0:00
Artikel
Compliance Financiële toezichtwetten

Regulatory Update: de aandachtspunten voor Q1 2023

7 min leestijd

Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van Ruler houden we alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen we welke impact de wijzigingen hebben en vertalen we de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van onze klanten.

Met welke ontwikkelingen moet u rekening houden? In onze Regulatory Updates geven we ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel lichten we een aantal ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal toe.

 

Terugblik

Welke wet- en regelgeving is recent in werking getreden?

 • Op 31 december 2023 zijn de EBA richtsnoeren voor de benchmarking van beloningen en loonverschillen tussen mannen en vrouwen (IFR) in werking getreden.
 • Op 8 januari 2023 zijn de ITS inzake de pillar 3 disclosures voor ESG-risico’s in werking getreden. De eerste set verplichte openbaarmakingen (vijf te vullen templates) zullen banken moeten publiceren met hun jaarrekening voor 2022. Daarna vinden de openbaarmakingen halfjaarlijks plaats. Voor de andere verplichte openbaarmakingen geldt een infaseringsperiode.
 • Op 16 januari 2023 zijn de verordening en richtlijn voor het beheersen van ICT-risico’s (DORA) in werking getreden. Verordening 2022/2554 is van toepassing per 17 januari 2025. De lidstaten dienen Richtlijn 2022/2556 uiterlijk op 17 januari 2025 geïmplementeerd te hebben.
Lees ook: 'DORA wordt van toepassing in 2025; rustig afwachten of tijd voor actie?'

Regulatory Update impact

Regulatory Update Q1 2023

AP uitspraak gebruik Google Analytics

Enkele Europese privacytoezichthouders (uit Denemarken, Frankrijk, Italië en Oostenrijk) voerden in 2022 onderzoek uit naar het gebruik van Google Analytics door websites in verschillende lidstaten van de EU. De conclusie is dat de applicatie in strijd is met privacyregelgeving. Het gevolg daarvan is dat Google Analytics niet meer in deze landen gebruikt mag worden.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een onderzoek uitgevoerd in 2022. De AP heeft het onderzoek afgerond naar twee van zulke websites van Nederlandse aanbieders. Van de bevindingen zijn in een rapport opgemaakt. Nu moet er nog een juridische procedure worden doorlopen door de afdeling Handhaven van de AP. De AP verwachtte eind 2022 te kunnen zeggen of het gebruik van Google Analytics blijft toegestaan of niet. Vooralsnog heeft AP geen uitspraak gedaan.

Recente ontwikkelingen die de uitspraak van AP kunnen beïnvloeden: in oktober tekende president Biden een Executive Order die de basis moet vormen voor een nieuw privacy framework voor gegevensdeling tussen de EU en de VS. In december 2022 oordeelde de Spaanse toezichthouder dat Google Analytics wél voldoet aan de AVG-vereisten.

Naar verwachting zal begin 2023 een uitspraak gedaan worden door de AP.

Wet eigen strategie pensioenfonds

Het initiatiefwetsvoorstel Wet eigen strategie pensioenfonds wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb). Het voorstel stelt dat het verantwoordings- (VO) of belanghebbendenorgaan (BO) bij pensioenfondsen:

 • Een goedkeuringsrecht krijgt op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds; en
 • Een adviesrecht krijgt op het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Als dit voorstel door de Kamer komt, kan een VO of BO er voortaan bijvoorbeeld voor zorgen dat een pensioenfonds tabaksbedrijven uitsluit van haar beleggingsportefeuille, of dat het pensioenfondsbestuur adviseert een duurzamer beleggingsbeleid te voeren. Het beleggingsbeleid zal hierdoor beter gaan corresponderen met de voorkeuren van de deelnemer.

De Raad van State heeft op 5 april 2022 geadviseerd om het wetsvoorstel aan te passen. Hoewel zij de wens begrijpt om deelnemers en gepensioneerden meer te betrekken bij het beleggingsbeleid en in de wijze waarop daarbij rekening wordt gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen, past dit niet bij de inrichting en het functioneren van het verantwoordingsorgaan. Op basis van dit advies is de wet aangepast. In plaats van een goedkeuringsrecht krijgt het BO of VO een adviesrecht. In juni 2022 zijn er via twee nota’s van wijzigingen enkele (kleine) aanpassingen in het wetsvoorstel voorgesteld. In oktober 2022 is dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer besproken. Het wetsvoorstel staat op de agenda (week 6 2023) van het plenair debat van de Tweede Kamer.

De datum van inwerkingtreding is vooralsnog onbekend, in ieder geval niet voor medio 2023.

Herziening PRIIPs verordening

Op 27 juli 2021 hebben de Europese toezichthouders (ESA’s) een verzoek ontvangen van de EC om advies te geven over een herziening van de PRIIPs verordening (Verordening (EU) nr. 1286/2014). Deze verordening is van toepassing op financiële ondernemingen die retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten ontwerpen of distribueren. Tussen 21 oktober en 16 december 2021 hebben de ESA’s een Call for Evidence gehouden ter ondersteuning van de voorbereiding van het advies aan de EC.

