0:00
Artikel
Compliance Financiële toezichtwetten

Regulatory Update: de aandachtspunten voor Q3 2022

8 min leestijd

Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van Ruler houden we alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen we welke impact de wijzigingen hebben en vertalen we de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van onze klanten.

Met welke ontwikkelingen moet u rekening houden? In onze Regulatory Updates geven we ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel lichten we een aantal ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal toe.

 

Terugblik

Welke wet- en regelgeving is recent in werking getreden?

 • Op 18 mei 2022 zijn de Gedelegeerde verordeningen in verband met de benchmarktransitie in werking getreden.
 • Op 1 juni 2022 zijn de EBA Richtsnoeren over betaalinstrumenten met beperkte gebruiksmogelijkheden onder PSD II in werking getreden.
 • Op 13 juni 2022 zijn de MAR-Richtsnoeren inzake uitstellen van openbaarmaking van voorwetenschap in werking getreden.

Regulatory Update

Regulatory update Q3 2022

Integratie duurzaamheidsrisico’s en -factoren in MiFID II

Op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1253 dient de geschiktheidstoets per 2 augustus 2022 te worden uitgebreid met de duurzaamheidvoorkeuren van de cliënt.

Meer hierover leest u in ons artikel ‘Geschiktheidstoets en duurzaamheidsvoorkeuren’. Wij helpen u graag op weg met het verwerken van de duurzaamheidsvoorkeuren in de geschiktheidstoets middels een stappenplan.

Download het stappenplan

Wijziging RTS voor verhoging clearingdrempel voor grondstoffenderivaten onder EMIR

Op 3 juni 2022 heeft ESMA draft Regulatory Technical Standards (RTS) gepubliceerd die de clearingsdrempel voor grondstoffenderivaten onder EMIR stelt te verhogen van €3 miljard naar €4 miljard. Feitelijk betreft het in juni 2022 door ESMA gedane voorstel niet meer dan het aanpassen van artikel 11 sub e van Gedelegeerde Verordening 149/2013. De EC moet nu de draft RTS omzetten in een gedelegeerde verordening. De verwachting is dat de verordening in de tweede helft van 2022 in werking treedt.

Aanpassing gedelegeerde verordening bij PRIIPS-verordening

De gedelegeerde verordening 2021/2268 brengt wijzigingen aan in gedelegeerde verordening 2017/653 welke ziet op de inhoud van het Essentiële Informatie Document (EID) onder de PRIIPS verordening. Hiermee worden problemen aangepakt die door belanghebbenden en toezichthouders zijn geïdentificeerd sinds de implementatie van het EID in 2018. Daarnaast moeten de wijzigingen ervoor zorgen dat de regels kunnen worden toegepast op ICBE- en AIFMD-beleggingsinstellingen die aan retail beleggers worden aangeboden, aangezien voor deze producten vanaf 1 januari 2023 een EID moet worden opgesteld.

De regelgeving zou oorspronkelijk per 1 juli 2022 in werking treden, maar dit is via gedelegeerde verordening 2022/975 uitgesteld tot 1 januari 2023. Financiële ondernemingen die producten aanbieden waarvoor een EID verplicht is of wordt, dienen per 1 januari 2023 over een EID te beschikken die voldoet aan alle (nieuwe) eisen.

Lees meer over de aangepaste eisen aan het EID

Wijzigingen in gedelegeerde verordening sterke cliëntauthenticatie onder PSD II

Op 5 april 2022 heeft de European Banking Authority (EBA) een draft RTS inzake de toepassing van een sterke klantauthenticatie (SCA) gepubliceerd. Betaaldienstaanbieders moeten op grond van artikel 97 PSD II een SCA toepassen als de klant toegang wil tot zijn betaalrekening (direct of via een informatiedienstverlener). Gedelegeerde verordening 2018/389 geeft betaalinstellingen de mogelijkheid om gebruik te maken van uitzonderingen op het beginsel.

