0:00
Artikel
Niet-financiële rapportage

Niet-financiële rapportage; graag een tandje erbij! - deel II

5 min leestijd

In mei verscheen ons eerste artikel over niet-financiële rapportage door bepaalde grote ondernemingen en groepen. Dit was geschreven vanuit het perspectief van twee jaar toezicht door de AFM, respectievelijk over de rapportagejaren 2017 en 2018. Bij het toezicht over het rapportagejaar 2019 houdt de AFM rekening met de ‘European Common Enforcement Priorities for 2019 Annual Reports’, zoals gepubliceerd door ESMA.

Dit vervolgartikel is geschreven vanuit het perspectief van de toepasselijke regelgeving. De aanleiding daarvoor is de evaluatie van de EU-richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit (de ‘Non-Financial Reporting Directive’, ‘NFRD’) door de Europese Commissie (EC). In het kader van die evaluatie heeft de EC een publieke consultatie gehouden, waarvan de uitkomsten eind juli zijn gepubliceerd.

 

Uitkomsten publieke consultatie NFRD niet positief

In de eerste helft van dit jaar bood de EC de mogelijkheid te reageren op 45 vragen over de NFRD. Deze waren onderverdeeld in 8 thematische secties. De uitkomsten van deze consultatie zijn eind juli gepubliceerd. Volgens het samenvattingsverslag vindt een grote meerderheid van de respondenten die zichzelf identificeren als ‘gebruikers’ van niet-financiële informatie deze tekortschieten in termen van vergelijkbaarheid (84%), betrouwbaarheid (74%) en relevantie (70%).

Onder de 588 respondenten blijkt onder andere veel steun te bestaan voor:

  1. het ontwikkelen en gebruiken van een gemeenschappelijke EU-standaard voor niet-financiële rapportage;
  2. de uitbreiding van de reikwijdte van de NFRD; en
  3. de openbaarmaking van de materialiteitsbeoordeling door de betrokken ondernemingen.

Deze uitkomsten zijn geheel in lijn met de resultaten van de ‘public consultation on public reporting’ (met 338 reacties) uit 2018. In het NFRD-consultatiedocument wordt daar, onder ‘Current context’ op pagina 4, als volgt naar verwezen: “The feedback received in the online public consultation on corporate reporting carried out in 2018 (…), confirms that the non-financial information currently disclosed by companies does not adequately meet the needs of the intended users.”

Richtlijn met twee richtsnoeren: doel gemist?

Op grond van artikel 2 van de NFRD heeft de EC in juli 2017 zogenaamde ‘richtsnoeren voor de rapportage’ gepubliceerd, die in juni 2019 zijn aangevuld met ‘richtsnoeren betreffende klimaatrapportage’. Doel van deze (niet-bindende) richtsnoeren is “om ondernemingen te helpen bij het bekendmaken van kwalitatief hoogstaande, relevante, nuttige, consistente en meer vergelijkbare niet-financiële (ecologische, sociale en bestuurlijke) informatie op een wijze die veerkrachtige en duurzame groei en werkgelegenheid bevordert en voor transparantie voor stakeholders zorgt.”

Er is dus gekozen voor een richtlijn (met richtsnoeren), een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken. Zoals ook door één van de respondenten is bepleit, zou het misschien beter zijn geweest om voor een verordening te kiezen: een bindende rechtshandeling die rechtstreeks in de hele EU van toepassing is en dus niet eerst door de afzonderlijke EU-lidstaten hoeft te worden omgezet in nationale wetgeving.

Hoe dan ook, de huidige richtlijn met (twee) richtsnoeren lijkt haar doel te hebben gemist. In dat licht is het opvallend dat er in het kader van de consultatie geen enkele vraag is gesteld over de twee richtsnoeren van de EC. Deze geven de betrokken ondernemingen veel inhoudelijke ‘guidance’, inclusief een groot aantal voorbeelden en essentiële prestatie-indicatoren (‘key performance indicators’, ‘KPI’s’).

Openheid over maatschappelijk verantwoord ondernemen: belangrijker dan ooit

In een redactioneel commentaar uit oktober vorig jaar bepleitte Het Financieele Dagblad op haast hartstochtelijke wijze het belang van eerlijke en open communicatie door bedrijven:

Op het niet-financiële vlak, (…), is een wereld te winnen. Bedrijven – ook niet-beursgenoteerde – zouden moeten vertellen hoe ze tegenover maatschappelijke thema’s zoals verschil in beloningen en gevolgen van producten voor het milieu staan. Dat is in hun eigen belang. Want de maatschappelijke wind is gedraaid als het gaat om op winst gerichte bedrijven. (…) Om de maatschappelijke weerstand tegen het liberale economische model te keren, helpt het niet als bedrijven in de schulp kruipen. Ze moeten juist eerlijk en open zijn over kwesties die in de publieke opinie belangrijk zijn.

Volgens het NFRD-consultatiedocument neemt de niet-financiële informatiebehoefte van gebruikers, met name de investeringsgemeenschap, “zeer substantieel en zeer snel toe”.

Maar volgens het samenvattingsverslag verwacht de EC pas in het eerste kwartaal van 2021 een herzieningsvoorstel betreffende de NFRD aan te nemen. Tot het moment dat dit voorstel in EU-verband geaccepteerd en van kracht is, blijven de betreffende ondernemingen dus nadrukkelijk zelf ‘aan zet’.

Wat kan Charco & Dique voor u betekenen?

Gelden de wettelijke verplichtingen inzake niet-financiële informatie ook voor uw onderneming? Of is dat niet het geval, maar onderkent u zelf ook het steeds prangender wordende belang van transparante verslaggeving over niet-financiële thema’s? Neem dan vrijblijvend contact op met Charco & Dique. Onze deskundige en onafhankelijke quickscan – aan de hand van de niet-bindende richtsnoeren van de EC – van uw bestuursverslag over 2019 kan bijdragen aan verbetering van uw bestuursverslag over 2020. Wij helpen u graag om aan de toegenomen maatschappelijke verwachtingen op dit vlak te voldoen.

Contact opnemen