Wiki

Environmental, Social and Governance (ESG)

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor het belang van duurzaamheid. Duurzaamheid is een breed begrip, waaronder niet alleen het klimaat of het gebruik van grondstoffen valt, maar ook bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden en diversiteit binnen een organisatie. De verschillende aspecten van duurzaamheid worden gezamenlijk vaak aangeduid met de term ‘ESG-factoren’.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social and Governance. Environmental omvat bijvoorbeeld klimaatverandering, het gebruik van fossiele brandstoffen, luchtvervuiling en ontbossing. Bij Social kunt u denken aan kinderarbeid, humanitaire crises en moderne slavernij. Governance omvat onder meer diversiteit binnen het bestuur, corruptie, en een verantwoord beloningsbeleid.

Waarom is ESG relevant voor de financiële sector?

Ook van de financiële sector wordt verwacht dat zij haar steentje bijdraagt aan ESG. De druk vanuit de politiek, investeerders en de samenleving heeft zich vertaald in de ontwikkeling van een hoop nieuwe (concept) ESG wet- en regelgeving. De vraag is dus niet zozeer meer óf een financiële instelling rekening moet houden met mens en maatschappij, maar eerder hoe (en wanneer) zij hier vorm aan kan (en gaat) geven. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld uw beleggingsbeleid en/of uw acceptatie van (potentiële) cliënten.

ESG en het Klimaatakkoord van Parijs

Het Klimaatakkoord van Parijs is op 22 april 2016 door 174 landen – waaronder Nederland – ondertekend. Het Akkoord trad vervolgens op 4 november 2016 in werking.

In het akkoord hebben de landen zich gecommitteerd aan het doel om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot 1,5 (streven) of 2 (maximum) graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Om dit te bewerkstelligen zal de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderd moeten worden. Ook zal op korte termijn een eind moeten komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen, aangezien dit een belangrijke oorzaak is van de overmatige CO2-uitstoot.

Dit gaat niet vanzelf. Daarom eist het verdrag van betrokken landen dat zij nationale klimaatplannen (nationaal vastgestelde bijdragen; National Determined Contributions) opstellen. In Nederland wordt hieraan gewerkt in de vorm van het Nederlandse nationale Klimaatakkoord.

Wat zijn de United Nations Sustainable Development Goals?

De Verenigde Naties heeft  in augustus 2015 de Sustainable Development Goals (SDG’s, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) opgesteld. Het gaat om zeventien doelen (en 169 subdoelen), die onder meer betrekking hebben op onder meer armoede, gezondheid, onderwijs, duurzame energie en klimaatverandering. Beoogd wordt al deze doelen in 2030 behaald te hebben. Het is aan de lidstaten van de VN om te bepalen hoe zij hier invulling aangeven.

Wat staat er in het EU Actieplan voor de Financiering van Duurzame Groei?

Naar aanleiding van een rapport van de Deskundigengroep voor Duurzame Financiering heeft de Europese Commissie een EU actieplan voor de financiering van duurzame groei opgesteld. Met de maatregelen in het plan beoogt de Commissie bij te dragen aan de verduurzaming van het financiële stelsel.

De Commissie stelt in haar plan verschillende maatregelen voor:

1. Een EU-verordening voor een classificatiesysteem/taxonomie voor duurzame investeringen

2. Een EU-norm voor groene obligaties

3. Wijzigingen in de gedelegeerde verordeningen bij de IDD en MiFID II, zodat ESG-overwegingen onderdeel worden van financieel advies

4. De introductie van low-carbon benchmarks en positive carbon impact benchmarks

De precieze inhoud en de implicaties van het plan worden uitgebreid toegelicht in Ruler.

Welke wetten en regels zijn er over ESG voor financiële instellingen?

Het landschap aan regelgeving is helaas allesbehalve overzichtelijk. Regels worden ontworpen op zowel supra-nationaal, Europees als nationaal niveau. Daarnaast bestaan wettelijke regels, de visie van toezichthouders en zelfregulering vaak naast elkaar. Ook kunnen de regels per sector verschillen. Uiteraard helpt Charco & Dique u graag bij het verkrijgen van inzicht in de normen die specifiek voor uw organisatie gelden.

Moet ik rekening houden met ESG bij het verrichten van Customer Due Diligence?

Alhoewel dit veelal (nog) niet expliciet in de wet staat, lijken toezichthouders te verwachten dat financiële instellingen nagaan hoe hun wederpartijen scoren op ESG-gebied. Zo heeft DNB in haar integriteitsvragenlijst aan banken verschillende vragen gesteld over ‘maatschappelijke betamelijkheid. Dat ondernemingen maatschappelijk betamelijk moeten handelen is wettelijk vastgelegd, en uit de vragen van DNB blijkt dat DNB het meewerken aan belastingontwijkende constructies, maar ook het verlenen van diensten aan (sterk) milieuvervuilende industrieën als voorbeelden van “maatschappelijk onbetamelijk” handelen beschouwt. Hiermee legt DNB een link tussen de wettelijke eis van maatschappelijk betamelijk handelen, en de integratie van ESG in de bedrijfsvoering.

Het is logisch om deze voorbeelden – en andere ESG-factoren – bij de Customer Due Diligence aan bod te laten komen. Dit betekent dat ESG onder de noemer van maatschappelijke betamelijkheid een rol gaat spelen bij Customer Due Diligence.

Hier komt bij dat ESMA recentelijk adviezen heeft uitgebracht aan de Europese Commissie over het integreren van ESG-factoren in de Europese regels voor beleggingsinstellingen en icbe’s. In deze adviezen bespreekt ESMA ook mogelijke regels voor integratie van ESG in het Customer Due Diligence proces. De kans is groot dat de Commissie de ideeën van ESMA overneemt in Europese wetgeving, waardoor het integreren van ESG in Customer Due Diligence voor deze ondernemingen verplicht wordt.

Moet ik rekening houden met ESG bij het bepalen van de geschiktheid van een product voor een cliënt?

Is uw onderneming een beleggingsonderneming of een distributeur van verzekeringen, dan is het antwoord hierop “ ja”. Binnenkort zullen de gedelegeerde handelingen bij MiFID II en de IDD namelijk zo worden aangepast, dat naar de ESG-wensen van klanten moet worden gevraagd/geïnformeerd en dat met deze wensen rekening moet worden gehouden in de dienstverlening. Voor meer specifieke informatie hierover kunt u contact met ons opnemen, of kijken in de Radar van Ruler.

Meer weten?

Bij Charco & Dique beschikken we niet alleen over gedetailleerde kennis van de steeds veranderende financiële wet-en regelgeving, maar hebben we als geen ander de ervaring in huis om onze klanten te ondersteunen bij de toepassing ervan. Soms strategisch, soms pragmatisch maar altijd duurzaam en met vooruitziende blik. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.