Nieuws

AIFM stand van zaken!

Op 22 juli 2011 is binnen de Europese Unie de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFM Richtlijn) aangenomen. De AIFM Richtlijn die effectief gezien medio 2013 in werking treedt, richt zich echter niet alleen op ‘alternatieve’ beleggingsinstellingen zoals hedge fondsen en private equity fondsen, maar heeft een veel breder bereik.

De Nederlandse wetgever die de AIFM in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) moet implementeren, heeft er namelijk voor gekozen om de AIFM regels ook van toepassing te laten zijn op veel andere, momenteel reeds gereguleerde, beleggingsinstellingen. De Wft en onderliggende regelgeving zoals het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) zullen hiervoor op een groot aantal gebieden worden gewijzigd. Voor de (meeste) partijen die op dit moment over een vergunning beschikken voor het aanbieden van deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen aan retail beleggers betekent dit dan ook dat zij vanaf medio 2013 met sterk gewijzigde en uitgebreide regelgeving te maken krijgen.

Hoewel partijen nog ruim een jaar hebben om aan de eisen van de AIFM te gaan voldoen, is het gezien de omvang en diepgang van deze eisen raadzaam om hier tijdig mee te beginnen. In deze en komende nieuwsbrieven geeft Charco & Dique u nadere toelichting op dit gebied.

Stand van zaken
Zoals hiervoor is aangegeven is de AIFM Richtlijn op 22 juli 2011 aangenomen. De lidstaten van de Europese Unie hebben nu twee jaar om deze Richtlijn in hun nationale wetgeving te verankeren. Niet echt verrassend is dat de Nederlandse wetgever ervoor heeft gekozen om uit de AIFM voortkomende regels in de Wft te verwerken. Wat mogelijk wel verrassend is, is dat de wetgever ervoor gekozen heeft de AIFM niet alleen van toepassing te laten zijn op nu nog ongereguleerde (alternatieve) beleggingsinstellingen die zich (uitsluitend) op professionele beleggers richten, maar ook op reeds onder toezicht staande retail beleggingsinstellingen. Er blijft wel een apart regime gelden voor (beheerders van) zogenoemde ICBE beleggingsinstellingen oftewel UCIT’s.
De AIFM raakt feitelijk alle soorten beleggingsinstellingen, ook partijen die nu nog zijn vrijgesteld van alle vormen van toezicht zoals beleggingsstudieclubs en aanbieders van deelnemingsrechten van tenminste 100.000 euro. Deze laatsten hoeven onder de AIFM weliswaar niet over een vergunning te beschikken, maar moeten wel bij de AFM geregistreerd worden. Of u een AFM vergunning nodig heeft, kan soms een moeilijke vraag zijn om te beantwoorden. Om u richting te geven bij het beantwoorden van deze vraag treft u aan de linkerkant van dit nieuwsitem een beslisboom aan die u kan helpen.

Het is verder goed om te beseffen dat de binnen de EU aangenomen regelgeving en het voorstel tot implementatie hiervan in de Wft uitsluitend het hoogste niveau van regelgeving is, het zogenoemde level 1.

De Europese Commissie is op dit moment bezig met de uitwerking van de zogenoemde level 2 regelgeving. Dit is nadere regelgeving waarin de algemene level 1 regels op een gedetailleerd niveau worden uitgewerkt. De verwachting is dat de Europese Commissie deze level 2 regelgeving in juli 2012 bekend maakt. Het is echter nog niet duidelijk in welke vorm zij dit doet. Doet zij dit in de vorm van een (tweede) Richtlijn, dan dienen de nationale wetgevers dit wederom in nationale regelgeving om te zetten. Voor Nederland zou dat met name tot wijzigingen en aanvullende regels leiden in het Bgfo en het Besluit prudentiële regelgeving. Het is echter ook mogelijk dat de Europese Commissie de level 2 regelgeving voornamelijk in de vorm van een Verordening vaststelt. Een Verordening heeft binnen de hele EU rechtstreekse werking en hoeft daarom niet in elke lidstaat in nationale regelgeving te worden omgezet.