De EBA is van mening dat het gebruik van de uitzondering verder geharmoniseerd moet worden. Om die reden heeft zij wijzigingen voorgesteld in de regelgeving:

 • een nieuwe verplichte vrijstelling voor SCA invoeren, in het geval toegang tot de gegevens wordt verleend via een informatiedienstverlener (AISP) en alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan;
 • de reikwijdte van de vrijwillige vrijstelling in artikel 10 RTS beperken tot gevallen waarin de klant direct toegang tot de rekeninginformatie; en
 • op dit moment moet na 90 dagen de klant zich opnieuw identificeren via SCA, deze tijdslijn wordt verlengd naar 180 dagen.

Betaalinstellingen zullen hun serviceproviders (die toegang hebben tot de rekeninggegevens van consumenten) tijdig op de hoogte moeten stellen van de aanpassingen in de API’s zodat die getest kunnen worden. Het is de verwachting dat de wijzigingen medio 2023 in werking treden.

Voorstel ITS gestandaardiseerde informatievereisten met betrekking tot non-performing loans (NPL’s)

Op 16 mei is EBA een consultatie gestart die loopt tot 31 augustus 2022 over gestandaardiseerde informatievereisten ter ondersteuning van de verkoop van niet-presterende leningen (non-performing loans/NPL’s). De consultatie betreft een voorstel tot het ontwerpen van technische uitvoeringsnormen (ITS) tot vaststelling van de vereisten voor de informatie die verkopers van non-performing loans (NPL) aan potentiële kopers moeten verstrekken. Het gaat om het verstrekken van informatie per lening over de tegenpartijen met betrekking tot NPL, de contractuele kenmerken van de lening zelf, eventuele verstrekte zekerheden en garanties met de bijbehorende handhavingsprocedures en het historische innings- en aflossingsschema van de lening. Deze informatie moet worden verstrekt in templates.

De ontwerp-ITS houden ook rekening met het evenredigheidsbeginsel door verschillende informatievereisten vast te stellen afhankelijk van de omvang van de NPL, door de verplichte en niet-verplichte gegevensvelden te specificeren, en door een verschillend toepassingsgebied van de gegevensvelden te overwegen in verband met de aard van de kredietnemer (particulier of vennootschap), en die van de lening (gedekt of niet).

Het doel van deze ITS is om de werking van de secundaire markten voor NPL te verbeteren.

Na de consultatieperiode zal het ontwerp-ITS worden afgerond en tegen eind 2022 bij de EC worden ingediend. De verwachting is dat de uitvoeringsverordening in de loop van 2023 in werking zal treden.

Directive on corporate sustainability due diligence (CSDDD)

Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie (EC) een ‘Directive on corporate sustainability due diligence (CSDDD)’ gepubliceerd. De regels zullen van toepassing zijn op:

 • Groep 1: alle EU vennootschappen met meer dan 500 werknemers en 150 mln euro omzet of meer;
 • Groep 2: andere EU vennootschappen in de hoge impact sector die niet in groep 1 vallen maar wel meer dan 250 werknemers hebben en een wereldwijde omzet vanaf 40 mln euro; Voor deze groep zijn de regels twee jaar later van toepassing dan voor groep 1; en
 • Groep 3: niet EU-bedrijven die binnen de EU aan bovengenoemde drempels voldoen voor wat betreft de behaalde omzet in EU, zijn ook in scope.

 

Het voorstel is gericht op het bevorderen van duurzaam en verantwoord ondernemingsgedrag in de wereldwijde waardeketens. Hiermee wil de EC een transparant en voorspelbaar kader creëren dat bedrijven helpt bij het beoordelen en managen van duurzaamheidsrisico’s en -effecten met betrekking tot fundamentele mensenrechten- en milieurisico’s in hun waardeketens. Verder bevat de richtlijn een koppeling tussen de duurzame strategie van de onderneming en de variabele beloning van bestuurders inzake due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen.

Het voorstel wordt nu beoordeeld door het Europees Parlement en de Raad, en zal op z’n vroegst in 2023 in werking treden.

