0:00
Artikel
Compliance Financiële toezichtwetten

Regulatory Update: de aandachtspunten voor Q2 2022

8 min leestijd

Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van Ruler houden we alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen we welke impact de wijzigingen hebben en vertalen we de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van onze klanten.

Met welke ontwikkelingen moet u rekening houden? In onze Regulatory Updates geven we ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel lichten we een aantal ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal toe.

 

Terugblik

Welke wet- en regelgeving is recent in werking getreden?

Regulatory Update

regulatory update legenda

 

tabel regulatory update q2 2022

Aangepaste richtsnoeren inzake stresstestscenario's onder de MMF

Op 14 februari 2022 heeft de European Securities and Markets Authority (ESMA) haar ‘Final Report inzake richtsnoeren aangaande stresstest scenario’s’ onder de geldmarktfonds verordening (MMF-verordening) gepubliceerd. De richtsnoeren stellen gemeenschappelijke referentieparameters vast voor stresstestscenario’s die moeten worden opgenomen in de stresstests. Van beheerders van MMF’s wordt verwacht dat ze de impact van de gemeenschappelijke referentie stresstestscenario’s meten. Op basis van deze metingen moeten ze het rapportagemodel bedoeld in artikel 37 en ITS 2018/7084 van de MMF-verordening invullen en deze aan de toezichthouder zenden.

In de aangepaste richtsnoeren zijn de nieuwe parameters voor 2021 vastgesteld. Deze moeten worden toegepast nadat de richtsnoeren in werking zijn getreden. Tot die tijd gelden de parameters die zijn vastgesteld in de 2020-richtsnoeren.

De aangepaste richtsnoeren treden (naar verwachting) in het tweede of derde kwartaal van 2022 in werking.

Aanpassing gedelegeerde verordening bij PRIIPS-verordening

De Gedelegeerde Verordening 2021/2268 brengt wijzigingen aan in Gedelegeerde Verordening 2017/653 welke ziet op de inhoud van het Essentiële Informatie Document (EID) onder de PRIIPS verordening.  De voornaamste wijzigingen zijn als volgt:

 • Nieuwe methodologieën voor de berekening van performance scenario’s en een nieuwe presentatiewijze voor deze scenario’s;
 • Revisies met betrekking tot de kostindicatoren en de wijze waarop kosteninformatie wordt gepresenteerd;
 • Aanpassingen aan de methodologie om transactiekosten te berekenen;
 • Aanpassingen van de regels voor multi-option products (MOPs);
 • De verwerking van normen die reeds gelden voor beleggingsinstellingen in het PRIIPS-framework, omdat zulke beleggingsinstellingen voor wat betreft het EID ook onder de PRIIPS-verordening zullen gaan vallen; en
 • Een verplichting voor bepaalde typen beleggingsinstellingen en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten om informatie over de in het verleden behaalde resultaten op te nemen.

 

Financiële ondernemingen die nu al producten aanbieden die vallen onder de PRIIPS-verordening en een EID beschikbaar moeten hebben, dienen de nieuwe eisen per 1 juli 2022 toe te passen. Beheerders van icbe’s en retail AIFMD-fondsen, op wie de EID-verplichting op dit moment nog niet van toepassing is, dienen per 1 januari 2023 over een EID te beschikken die voldoet aan alle (nieuwe) eisen.

Lees ook: Aangepaste eisen aan EID voor fondsbeheerders

Wijziging van het Bftk in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Van 8 januari tot 21 januari 2022 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een consultatie gehouden met betrekking tot het wijzigen van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Bftk) in verband met ’toeslag vanwege voorgenomen transitie’ voor pensioenfondsen en -uitvoerders.

Dit wijzigingsbesluit maakt het mogelijk om voor pensioenfondsen in 2022 onder waarborgen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% te kunnen indexeren. In deze concept AMvB wordt dat geregeld. Het besluit wijzigt het Bftk door een nieuw artikel 15c toe te voegen. Naar verwachting treedt de wijziging per 1 juli 2022 in werking.

Aangepaste richtsnoeren verzamelen gegevens grootverdieners (CRR/IFD)

Van 21 januari tot 21 maart 2022 heeft de European Banking Authority (EBA) een consultatie gehouden over de wijziging van de richtsnoeren over het verzamelen van gegevens over grootverdieners bij Categorie 1 of 2 beleggingsondernemingen. Grootverdieners zijn personeelsleden die meer dan 1 miljoen euro per jaar verdienen.

In de herziene richtsnoeren is een nieuw rapportageformat opgenomen. Deze moet gebruikt worden voor de jaarlijkse verzameling van gegevens over grootverdieners, te beginnen voor het boekjaar dat eindigt in 2022. Uiterlijk op 31 augustus 2023 moet de informatie via het nieuwe format ingediend worden bij bevoegde toezichthouder.

Voor het boekjaar 2021 zal de gegevensverzameling voor grootverdieners worden uitgevoerd volgens de bestaande richtlijnen voor zowel instellingen als beleggingsondernemingen, tenzij deze klein en niet onderling verbonden zijn. De verwachting is dat de richtsnoeren eind 2022 in werking zullen treden.

