Charco & Dique

Werkzaamheden

Trustkantoren zijn op basis van de nieuwe Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt) verplicht om per 1 januari 2015 een auditfunctie in te voeren die jaarlijks een RIB Wtt audit verricht.

Bij diverse trustkantoren vervult Charco & Dique de audit functie en voert zij jaarlijks deze RIB Wtt audit uit waarbij de volgende zaken worden beoordeeld:

  • de effectiviteit van de organisatie-inrichting;
  • de effectiviteit van procedures en de maatregelen die in de bedrijfsprocessen van het trustkantoor zijn 
geïntegreerd (oa CDD en transactiemonitoring); en
  • de effectiviteit van de compliancefunctie.

Bij de start van onze werkzaamheden stellen wij samen met u een risicoprofiel opgesteld dat als basis dient voor onze auditplanning.  Het risicoprofiel wordt opgesteld aan de hand van ondermeer de ISI-rapportage, jaarrapport Compliance, uitkomsten systematische integriteitsrisico-analyse, uitkomst keurmerk-audit en eventuele correspondentie met DNB.

Onze werkzaamheden worden verder vormgegeven in lijn met door Holland Quaestor beschreven ‘aanpak Rib Wtt Audit’. Hierin wordt beschreven wat de minimale eisen zijn die aan de (uitbesteedde) auditfunctie en uit te voeren werkzaamheden kunnen worden gesteld. In dit kader dient risk based aandacht te worden besteed aan een aantal onderwerpen. Voor laag risico onderwerpen zullen wij waar mogelijk gebruik maken van self assessments zodat onze inspanning efficient en effectief blijft.

Eindresultaat

Na afloop van de auditcyclus beschikt het trustkantoor over de volgende documenten:

  • Auditcharter: Naast het doel van de functie worden ook de reikwijdte, de onafhankelijkheid van de auditfunctie, de taken en de scope van de werkzaamheden expliciet gemaakt.
  • Jaarplanning en werkprogramma: op basis van een risicoanalyse wordt een jaarplanning en werkprogramma opgesteld.
  • Auditrapport(en): Onze werkzaamheden worden afgerond met een auditrapport waarin wij onze bevindingen en conclusies (incl. de reactie van het management) presenteren. Bij tekortkomingen adviseren wij het management welke praktische verbeteringen  moeten worden doorgevoerd om aan de vereisten te voldoen. Het auditrapport wordt regelmatig naar DNB gestuurd.