Nieuws

Fiscale integriteitsrisico’s van cliënten bij banken

Recent heeft DNB een consultatiedocument uitgebracht met Good Practices, voor het beheersen van fiscale integriteitsrisico’s van cliënten bij banken. DNB heeft ook een versie gemaakt voor trustkantoren. Deze Good Practices vallen samen met de sterke aandacht voor het tegengaan van financieel-economische criminaliteit. Ook belastingontwijking wordt  maatschappelijk gezien steeds minder geaccepteerd. Als poortwachter van een integere en schone financiële sector heeft u een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het niet goed beheersen van fiscale integriteitsrisico’s kan het vertrouwen in uw onderneming bovendien ernstig schaden. Charco & Dique neemt u mee in een aanpak waarmee u deze risico’s voor uw onderneming kunt analyseren en beheersen.

Fiscale integriteitsrisico’s vallen grofweg uiteen in 2 soorten. Belastingontduiking betreft het zich op strafbare wijze onttrekken aan het betalen van verschuldigde belasting. Dit is een misdrijf. Belastingontwijking daarentegen wordt in beginsel niet gezien als een strafbare overtreding:  er wordt gebruik gemaakt van legale regels met als doel om minder belasting te betalen. Hoewel in beginsel dus legaal, worden bepaalde vormen maatschappelijk gezien als ongewenst beschouwd: legal but harmful. Het onderscheid tussen belastingontduiking en –ontwijking is niet eenvoudig te maken. Wij zien dat ondernemingen hier dan ook mee worstelen: wat is acceptabel en wat niet?

Uw verplichting

U bent verplicht om te zorgen voor  ‘een adequaat beleid dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt’ (uit: Wft). En bij klantacceptatie en -review is het van belang te onderzoeken wat de fiscale motieven van een (potentiële) cliënt zijn, welke integriteitsrisico’s dit met zich meebrengt, en te borgen dat dit risico wordt beheerst ter voorkoming van betrokkenheid bij witwassen (uit: Wwft).

Wat is uw risico-bereidheid?

Een essentieel startpunt voor uw beleid is vast te stellen hoeveel risico u bereid bent te lopen als het gaat om fiscale integriteit. Hierbij formuleert u normen (principes, maar ook risk appetite) die aansluiten op uw ondernemingsstrategie en – doelstellingen. Deze dienen als kader om te toetsen en op (bij) te sturen. Het opstellen van dit kompas is niet eenvoudig, zeker niet omdat het bij belastingontwijking in beginsel gaat om legale handelingen. Het komt vaak voor dat diverse disciplines in uw onderneming moeten worden geraadpleegd om tot eenzelfde, gedragen beeld te komen van wat binnen de tolerantiegrenzen valt.

Breng de risico’s voor uw onderneming in kaart

Maak een schets van de relevante factoren die op uw onderneming van toepassing zijn. Let hierbij op uw producten en diensten, uw klantenbase, de wijze van distributie/uitbesteding en de geografische factoren. Neem daarbij ook uw organisatie(structuur) mee. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mate waarin uw cliënten met uw diensten grensoverschrijdend ‘fiscaal aantrekkelijk’ kunnen acteren. Hiermee bent u in staat een risico-profiel op te stellen voor uw onderneming in relatie tot fiscaal gedreven structuren en transacties van uw klanten. Idealiter integreert u deze analyse in uw SIRA (Systematische Integriteit Risico Analyse) die u periodiek uitvoert.

Charco & Dique DNBproces onderzoek fiscale integriteistrisico’s (Good Practices DNB)

Beheersmaatregelen

Zodra u uw risicotolerantie heeft gedefinieerd en heeft vastgesteld waar zich binnen uw onderneming fiscale integriteitsrisico’s voordoen stelt u systematisch vast of uw beheersing van deze risico’s voldoet. Welke gebeurtenissen kunnen zich voordoen gelet op uw risico-profiel? Wat kunnen hier de oorzaken en gevolgen van zijn? Hoe groot is de kans? Met wat voor impact? Welke beheersmaatregelen zijn aanwezig? Zijn deze effectief? In hoeverre vallen geconstateerde gaps binnen uw risico-bereidheid? Dit levert u een overzicht van relevante maatregelen en acties waarvan u de opvolging gestructureerd kunt monitoren.

Know your customer

U draagt zorg voor de inrichting van een aantoonbare beoordeling van het ‘tax risico’  van een klant, aan de hand van concrete rode vlaggen. Dit is onderdeel van het cliëntenacceptatie- en reviewproces  en van de beoordeling van uitgevoerde transacties. Zo neemt u het ‘tax risico’ expliciet mee in de beoordeling van het totale integriteitsrisico van een (potentiële) klant.

Tax risico van deals (pre-approval)

Ook bij voorgenomen transacties waarbij u een rol speelt richting uw klant beoordeelt u het ‘tax risico’. Denkt u onder meer aan het verstrekken van leningen. Hiermee voorkomt u het risico dat u bijvoorbeeld meewerkt aan dividendstripping of BTW carrousselfraude.

Meer weten?

Wilt u meer inzicht in de wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van fiscale integriteit? Volg dan onze Fiscale Integriteit Awareness e-learning. Hierin besteden we aandacht aan de verschillen tussen belastingontduiking, belastingontwijking en belastingoptimalisatie. Verder leert u wat de verwachtingen van toezichthouders zijn, en welke internationale (wets-)initiatieven er zijn om belastingontwijking te voorkomen.