Nieuws
Cryptovaluta Toezichthouders

Crypto-partijen per 2020 onder toezicht

Houdt uw onderneming zich bezig met cryptovaluta, of bent u van plan dit te gaan doen? Dan kan het zomaar zijn dat u binnenkort een vergunning nodig heeft om dit te mogen doen. In januari 2020 wordt namelijk de vijfde anti-witwasrichtlijn (5AML) in Nederland geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Door die implementatie zullen verschillende crypto-partijen onder het anti-witwastoezicht gebracht worden. Zij worden daarmee wettelijk verplicht om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Het aanvragen van een vergunning is tijdrovend. U moet dan ook tijdig starten. Charco & Dique zet de eisen voor het verkrijgen én het behouden van een vergunning op een rij.

De vergunningplicht: voor wie

De vergunningplicht zal in ieder geval gaan gelden voor:

  1. partijen die in of vanuit Nederland wisseldiensten aanbieden tussen cryptovaluta en fiduciaire (reguliere) valuta; en
  2. aanbieders van zogeheten ‘wallets’ in of vanuit Nederland.

Door het ‘in of vanuit’-criterium heeft de vergunningplicht een ruim bereik. Sowieso zijn alle in Nederland gevestigde partijen vergunningplichtig, ook als zij alleen cliënten buiten Nederland bedienen. Daarnaast geldt dat alle in het buitenland gevestigde partijen die zich richten op de Nederlandse markt ook vergunningplichtig zijn in Nederland. Dit laatste betekent dat als uw onderneming in het buitenland gevestigd is, u mogelijk toch een vergunning in Nederland nodig heeft. Wel maakt de (concept) wet een uitzondering voor partijen die in een andere EU-lidstaat al een vergelijkbare vergunning hebben aangevraagd en verkregen.  

Dit betekent overigens niet dat crypto-partijen die geen wisseldiensten en wallets aanbieden volledig buiten het financiële toezicht vallen. Afhankelijk van hun activiteiten kan er namelijk andere financiële regelgeving van toepassing zijn. Zo kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met het verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden, met de MiFID-II eisen voor beleggingsondernemingen, de PSD-II vereisten voor betaaldienstverleners, of met de AIFMD-eisen voor beleggingsinstellingen.

De inhoudelijke eisen

De normen waaraan een onderneming moet voldoen, zijn voor het grootste deel te vinden in de Wwft. In het kort komt het erop neer dat de onderneming (integriteits-)risicoanalyses moet doen, onderzoek moet verrichten naar haar cliënten, de transacties van haar cliënten moet monitoren en ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit moet melden. Om dit goed te kunnen doen, is het daarnaast van belang dat de leidinggevenden van de onderneming verstand van zaken hebben. Niet alleen op technisch gebied, maar ook op het gebied van de Wwft.

Risicogebaseerde aanpak

Alle ondernemingen die onder de Wwft vallen, moeten risk-based invulling geven aan de Wwft-regels. Met andere woorden: naar cliënten of transacties waarbij een hoog risico op witwassen of terrorismefinanciering bestaat moet een onderneming uitgebreider (ook wel: verscherpt) onderzoek verrichten.

De risico-inschatting moet op haar beurt gebaseerd worden op de risico-factoren zoals vermeld in de bijlagen bij de anti witwasrichtlijn. Deze duiden erop dat het risico bij een cryptotransactie vrijwel altijd ‘hoog’ zal zijn. Zo vinden transacties in crypto’s vaak online plaats, en is het relatief makkelijk voor partijen om anoniem te blijven. Het risico op witwassen is daardoor hoger. Vergunningplichtige crypto-partijen zullen dan ook meestal verscherpt onderzoek naar hun cliënten en hun transacties moeten verrichten.

Tijdig aanvragen

Partijen die vergunningplichtig worden onder de Wwft zullen hun vergunning als wisseldienst- of walletaanbieder moeten aanvragen bij De Nederlandsche Bank (DNB). DNB zal vervolgens beoordelen of de partij voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Ook zal DNB de leidinggevenden toetsen op geschiktheid en betrouwbaarheid.

Het zonder vergunning verrichten van activiteiten waarvoor een vergunningplicht geldt is strafbaar. Vraagt u uw vergunning niet op tijd aan, dan kunt u dus genoodzaakt worden de activiteiten van uw onderneming abrupt stop te zetten zodra de vergunningplicht in werking treedt. Het is daarom raadzaam om op tijd na te gaan of de vergunningplicht op uw onderneming van toepassing is, en om een eventueel vergunningtraject zo snel mogelijk op te starten.

Meer weten?

Bent u benieuwd of de vergunningplicht – of andere financiële regelgeving – op uw onderneming van toepassing is? Wilt u ondersteuning bij het aanvragen van een vergunning? Of heeft u vragen over hoe u risicogebaseerd cliëntenonderzoek en transactiemonitoring kunt integreren in uw bedrijfsvoering?

Charco & Dique helpt u graag bij uw vragen over de handel en dienstverlening in crypto’s.

Contact