Wat te doen met de belangrijke elementen van de AIFM?
Hoewel op het gebied van AIFM door vele partijen al publicaties zijn gedaan, zetten wij de belangrijkste elementen van de AIFM hieronder op een rijtje. Let wel, vanwege de omvang van en veelheid van regels in de AIFM, is het binnen dit nieuwsbericht niet mogelijk om elke individuele bepaling te benoemen. Bovendien zullen veel regels op level 2 niveau nog nader uitgewerkt gaan worden. Onderstaand overzicht kunt u daarom beschouwen als een indicatie van de onderwerpen waarop de AIFM ziet.

Beheerder en bewaarder:
 • Elke beleggingsinstelling beschikt over een beheerder dan wel voert het beheer over zichzelf
 • Beheerder beschikt over de vergunning en is verantwoordelijk AIFM na te leven
 • Beheerder dient ten minste portfoliobeheer en risicobeheer zelf te verrichten
 • Elke beleggingsinstelling stelt een bank, beleggingsonderneming of andere onder toezicht staande entiteit aan als bewaarder
 • Bewaarder bewaart activa, waakt over o.a. inkoop en uitgifte van deelnemingsrechten, waarborgt adequate (intrinsieke) waardeberekening en afwikkeling transacties. De rol van de bewaarder is daarmee anders dan binnen de huidige regelgeving waar de bewaarder is aangesteld als juridische eigenaar van de activa.
 Kapitaaleisen
 • Een beheerder dient voldoende solvabel te zijn.Ter waarborging van de solvabiliteit is een eigen vermogen van tenminste 125.000 of 300.000 euro verplicht.
 • Aanvullende regelgeving inzake beroepsaansprakelijkheidsrisico’s wordt nog uitgewerkt
 Bedrijfsvoering
 • Goede administratieve, boekhoudkundige en interne controle procedures
 • Handelen in belang van belegger
 • Beheersen van mogelijke belangenconflicten
 • Beheerst beloningsbeleid
 • Passende risicobeheersingssystemen om relevante risico’s te herkennen, meten, beheersen en bewaken
 • Opstellen liquiditeitsbeheerssysteem ter waarborging dat aan alle verplichtingen kan worden voldaan
 • Uitbesteding van activiteiten toegestaan zolang beheerder nog wel als feitelijke beheerder te beschouwen is
 • Op alle onderwerpen op het gebied van bedrijfsvoering zal op Europees niveau nog nadere (gedetailleerde) regelgeving worden uitgewerkt.
Transparantie
 • Bij aanbieding deelnemingsrechten prospectus verstrekken
 • Jaarrekening beleggingsinstelling binnen zes maanden na einde boekjaar
 • Veel overige informatie aan beleggers ter beschikking stellen
Waardering en verhandeling
 • Activa van elke beleggingsinstelling moet tenminste jaarlijks worden gewaardeerd.
 • Intrinsieke waardeberekening bij open-end beleggingsinstelling bij elk in- en uitgifte van deelnemingsrechten
 • Waardering moet op passende, consistente en onafhankelijke wijze worden uitgevoerd
 • Melding bij AFM als voor waardering gebruik wordt gemaakt van externe taxateur
 • Voornemen om te starten met verhandeling deelnemingsrechten melden bij AFM, ook voor verhandeling in andere EU landen

 

Hoewel de beleggingsinstellingen en hun beheerders en bewaarders pas medio 2013 aan de eisen uit de AIFM hoeven te voldoen, is het raadzaam om tijdig met de implementatie van de AIFM te starten. Het uitwerken van een impact assessment is hierbij een logische eerste stap.

Verschillende medewerkers van Charco & Dique beschikken over ruime ervaring op het gebied van financiële regelgeving in het algemeen en regelgeving voor beleggingsinstellingen in het bijzonder. Met onze praktische insteek kunnen wij u op verschillende manieren behulpzaam zijn bij het implementeren van de AIFM.

Voorbeelden van werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten zijn:

 • Uitvoeren van AIFM impact analyse en implementatieplan
 • Begeleiden bij vergunning- of notificatieprocedure
 • Opstellen en implementatie van procedures en maatregelen
 • Uitvoeren van (onderdelen) Risk Management en Compliance functie
 • Uitvoeren (quick) scan om te beoordelen of u voldoet aan de eisen uit de AIFM
 • Verzorgen van contact met de AFM en DNB

Op onze website gaan wij dieper in op de uit de AIFM voortkomende vereisten. Ook zullen wij in volgende nieuwsbrieven verder op specifieke onderwerpen uit de AIFM ingaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charco & Dique op telefoonnummer 020-4165403 of e-mailadres info@charcoendique.nl