FATF update risicogebaseerde richtsnoeren voor de vastgoedsector

In juni 2021 kwam de FATF overeen dat de risicogerichte richtlijnen van de FATF voor de vastgoedsector moeten worden geactualiseerd om rekening te houden met de evolutie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (ML/TF). De leidraad bevat onder andere:

 • Voorbeelden gericht op banken die diensten verlenen die vastgoedtransacties kunnen vergemakkelijken, en ook andere entiteiten die financiering voor vastgoed verstrekken;
 • Informatie over hoe de op risico gebaseerde aanpakt moet worden geïmplementeerd in de sector;
 • Voorbeelden van relevante risico-indicatoren voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme toezichthouders en beroepsbeoefenaars te informeren wanneer zij een risico gebaseerde aanpak trachten uit te voeren; en
 • Casestudies en concrete voorbeelden van praktijken in de particuliere sector en van toezichthouders, die bedoeld zijn om de beoordeling van en het inzicht in sectorspecifieke risico’s te illustreren en te verbeteren.

Deze leidraad is bedoeld om de beginselen en voordelen te schetsen van een risicogebaseerde aanpak van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het document dient naast de FATF-aanbevelingen (2012) gelezen te worden. Naar verwachting zullen de richtsnoeren eind 2022 in werking treden.

EBA Richtsnoeren benchmarking beloningen en loonverschillen (IFD)

Op 21 januari 2022 heeft EBA een consultatiedocument gepubliceerd met een nieuw rapportage format voor de benchmarking van beloningen en loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Het document geeft de voorgenomen wijze aan waarop de toezichthouder de beloningsgegevens en de gegevens over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen zal gaan verzamelen bij beleggingsondernemingen (die onder de reikwijdte van de IFD vallen).

Het nieuwe rapportage format zal naar verwachting van toepassing zijn voor het verzamelen van gegevens in 2023 voor het boekjaar 2022. Voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen zal de eerste gegevensverzameling betrekking hebben op het referentiejaar 2023.

Nog in werking te treden bepalingen SFDR

De SFDR is sinds 10 maart 2021 grotendeels van toepassing in Nederland en geldt voor financiële marktdeelnemers en financiële adviseurs. De overige bepalingen (in combinatie met de Taxonomieverordening) worden gefaseerd vanaf januari 2022 van toepassing.

Op 6 april 2022 heeft de Europese Commissie (EC) de gedelegeerde verordening met daarin de technische standaarden (RTS) die de SFDR op detailniveau uitwerkt aangenomen. De RTS specificeren de exacte inhoud, methodologie en presentatie van de informatie die openbaar moet worden gemaakt, waardoor de kwaliteit en vergelijkbaarheid ervan wordt verbeterd. Op basis van deze regels moeten financiële marktdeelnemers gedetailleerde informatie verstrekken over hoe zij eventuele negatieve effecten van hun beleggingen op het milieu en de samenleving in het algemeen aanpakken en verminderen. Bovendien zullen deze nieuwe eisen helpen om de duurzaamheidsprestaties van financiële producten te beoordelen.

Deze gedelegeerde verordening ligt nu ter goedkeuring bij het Europees Parlement en de Raad, en treedt op 1 januari 2023 (gefaseerd) in werking.

E-paper: De implementatie van de SFDR

Herziening gedelegeerde verordening 153/2013 (EMIR)

In Q1 2022 heeft ESMA een consultatie gehouden om de gedelegeerde verordening EMIR inzake antiprocycliciteitsmargebepalingen (APC) voor centrale tegenpartijen (CCP/CTP) te herzien. EMIR bevat regels voor het afwikkelen van derivaten door een centrale tegenpartij (CCP) en een vergunningplicht voor die CCP’s/CTP. De herziening van gedelegeerde verordening 153/2013 is daarom relevant voor CTP’s en haar clearingleden.

Het consultatiedocument bevat voorstellen tot wijziging van de EMIR RTS die erop gericht zijn het ctp-beleid over margewijzigingen en het gebruik van antiprocycliciteitsmarge-instrumenten in de EU verder te harmoniserenNa analyse van de openbare raadpleging zal ESMA een eindverslag publiceren met de gewijzigde ontwerp-RTS en dit ter goedkeuring aan de EC voorleggen. De wijzigingen zullen op zijn vroegst in 2023 in werking treden.

Vooruitblik

Met welke aankomende wet- en regelgeving moet u nog meer rekening houden?

In ons volgende Regulatory Update artikel lichten wij de volgende ontwikkelingen uitgebreider toe:
 • De Europese Commissie overweegt om de inwinning van informatie over het cliëntenprofiel en de vertaalslag ervan naar een asset allocatie te standaardiseren. Het is de verwachting dat eventuele nieuwe regels niet voor 2024 in werking treden.
 • Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie een ‘Directive on corporate sustainability due diligence (CSDDD)’ gepubliceerd. Dit voorstel wordt nu beoordeeld door het Europees Parlement en de Raad, en zal op z’n vroegst in 2023 in werking treden.
Houd mij op de hoogte via de nieuwsbrief

Regulatory Update aanvragen?

Wij hopen dat dit artikel u een beeld heeft gegeven van de ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels). Dan ontvangt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met actualiteiten, wetswijzigingen, publicaties van toezichthouders en consultaties. Deze rapportage is volledig toegespitst op uw organisatie en activiteiten. Zo bent u tijdig op de hoogte van aankomende wetswijzigingen en komt u niet voor verrassingen te staan.

Onze specialisten bespreken samen met u de mogelijke impact voor uw organisatie en denken mee over eventuele vervolgstappen en de praktische invulling hiervan. Ook kunnen zij u helpen met een plan van aanpak voor de aanpassing van uw beleid en procedures, zodat u altijd in control blijft. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer informatie over de Regulatory Update aanvragen Stel een vraag