Standaardisering cliëntenprofiel voor niet-professionele beleggers

In de periode van 21 februari 2022 tot 21 maart 2022 is een consultatie gehouden inzake de standaardisering van cliëntenprofielen voor niet-professionele beleggers. Met deze nieuwe regelgeving overweegt de EC de inwinning van informatie over het cliëntenprofiel en de vertaalslag ervan naar een asset allocatie te standaardiseren. Kortgezegd wil de EC ervoor zorgen dat een rechtskader voor retail beleggingen goed is afgestemd op het profiel en de behoeften van consumenten.

Het is de verwachting dat eventuele nieuwe regels niet voor 2024 in werking treden.

Regelgeving voor kredietverstrekking door niet-bancaire entiteiten

In februari 2021 heeft de EC om advies gevraagd (call for advice) over niet-bancaire kredietverlening. Op 6 mei 2022 gaf de EBA via een rapport advies en deed zij een aantal voorstellen. Vervolgens moet de EC bepalen of zij de adviezen om gaat zetten in wetsvoorstellen. Of en wanneer dit gaat gebeuren is nog onbekend.

Het advies van EBA is gericht op het aanpakken van risico’s die voortvloeien uit het verstrekken van leningen door niet-bancaire entiteiten op het gebied van toezicht, consumentenbescherming, bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT), macro- en microprudentiële risico’s. Zij geeft aan dat regelgeving nader geharmoniseerd moet worden.

EBA heeft de risico’s in verband met kredietverstrekking door niet-bancaire kredietverstrekkers geïdentificeerd en enkele voorstellen gedaan om deze aan te pakken. De EBA stelt voor om:

 • te zorgen dat consumenten ook beschermd worden als zij krediet krijgen van innovatieve financiële deelnemers. EBA stelt voor om:
  • de openbaarmakingsvereisten aan te scherpen en ervoor te zorgen dat ze eerlijk, effectief en geschikt zijn voor nieuwe vormen van kredietverlening; en
  • de vereisten voor kredietwaardigheidsbeoordeling aan te scherpen, om ervoor te zorgen dat deze in het belang van de consument wordt uitgevoerd.
 • de bepalingen inzake vergunningverlening te versterken;
 • de identificatie van de prudentiële eisen en de toezichthoudende verantwoordelijkheden bij grensoverschrijdende dienstverlening te verduidelijken;
 • alle niet-bancaire kredietverstrekkers onder het EU-brede AML/CTF-kader te stellen;
 • de monitoring- en rapportagekaders te verbeteren.

 

Verwacht wordt dat de mogelijke regelgeving niet voor medio 2024 in werking zal treden.

Vooruitblik

Met welke aankomende wet- en regelgeving moet u nog meer rekening houden?

In ons volgende Regulatory Update artikel lichten wij de volgende ontwikkelingen uitgebreider toe:

 • Voorstel ITS en RTS voor het uitvoeren van grensoverschrijdende marketing en beheersactiviteiten
 • De integratie van milieurisico’s in het prudentiële raamwerk (IFR)
 • EBA Richtsnoeren inzake de rol van AML/CFT voor compliance officers
Houd mij op de hoogte via de nieuwsbrief

Regulatory Update aanvragen?

Wij hopen dat dit artikel u een beeld heeft gegeven van de ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels). Dan ontvangt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met actualiteiten, wetswijzigingen, publicaties van toezichthouders en consultaties. Deze rapportage is volledig toegespitst op uw organisatie en activiteiten. Zo bent u tijdig op de hoogte van aankomende wetswijzigingen en komt u niet voor verrassingen te staan.

Onze specialisten bespreken samen met u de mogelijke impact voor uw organisatie en denken mee over eventuele vervolgstappen en de praktische invulling hiervan. Ook kunnen zij u helpen met een plan van aanpak voor de aanpassing van uw beleid en procedures, zodat u altijd in control blijft. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer informatie over de Regulatory Update aanvragen Stel een vraag