0:00
Artikel
AFM Financieel dienstverleners

Financiële dienstverlener in de fout bij beloning freelancers

4 min leestijd

De AFM publiceerde recent dat zij een financiële dienstverlener een aanwijzing heeft gegeven vanwege het overtreden van de beloningsregels. Wat was er precies aan de hand?

Variabele beloningen

De financiële dienstverlener maakt gebruik van freelancers als adviseurs. Uit de samenwerkingsovereenkomst tussen de onderneming en die freelancers bleek dat zij 100% van de aan de klant in rekening gebrachte kosten bij de onderneming mochten factureren, minus een vaste afdracht. Naar het oordeel van de AFM is deze beloning volledig variabel, doordat het bedrag afhankelijk is van bereikte doelen of prestaties. Aanvullend op deze beloningsafspraken gold een correctie op de afdracht bij goede beoordelingen en op basis van omzetvolume. Bij freelancers die niet voldoende omzet haalden werd een negatieve correctie doorgevoerd.

De beloningsregels waren volgens de AFM zo opgezet dat er voor de adviseurs sterke prikkels waren om een zo hoog mogelijke omzet te realiseren.

Aanpassingen in beleid

Als gevolg van het contact van de AFM met de onderneming past zij haar beloningsbeleid aan. Dat bestaat daarna uit de volgende vier onderdelen.

  1. Een bedrag per verrichting

Omdat de vergoeding afhankelijk wordt gemaakt van het betalen van de factuur door de klant is de AFM van oordeel dat deze niet onvoorwaardelijk en dus variabel is.

  1. Inkomsten uit een nazorgabonnement

De omzet uit nazorgabonnementen wordt volgens een afgesproken percentage verdeeld. De onderneming stelt vervolgens de voorwaarde dat de beloning teruggevorderd kan worden als de freelancer geen onderhoudsgesprek voert.

  1. Provisie-inkomsten uit schadeverzekeringen

De beloning is afhankelijk van het aantal afgesloten en aangebrachte schadeverzekeringen en de hoogte van de provisie is afhankelijk van het afgesloten product.

  1. Een compliance correctie

De onderneming past een correctie toe op de beloning aan freelancers. Een slechte score kan leiden tot een correctie op de bedragen.

De AFM concludeert dat de aanpassingen in het beloningsbeleid niet volstaan. Bij geen van deze onderdelen sprake is van een vaste beloning, omdat de beloning daarbij niet onvoorwaardelijk wordt toegekend. De beloningsonderdelen worden door de AFM allemaal als variabel aangemerkt.

De wettelijke eisen

Beloningen in de financiële sector zijn regelmatig onderwerp van een flinke maatschappelijke discussie. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn regels opgenomen om onwenselijk gedrag te voorkomen. Maximaal 20% van de vaste beloning van personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een financiële onderneming mag variabel zijn. Een vaste beloning is het deel van de beloning dat bestaat uit onvoorwaardelijke financiële en niet-financiële beloningen. Alles wat geen vaste beloning is wordt door de wetgever als variabel aangemerkt.

Voor het variabele deel geldt aanvullend dan nog de eis dat deze voor minimaal 50% afhankelijk moet zijn van niet-financiële criteria. De beloningsregels zijn vanaf 1 januari 2023 verder aangescherpt door de uitzonderingsmogelijkheden daarop verder te beperken.

Beheerst beloningsbeleid

Een financiële onderneming dient te beschikken over een beheerst beloningsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen. Dit beloningsbeleid moet een aantal verplichte elementen bevatten en erop gericht zijn om onzorgvuldige behandeling van klanten te voorkomen. Financiële ondernemingen zijn verplicht een beschrijving van hun beloningsbeleid op de website te publiceren.

De AFM heeft in het verleden vaker aandacht gevraagd voor het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Zij lijkt dit onderwerp niet alleen bij thematische onderzoeken mee te nemen, maar ook in reguliere onderzoeken. Belangrijk dus dat financiële ondernemingen hun beloningsbeleid aantoonbaar op orde hebben en erover publiceren.

Wat kan Charco & Dique voor u betekenen?

Uit deze zaak blijkt dat het in de praktijk nog niet zo eenvoudig is om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot het beloningsbeleid. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw beloningsbeleid of wilt u onafhankelijk en deskundig laten beoordelen of uw beloningsbeleid voldoet aan wettelijke eisen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Contact