In april 2022 hebben de ESA’s de EC geadviseerd om significante wijzigingen aan te brengen in de PRIIPs verordening. Het advies van de ESA’s luidt onder andere om:

 • Een brede herziening van het PRIIP-kader te overwegen;
 • Passende consumententests uit te voeren;
 • Het essentiëleinformatiedocument (EID) beter aan te passen aan het digitale tijdperk, eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken en duurzame doelstellingen hierin terug te laten komen;
 • Te zorgen voor betere mogelijkheden van digitale openbaarmaking door bijvoorbeeld toe te staan dat informatie in een “gelaagd” formaat wordt gepresenteerd;
 • Het toepassingsgebied in dit stadium niet uit te breiden naar aanvullende financiële producten, maar het bestaande toepassingsgebied nader te specificeren; en
 • Wijzigingen aan te brengen in de regels voor meervoudige verzekeringsproducten om de vergelijking tussen verschillende beleggingen beter te vergemakkelijken.

Naar verwachting zal een eventuele aanpassing van de PRIIPs verordening niet voor medio 2024 in werking treden.

Herziening EMIR (EMIR 3.0)

Op 7 december 2022 heeft de EC een voorstel gepubliceerd om EMIR (Verordening (EU) nr. 648/2012) te wijzigen. Deze regelgeving is van toepassing op financiële ondernemingen die handelen in derivaten die onder EMIR vallen. Op dezelfde datum heeft de EC een voorstel gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in CRD, IFD en UCITS V die nodig zijn om de doelstellingen van de EMIR 3.0 te bereiken en om samenhang te verzekeren.

Het voorstel bevat wijzigingen ten aanzien van:

 • Intragroep transacties
 • Clearing verplichting
 • Actief account
 • Informatie over clearingdiensten
 • Transactierapportage
 • Risicomitigatie voor niet-geclearde derivaten
 • Concentratierisico in strategieën en processen (CRD/IFD)
 • Afschaffing tegenpartijrisicolimieten (UCITS)

Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regelgeving in werking treedt, maar de verwachting is dat dit niet voor 2025 is.

Verordening digitale euro als enige munt

Van 5 april tot 14 juni 2022 is door de EC een consultatie gehouden voor een verordening voor het gebruik van de digitale euro als enige munt, naast eurobankbiljetten en –munten. De verordening is relevant voor aanbieders van betaaldiensten, waaronder kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld.

De EC beoogde met de consultatie informatie te verzamelen over:

 • Behoeften en verwachtingen van de gebruikers ten aanzien van een digitale euro;
 • De rol van de digitale euro voor de retailbetalingen in de EU en de digitale economie;
 • Het beschikbaar maken van de digitale euro voor kleinhandelsgebruik met behoud van de status van wettig betaalmiddel van contant geld;
 • De gevolgen van de digitale euro voor de financiële sector en de financiële stabiliteit;
 • Toepassing van de voorschriften tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT);
 • De privacy- en gegevensbeschermingsaspecten; en
 • Internationale betalingen met de digitale euro.

 

De onderzoeksfase eindigt in het derde kwartaal van 2023 (zie hier de bijbehorende tijdslijn). Dan wordt beslist om al dan niet over te gaan naar de volgende fase. In de volgende fase zal dan gewerkt worden aan de ontwikkeling van geïntegreerde diensten. Ook zullen tests uitgevoerd worden en eventueel live experimenteren met een digitale euro. Deze fase kan ongeveer drie jaar duren. Vooralsnog is er geen concreet wetsvoorstel gepubliceerd. De verwachting is dat een (eventuele) verordening niet voor 2026 in werking zal treden.

Vooruitblik

Met welke aankomende wet- en regelgeving moet u nog meer rekening houden?

In ons volgende Regulatory Update artikel lichten wij onder andere de volgende ontwikkelingen uitgebreider toe:

 • Wet maatschappelijk verantwoord internationaal onderneming (Wmvo)
 • Regelgeving voor kredietverstrekking door niet-bancaire entiteiten
Houd mij op de hoogte via de nieuwsbrief

Regulatory Update aanvragen

Wij hopen dat dit artikel u een beeld heeft gegeven van de ontwikkelingen van Q1 2023. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels). Dan ontvangt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met actualiteiten, wetswijzigingen, publicaties van toezichthouders en consultaties. Deze rapportage is volledig toegespitst op uw organisatie en activiteiten. Zo bent u tijdig op de hoogte van aankomende wetswijzigingen en komt u niet voor verrassingen te staan.

Onze specialisten bespreken samen met u de mogelijke impact voor uw organisatie en denken mee over eventuele vervolgstappen en de praktische invulling hiervan. Ook kunnen zij u helpen met een plan van aanpak voor de aanpassing van uw beleid en procedures, zodat u altijd in control blijft. Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Meer informatie over de Regulatory Update aanvragen