0:00
Artikel

Pensioenfondsen: PAI-statement en het IMVB

5 min leestijd

Op grond van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zijn onder meer pensioenfondsen verplicht om een verklaring op hun website te plaatsen waaruit blijkt of zij de negatieve impact op duurzaamheid in hun beleggingsbeslissingen meewegen. Dit wordt ook wel het ‘principal adverse impacts statement’ of afgekort “PAI-statement” genoemd.

Als een pensioenfonds deze negatieve impact meeweegt in haar beleggingsbeslissingen, bevat de verklaring bijvoorbeeld informatie over hoe het due diligence beleid op die negatieve impact is afgestemd. Neemt het pensioenfonds zulke ongunstige effecten niet mee in haar beleggingsbeslissingen, dan wordt dit veelal een no consideration statement genoemd.

AFM: ondertekening IMVB betekent ook PAI-statement

Het wel of niet meewegen van die ongunstige effecten is – zolang het pensioenfonds minder dan 500 medewerkers telt – een vrije keuze. Helemaal vrij zijn pensioenfondsen hierin echter niet. Het overgrote deel van de pensioenfondsen heeft namelijk het IMVB convenant ondertekend. Hiermee zeggen pensioenfondsen toe dat zij bij hun beleggingen rekening houden met bepaalde factoren die een negatieve impact hebben op duurzaamheid.

Op haar website gaat de AFM in op de ondertekening van het IMVB en het PAI-statement. De toezichthouder gaat ervan uit dat pensioenfondsen die het IMVB-convenant hebben ondertekend, en dus rekening houden met de negatieve impact op duurzaamheid, ook de verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de SFDR-normen.

De toezichthouder gaat ervan uit dat pensioenfondsen die het IMVB-convenant hebben ondertekend (..) ook de verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de SFDR-normen.

Ook in het op 10 november 2022 verschenen “eerste onderzoek naar naleving SFDR en Taxonomie vereisten pensioenfondsen” komt dit onderwerp aan bod. De AFM heeft in het onderzoek geconstateerd dat van de 107 pensioenfondsen die geen rekening houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, circa vier op de tien wel rapporteert dat zij het IMVB-convenant heeft ondertekend.

De AFM geeft ook hier nogmaals aan, maar nu in duidelijker bewoordingen, dat als een pensioenfonds het IMVB convenant heeft ondertekend die ondertekening niet strookt met een no consideration statement. Die combinatie moet dan ook duidelijk in de no consideration statement worden toegelicht.

Meer weten?

In hoeverre voldoet u aan de afspraken vanuit convenanten? En hoe verhouden deze afspraken zich met de wettelijke verplichtingen op het gebied van duurzaamheid? Waar raken zij elkaar, of juist (net) niet? Wij helpen u graag deze vragen te beantwoorden.

Onze compliance software Ruler helpt u de vereisten vanuit zowel (ESG) wet- en regelgeving als convenanten eenvoudig bij te houden. Het legal framework geeft per het voor uw organisatie geldende normenkader weer, overzichtelijk onderverdeeld in thema’s en onderwerpen. Zo weet u altijd aan welke normen u moet voldoen.

Lees meer over Ruler Lees meer over hulp bij de naleving van convenanten