Nieuws

Einde distributie-vergoedingen?

Distributievergoedingen bij beleggingsfondsen op de schop

De AFM heeft in haar jaaragenda en op haar website aangekondigd onderzoeken uit te gaan voeren naar ‘passende provisies’. Zij gaat hierbij toetsen of beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners zich houden aan de ‘leidraad passende provisie’.
 

Dit onderzoek kan behoorlijke consequenties hebben voor het verdienmodel van beleggingsondernemingen. Retourprovisies of distributievergoedingen voor verkoop van beleggingsfondsen zullen nauwlettend onder de loep worden genomen. De invoering van de ‘ inducementregels’ heeft eerder in het marktsegment van financiële dienstverleners al geleid tot aanpassingingen in de werkwijze en het verdienmodel.

Het uitgangspunt voor de AFM is dat provisies passend dienen te zijn. Hieronder wordt in elk geval verstaan dat de excessieve prikkels die provisies kunnen bevatten worden weggenomen, omdat deze ertoe leiden dat het belang van de cliënt niet centraal staat. De inducementregels kunnen worden beschouwd als een eerste filter om deze prikkels weg te nemen, zodat de beleggingsonderneming zich op een eerlijke, billijke en professionele wijze inzet voor de belangen van de cliënt.

In een ideale situatie ontvangt de beleggingsonderneming helemaal geen provisies van derden, maar brengt de beleggingsonderneming haar kosten direct in rekening bij de cliënt. Een andere mogelijkheid is dat de beleggingsonderneming de provisie die wordt ontvangen van een derde één-op-één doorbetaalt aan de cliënt. In beide gevallen geldt dat de complexe inducementregels niet van toepassing zijn. Er is immers niet langer een prikkel om het belang van de cliënt niet centraal te stellen, omdat geen sprake kan zijn van sturing door de verstrekker van de provisie.

Charco & Dique kan u op meerere manieren helpen bij dit onderwerp. Hoe?

 

  • Het uitvoeren van een Quick Scan (ter voorbereiding op onderzoek)
  • Coaching tijdens een eventueel AFM-onderzoek
  • Het uitvoeren van een Pre-audit (verdieping van quick scan)
  • Het opstellen van verbetermaatregelen (na een quick scan)
  • Coachen / begeleiden van implementatie verbetermaatregelen
  • Geven van training (omgaan met veranderde werkprocedures)