0:00
Artikel
Cryptodienstverleners DNB

De nieuwe vriend van cryptodienstverleners: Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR)

6 min leestijd

Op 24 september 2020 publiceerde de Europese Commissie (EC) een voorstel voor de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR). Deze Verordening heeft als doel het reguleren van cryptomarkten binnen de EU.

Op 30 juni 2022 is er een Europees akkoord bereikt over MiCAR. De Verordening dient nog goedgekeurd te worden door de Raad en het Europees parlement voordat de formele inwerkingtreding plaatsvindt. Wat betekent de komst van MiCAR voor u?

 

Inwerkingtreding en reikwijdte

De MiCA Verordening treedt in werking na goedkeuring en bekendmaking in het Publicatieblad, naar verwachting tegen eind 2022. De meeste bepalingen zullen 18 maanden later, medio 2024, van toepassing worden. Een uitzondering hierop zijn de vereisten met betrekking tot stablecoins (in de MiCAR “asset referenced tokens”, ART’s, genoemd).  Deze vereisten zullen naar verwachting van toepassing worden binnen 12 maanden na de inwerkingtreding van de MiCA Verordening, waarschijnlijk eind 2023/begin 2024.

Technische normen en gedelegeerde handelingen waarin bepaalde elementen van de MiCAR worden gespecificeerd, zullen moeten worden vastgesteld voordat de Verordening van toepassing wordt.

MiCAR wordt van toepassing op crypto-assets die momenteel nog buiten Europese en nationale regelgeving vallen (zoals ‘payment tokens’ en ‘utility tokens’) en is relevant voor emittenten van crypto-assets en aanbieders van diensten die verband houden met crypto-assets in de EU.

Bijzondere aandacht voor stablecoins

Stablecoins (crypto-asset die gekoppeld is aan achterliggende assets, vaak de US Dollar) genieten bijzondere aandacht van overheden en toezichthouders vanwege de snelle groei en de (potentiële) rol in het internationale betalingsverkeer. Vandaar dat MiCAR met strenge voorwaarden komt voor emittenten van stablecoins en zij onder toezicht zullen komen.

Zo wil MiCAR consumenten meer bescherming bieden, door emittenten van stablecoins te verplichten om voldoende liquide reserves op te bouwen en te voorzien in een toereikende minimum liquiditeit.

Niet van toepassing op NFT's

Opmerkelijk is dat de MiCA Verordening niet van toepassing zal zijn op Non Fungible Tokens (NFT’s), tenzij de NFT’s onder bestaande crypto-activa-categorieën vallen. De Europese Commissie zal echter binnen 18 maanden de opdracht krijgen om een beoordeling uit te voeren en, indien nodig, met een nieuw wetgevingsvoorstel komen om NFT’s te reguleren.

Vergunning in plaats van registratie

Op dit moment geldt voor cryptodienstverleners nog een registratieregime onder de Wwft. Na inwerkingtreding van de MiCA Verordening zullen partijen echter een vergunning nodig hebben om te mogen opereren als cryptodienstverlener.

Hoewel MiCAR strenger is dan het huidige registratieregime onder de Wwft, biedt de komst van de Verordening ook voordelen. Zo kan een vergunning onder de MiCA Verordening ‘gepassport’ worden naar andere EU-lidstaten – met het huidige registratieregime is dat niet mogelijk. Dit biedt de kans om een grotere afzetmarkt te creëren voor Nederlandse cryptodienstverleners.

Het is dus aantrekkelijk voor cryptodienstverleners om te beginnen met een analyse van MiCAR en tijdig met een vergunningaanvraag te starten. Alleen op die manier kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de ideale concurrentiepositie en het ‘first mover advantage’ ten opzichte van andere Europese en Nederlandse cryptodienstverleners.

MiCAR en AML/Wwft

De huidige anti-witwaswetgeving is deels al van toepassing op sommige cryptodienstverleners (aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees).

Toch bevat de MiCA Verordening nog wat aanvullende antiwitwasmaatregelen:

  • De Europese Bankautoriteit (EBA) wordt belast met het bijhouden van een openbaar register van cryptodienstverleners die zich niet aan de regels houden.
  • Als de moedermaatschappij van een cryptodienstverlener die i) is gevestigd in een land dat voorkomt op een EU-lijst van derde landen die worden beschouwd als landen met een hoog risico op witwaspraktijken en/of (ii) voorkomt op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden, dan zal de cryptodienstverlener een verscherpte controle moeten uitvoeren in het licht van de Europese AML-wetgeving.
  • Aandeelhouders en bestuurders van cryptodienstverleners zullen ook aan strengere eisen worden onderworpen, met name met betrekking tot hun lokalisatie.

ESG

De crypto-activa markt zal informatie af moeten gaan geven over haar milieu- en klimaatvoetafdruk. Hoe dit zal moeten, zal door de ESMA verder uitgewerkt worden.

 

Er is dus niet gekozen om crypto-assets die het ‘Proof of Work’-algoritme gebruiken te verbieden, hoewel die enorme hoeveelheden energie gebruiken.

 

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten, en zullen u hier via onze nieuwsbrief van op de hoogte houden.

DORA

DORA zal ook van toepassing zijn op cryptodienstverleners. DORA is een pakket van maatregelen dat digitale innovatie in de financiële sector moet bevorderen, en tegelijkertijd de daaruit voorvloeiende risico’s moet beperken.

Lees meer over DORA

Wat nu?

MiCA zal naar verwachting nog in 2022 in werking treden. Anderhalf jaar later, dus in 2024, zullen de verplichtingen daadwerkelijk van toepassing worden. Dat betekent dat cryptodienstverleners vanaf dat moment een vergunning nodig hebben om te mogen opereren als cryptodienstverlener. Heeft u dan (nog) geen vergunning? Dan moet u hoogstwaarschijnlijk de bedrijfsactiviteiten staken totdat de vergunning is verkregen. Wetende dat een vergunningsaanvraagtraject in de praktijk een jaar kan duren, adviseren wij u om tijdig aan de slag te gaan.

Meer weten?

Charco & Dique kan u helpen bij de voorbereiding van een registratie- of vergunningaanvraag en de aanvraag zelf. Twijfelt u of uw bedrijfsactiviteiten onder de MiCA Verordening zullen vallen? Of weet u dat al, maar bent u benieuwd naar de impact die zo’n vergunning heeft op uw huidige bedrijfsvoering? Als specialist op het gebied van cryptodienstverlening vertellen wij u graag meer over de MiCA Verordening en de impact daarvan op uw onderneming. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Lees meer over vergunningaanvragen Contact