtredingen binnen de EU te harmoniseren. Charco & Dique zet de belangrijkste kenmerken en verplichtingen voor u op een rij.

De IDD is van toepassing op adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen, gevolmachtigde agenten, (her)verzekeraars en bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een product of dienstverlening verkopen, zoals autoverhuurbedrijven en reisorganisaties (de zogenaamde ‘nevenverzekeringstussenpersonen’).

Transparantie

IDD moet leiden tot meer inzicht in de beloningen van verkoopmedewerkers van verzekeraars, en de wijze van beloning van adviseurs of bemiddelaars, bijvoorbeeld direct door de klant of via (indirecte) provisie. Bij rechtstreekse betaling door de klant moet ook de hoogte van het bedrag worden vermeld. Voor de verstrekking van informatie via de website of een duurzame drager ander dan papier, bijvoorbeeld via een persoonlijke online berichtenbox, geldt dat de uitdrukkelijke toestemming van de klant is vereist.

IPID of verzekeringskaart

Een gestandaardiseerd informatiedocument, een Insurance Product Information Document (IPID), moet aan zowel de particuliere als zakelijke klant worden verstrekt voordat een overeenkomst tot stand komt. Dit geldt in elk geval bij schadeverzekeringen (waaronder ook zorgverzekeringen). In Nederland vervangt het IPID de ‘oude’ verzekeringskaart, maar wordt dit document nog wel als verzekeringskaart aangeduid.

Productontwikkeling en -distributie

Een nieuwe eis in het productontwikkelings- en distributieproces is dat een distributeur – bijvoorbeeld adviseurs en bemiddelaars- een schriftelijk distributieregeling moet hebben. Ontwikkelaars van verzekeringsproducten, in de meeste gevallen verzekeraars, moesten al over een productontwikkelingsproces beschikken. Als gevolg van de IDD moeten ontwikkelaars nu ook de distributeurs voorzien van relevante informatie over het product, zoals doelgroep en distributiestrategie. Ook geldt dat ontwikkelaars te maken hebben met aangescherpte eisen over het testen, evalueren en monitoren van hun verzekeringsproducten.

Koppelverkoop

Als een verzekering als aanvulling wordt aangeboden bij een zaak of bij de verlening van een dienst, dan dient dat goed of dienst ook aangeboden te worden zonder verzekering. Koppelverkoop is in dat geval verboden. Wanneer een aanvullende zaak of dienst bij de verkoop van een verzekering wordt aangeboden, dan is dat wel toegestaan alleen moet de klant wel hierover worden geïnformeerd.

Verzekeringen met beleggingscomponent

Er gelden nieuwe normen voor beleggingsverzekeringen zodat het beschermingsniveau gelijk is aan de bescherming van klanten bij de aanschaf van een financieel instrument. Zo dient er een geschiktheidsverklaring te worden opgesteld bij het adviseren van een beleggingsverzekering.

Bemiddelen en advies

De definitie van ‘bemiddelen’ wordt in de Wft aangepast. Hiermee krijgt het bemiddelen in een online omgeving een wettelijke verankering. Daarnaast geldt een verplichting tot het inventariseren van wensen en behoeften van de klant voordat een overeenkomst tot stand komt. Deze verplichting geldt, ongeacht of er sprake is van execution only of advies. Tot slot moeten feitelijke leidinggevenden van medewerkers met klantcontact ook voldoen aan de vakbekwaamheidseisen uit het Bgfo.

Hoe kan Charco & Dique u helpen?

  • Het uitvoeren van een gap analyse om te beoordelen in hoeverre uw organisatie al voldoet aan de IDD;
  • Het ondersteunen bij de vertaling van de normen uit de IDD naar praktische en duurzame oplossingen binnen uw organisatie;
  • Het uitvoeren van een quality assurance om te beoordelen of alle normen uit de IDD op de juiste en/of adequate wijze zijn geïmplementeerd binnen uw organisatie;
  • Het opstellen en/of beoordelen van relevante beleidsdocumenten, processen en andere regelingen;
  • Het bieden van een training zodat uw medewerkers (onderwerpen uit) de IDD beter zullen begrijpen; of
  • Het inrichten van een productontwikkelingsproces of distributieregeling.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving,
maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan.
Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.